design flow

  • Обща политехника
  • изчислен разход
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive-flow machiningструйно-абразивна обработка
политех.accelerated flowускорено течение
политех.air-flow controllerрегулатор за разхода на въздух
политех.air-flow meterветромер
политех.air-flow resistanceаеродинамично съпротивление
политех.alternative designвариант на конструкция
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.axial flowосово течение
политех.axial flowосов поток
политех.axial-flow blowerаксиален компресор
политех.axial-flow compressorаксиален компресор
политех.axial-flow fanосов вентилатор
политех.axial-flow jet engineосов реактивен двигател
политех.axial-flow pumpаксиална помпа
политех.axial-flow turbineаксиална турбина
политех.axial-flow turbojetтурбореактивен двигател с осов компресор
политех.backward flowнасрещен поток
политех.backward flowпротивоток
политех.base flowотток на почвена вода
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.blade-to-blade flowмеждулопатково течение
физиол.blood flowкръвоток
елн.circuit designсхемотехника
политех.circular flowкръгово течение
политех.circular flowкръгов поток
политех.circulating flowциркулационен поток
политех.clean flowбезвихрово течение
политех.clean flowбезвихров поток
политех.cold flowпластично течение
политех.cold flow turningспининговане, изтегляне на струг
политех.combined-flow turbineтурбина на франсис
политех.compression flowтечение под действие на налягане
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
мин.con-flowнасочен против потока
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.constant flowпостоянна течение
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
counter-flowпротивопоточен
ам.countercurrent flowпротивопоточен
политех.cross-flowнапречен поток
политех.cross-flowнапречно течение
политех.current flowелектрически поток
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
изч.data flowпоток на данни
изч.data flow diagramблоксхема на преминаване на данни
политех.dependable designнадеждна конструкция
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.diagonal-flow turbineрадиално-осова турбина
политех.direct-flowправотоков
политех.direct-flow compressorправотоков компресор
тех.double-flowдвупоточен
политех.double-flow engineдвуконтурен турбореактивен двигател
политех.double-flow turbineдвупоточна турбина
политех.down flowпреливна тръба
политех.down flowнизходящ поток
политех.down-flow pipeизпускателна тръба
политех.downstream flowнизходящ поток
политех.downstream flowпреливна тръба
политех.downward flowнизходящ поток
политех.downward flowпреливна тръба
политех.drag flowувлечен поток
политех.drag-flow pumpпомпа, създаваща увлечен поток
политех.dry-weather flowниско водно ниво
политех.dry-weather flowсредно водно-количество на реките в период на ниските води
политех.duration of flowобезпеченост на оттока
политех.ebb-and-flowприлив и отлив
политех.ecological designекологично планиране
политех.eddying flowтурболентен поток
политех.eddying flowтурбулентно течение
политех.electron flowелектронен поток
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.energy flowпоток енергия
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.equilibrium flowравновесен поток
политех.equilibrium flowравновесно течение
политех.excitation flowпоток на възбуждане
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.fixed-rate flowпостоянен разход
flowпоток, леене (на думи), плавност (на стил), излияния
flowизвирам, бликам, струя (се), шуртя
flowлея се, тека гладко/плавно (за разговор, стил)
flowпадане, диплене, плавни линии (на драперии)
flowизобилствам
flowпроизлизам (from от), последвам
flowдебит
flowтека
flowтечение, течене, изтичане
flowразливане, преливане, прииждане (на река)
flowспускам се, падам свободно (на дипли, гънки, вълни)
flowпротичане
физ.flowтечливост
мет.flowтечение
flowприлив (обр. ebb)
flowминавам, движа се като поток/масово, стичам се (за тълпи и пр.), тека, нижа се, изминавам, преминавам (за време, живот)
flowбликване, шуртене, течение, поток, струя, тех. енергетичен/силов поток
политех.flow areaнапречно сечение на поток
flow aroundобтичам
политех.flow awayоттичам
политех.flow chart symbolсимвол в блокова диграма
политех.flow chartsтехнологична схема
политех.flow circuitциркулационен контур
политех.flow coatingнанасяне на покритие чрез обливане
политех.flow coatingгалванично покритие в струя от електролит
политех.flow coefficientкоефициент на разхода
политех.flow continuityусловие за непрекъснатост на поток
flow controlдиспечеризация
политех.flow controlрегулиране на дебит
политех.flow controlкотролиране на технологичен процес
добави значение или превод тук