design factor

  • Обща политехника
  • изчислителен коефициент
199 допълнителни резултата:
ел.absorption factorкоефициент на поглъщане
хим.absorption factorабсорбционен коефициент
политех.acoustic power factorакустичен коефициент на мощност
политех.acoustic-absorption factorкоефициент на звукопоглъщане
политех.acoustical-reduction factorкоефициент на звукоизолация
политех.acoustical-reflection factorкоефициент на звукоотражение
политех.acoustical-transmission factorкоефициент на звукопроницаемост
политех.adhesion factorкоефцциент на сцепление
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.amplification factorкоефициент на усилване
политех.amplitude factorкоефициент на амплитудата
политех.analytic factorмножители при аналитични пресмятания
политех.analytical factorмножители при аналитични пресмятания
биол.antiberiberi factorаневрин, тиамин, витамин В1
биол.antihemorrhagic factorвитамин K, нафтохинон
antiophthalmic factorvitamin A
биол.antirachitic factorвитамин D
политех.antiskid factorкоефициент на триене при сцепление
политех.apex factorкоефициент, отчитащ върховото натоварване
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.assurance factorстепен на надеждност
политех.atomic energy factorпорядък на величината на атомната енергия
политех.atomic g factorатомен д-фактор
политех.atomic structure factorатомен структурен фактор
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.attenuation factorкоефициент на затихване
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.balance factorкоефициент на уравновесеност
политех.ballistic factorстепен на успокояване
рад.band-width factorкоефициент на правоъгълност
рад.band-width shape factorкоефициент на правоъгълност
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
изч.blocking factorкоефициент на блокуване
политех.bulk factorкоефициент на пресоване
политех.burn-up factorкоефициент на изгаряне
политех.capacity factorкоефициент на използване на мощността
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
политех.characteristic-reflection factorкоефициент на характеристично отражение
политех.charge factorзаряден коефициент
политех.choking factorкоефициент на дроселиране
елн.circuit designсхемотехника
политех.collector multiplication factorкоефициент на умножение на колектора
мат.common factorобщ множител
политех.compensation factorпоправъчен коефициент
политех.compressibility factorкоефициент на свиваемост
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.conductivity factorкоефициент на проводимост
мат.constant factorпостоянен множител
политех.contrast factorкоефициент на контраст
политех.control factorкоефициент на регулиране
политех.conversion factorкоефициент на пропорционалност
политех.correction factorкорекционен коефициент
рад.coupling factorкоефициент на връзка
политех.coupling factorкоефициент на сцепление
политех.crest factorкоефициент на амплитудата
тлф.cross-talk factorкоефициент на преслушване
обог.crushability factorкоефициент на смилаемост
политех.current-amplification factorкоефициент на усилване по ток
политех.current-multiplication factorкоефициент на умножение на тока
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.damping factorкоефициент на затихване
политех.daylight factorкоефициент на естествена осветеност
политех.decay factorкоефициент на затихване
политех.deflection factorкоефициент на отклонение
рад.degeneration factorкоефициент на отрицателна обратна връзка
политех.demand factorкоефициент на едновременно натоварване
политех.dependable designнадеждна конструкция
политех.derating factorкоефициент на понижаване на номиналната мощност
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.determining factorопределящ фактор
политех.deviation factorкоефициент на отклонение
политех.dielectric power-factorкоефициент на диелектрични загуби
политех.dielectric power-factorкоефициент на диелектричните загуби
политех.diffuse factorкоефициент на разсеяно пропускане
политех.diffuse reflection factorкоефициент на разсеяно отражение
политех.diffusion factorразсейваща способност
политех.direct reflection factorкоефициент на насочено отражение
политех.direct transmission factorкоефициент на насочено пропускане
политех.directivity factorкоефициент на насоченост
политех.distortion factorкоефициент на изкривяване
елн.distortion-factor meterизмервател на коефициента на нелинейни изкривявания
политех.distribution factorкоефициент на разпределение
политех.divergence factorкоефициент на несходимост
политех.drainage factorводопропускливост
политех.duty factorкоефициент на запълване
политех.ecological designекологично планиране
политех.ecological factorекологически фактор
политех.electronic structure factorелектронен структурен фактор
политех.emission factorкоефициент на вредност на производство
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engagement factorпродължителност на сцепване
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.enrichment factorкоефициент на обогатяване
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.expansion factorкоефициент на разширение
биол.extrinsic factorвитамин B12, цианкобаламин, кобаламин
factorкоефициент
factorпълномощник, представител, посредник, агент, комисионер
factorфакторен
factorуправител на имение
factorфактор, причина
factorмесит
мат.factorмножител
мат.factorразлагам на множители
мат.factorмножител, делител
мат.factorфакторизирам
търг.factorоткупвам с намаление чужди дългове
търг.factorпосреднича
стат.factorпофакторен
политех.factor analysisфакторен анализ
политех.factor groupфактор-група
factor Ifibrinogen
factor IIprothrombin
factor IVcalcium
политех.factor moduleфактор-модул
политех.factor of adhesionкоефициент на сцепление
добави значение или превод тук