design-capability assurance

  • Обща политехника
  • гарантиране на техническите характеристики
182 допълнителни резултата:
политех.absorption capabilityабсорбционна способност
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
assuranceсамоувереност, самонадеяност
assuranceосигуряване, застраховане, застраховка
assuranceуверение, обещание
assuranceувереност, сигурност
фин.assuranceобезпечение
политех.assurance coefficientкоефициент на сигурност
политех.assurance factorстепен на надеждност
политех.assurance of compatibilityгарантиране на съвместимост
политех.assurance reliabilityгарантирана надеждност
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
capabilityдееспособност, способност, талант
capabilityпотенциални възможности, неизявени качества/способности
ел.capability of cellмощност при късо съединение на елемент
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.cost assuranceгарантиране на стойностни показатели
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.damage capabilityразрушителна способност
политех.dependable designнадеждна конструкция
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartномограма
политех.design chartизчислителна схема
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на планиране
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
политех.desing-reliability assuranceгарантиране надеждността на конструкция
detailed designтехнически работен проект
политех.ecological designекологично планиране
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.firing capabilityтемп на
воен.firing capabilityплътност на огъня
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
human capabilityжизнеспособност на човека
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.land capabilityизползваемост на земята
политех.landscape designландшафтно проектиране
застр.life assuranceживотозастрахователен
застр.life assuranceживотозастраховане
политех.lifting capabilityтовароподемност
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
рад.modulation capabilityмодулационна способност
политех.multiple-repair capabilityвъзможност за многократен ремонт
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.operational capabilityработоспособност
политех.packaged designкомпактна конструкция
политех.performance capabilityтехнически характеристики
pre-designпредпроектен
политех.product assuranceгаранция за качество на продукция
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production assuranceгаранция за качество на продукция
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.quality assuranceгаранция за качество
политех.quality-assurance engineerинженер, отговорен за качеството на продукцията
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.recovery capabilityвъзможност за повторно използване
политех.reliability assuranceгаранция за надеждност
политех.requirement assuranceгарантиране на техническите изисквания
политех.revised designпреработен прект
политех.schedule assuranceгаранция за изпълнение на работата в набелязан срок
self-assuranceапломб
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical assuranceстатистическа достоверност
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.storage capabilityсъхраняемост
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.survival capabilityвъзможност за оцеляване
политех.system-safety assuranceгаранция за експлоатационна безопасност на система
политех.tentative designпробна конструкция
политех.ultimate designпроектиране по метода на граничните натоварвания
политех.uniform designтипова конструкция
политех.warranty assuranceгарантиран срок на служба
политех.water line designконструктивна водолиния
добави значение или превод тук