attack a design

  • Обща политехника
  • оспорвам промишлен образец
180 допълнителни резултата:
политех.alternative designвариант на конструкция
ав.angle of attackъгъл на атака
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.atmosphere attackвъздействие на атмосфера
attackнападение, атака, нападка
attackнападам, атакувам, нахвърлям се върху
attackувреждам, навреждам
attackпристъп, криза
attackзалавям се за, подхващам
attackувреждане
ист.attackвстъпвам, започвам
мин.attackзапочвам добивни работи
политех.attackцикъл
хим.attackразяждам
хим.attackразяждане, разяждащо действие
воен.attackподстъп
муз.attack(начин на) встъпление
политех.attack a patentоспорвам патент
политех.attack aircraftщурмови самолет
кораб.attack aircraft carrierударен самолетоносач
воен.attack aviationщурмова авиация
политех.attack bomberщурмови самолет
политех.attack displayприцелен индикатор
политех.attack patentabilityоспорвам патентоспособност
политех.attack validityоспорвам действителност на патент
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
политех.chemical attackхимично въздействие
елн.circuit designсхемотехника
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.corrosion attackкорозионен въздействие
counter-attackконтраатака, контраудар
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.defect attackотстраняване на дефет
политех.dependable designнадеждна конструкция
designумисъл
designразчетен
designпредназначавам, определям (for)
designкомпозиция, оформяване, строеж
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designконструкция, устройство
designдизайнерство
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.ecological designекологично планиране
политех.electrophilic attackелектрофилна атака
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental attackвъздействие на околната среда
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.erosive attackдействие на ерозията
политех.existing designсъществуваща конструкция
мин.explosive attackдействие на взривна вълна
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.functional designфункционално проектиране
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
политех.ground-attack aircraftщурмови самолет
мед.heart attackсърдечен удар
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
политех.in-service attackобслужване в процеса на експлоатация
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.machine designконструкция на машина
политех.mechanical attackмеханичен въздействие
политех.mildew attackувреждане от плесени
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.moisture attackвъздействие на влага
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.nucleophilic attackнуклеофилен атака
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
политех.production designконструкция за промишлено производство
политех.prototype designразработване на опитен образец
политех.ptostic designпроектиране на стоманени конструкции по метода на пластичните деформации
политех.rational designработен проект
тех.re-designпрепроектиране
политех.revised designпреработен прект
политех.standard designстандартно изпълнение
политех.static designстатично изчисление
политех.statistical designстатистично изчисление
политех.step-by-step designетапно проектиране
политех.structural designпроектиране на строителни конструкции
политех.structural steel designпроектиране на метални конструкции
политех.surface attackповърхностен разяждане
политех.tentative designпробна конструкция
политех.ultimate designпроектиране по метода на граничните натоварвания
политех.uniform designтипова конструкция
политех.water line designконструктивна водолиния
добави значение или превод тук