design water discharge

  • Хидротехника
  • оразмерително водно количество
199 допълнителни резултата:
политех.absorption waterабсорбционна вода
политех.activated waterоблъчена вода
политех.aerated waterгазирана вода
политех.afterglow of dischargeпослесветене на изпразване
политех.air dischargeизпускане на въздух
мин.air-water blast sprayпневматичен оросител за прахоулавяне след извършване на взривни работи
политех.air-water interfaceграница 'въздух-вода'
политех.alkaline waterалкална вода
политех.alternating dischargeпериодично изпразване
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.ammonia waterамонячна вода
политех.aperiodic dischargeапериодично изпразване
политех.approved designутвърден проект
политех.arc dischargeелектродъгово изпразване
политех.arc dischargeелектродъгов разряд
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.architectural designархитектурен проект
политех.argon dischargeразреждане в аргонова среда
политех.atmospheric dischargeатмосферен разряд
политех.atmospheric waterатмосферна вода
политех.attached ground waterсвързана подпочвена вода
политех.attached ground waterмолекулно свързана вода
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.auxiliary dischargeспомагателен разряд
политех.avalanche dischargeлавинен разряд
политех.avalanche dischargeлавинно изпразване
политех.backwash waterпромивна вода
политех.baryta waterбаритова вода
политех.belt dischargeразтоварване на лента
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
кораб.bilge waterтрюмна вода
политех.bleed waterразреждаща вода
църк.blessing of waterводосвет
политех.boiler waterкотелна вода
политех.boiling-water reactorкипящ реактор
политех.bottom dischargeдънен изпускател
политех.bottom dischargeдънно разтоварване
политех.bromine waterбромна вода
политех.brush-and-spray dischargeхрастовидно изпразване
политех.bucket dischargeразтоварване с кош
политех.bucket dischargeизпразване на кош
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
зав.carbide-to-water generatorацетиленов генератор система карбид във вода
carbonated waterгазирана вода
стр.cement-water ratioводоциментово отношение
политех.central dischargeразтоварване през оста
политех.centrifugal-discharge elevatorелеватор с центробежно разтоварване
политех.centrifugal-discharge-bucket elevatorелеватор с центробежно разтоварване
тех.chemical water treatmentхимводоочистка
политех.chlorine waterхлорна вода
политех.chute dischargeразтоварване чрез улей
елн.circuit designсхемотехника
тех.circulating waterводоциркулационен
политех.circulating waterциркулационна вода
политех.circulation waterциркулационна вода
политех.city waterвода от градския водопровод
политех.clear waterчиста вода
политех.closed water circuitциркулация на промишлена вода за повторно използване
политех.closed water ductзакрит водопровод
политех.coastal waterбрегови води
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
политех.combined waterсвързана вода
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.condensation waterкондензат
политех.condensation waterкондензационна вода
политех.condensed waterкондензационна вода
мин.condenser discharge blasterкондензаторна взривна машина
политех.conductive dischargeразреждане чрез проводник
хим.constitutional waterконституционна вода
политех.continuous-discharge stokerмеханично огнище с непрекъснато отстраняване на сгурията
политех.convective dischargeконвекционно изпразване
политех.conveying waterтранспортираща вода
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
политех.coordination waterкоординирана вода
политех.corona dischargeкоронен разряд
политех.corona dischargeкоронно изпразване
хидр.creeping dischargeбавно изпразване
политех.creeping dischargeповърхностен разряд
политех.crystallization waterкристализационна вода
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dammed waterподприщена вода
политех.dark dischargeнесветещ разряд
политех.day waterповърхностна вода
политех.dead waterзастояла вода
политех.dead-beat dischargeапериодично изпразване
политех.decomposition waterактивна вода
политех.delivery of waterводоснабдяване
обог.density-controlled dischargeавтоматично изпразване по плътността на пулпа
политех.dependable designнадеждна конструкция
политех.desalinated waterобезсолена вода
designразчетен
designкомпозиция, оформяване, строеж
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design valuerданни за изчисление
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.devil waterотпадъчен разтвор
dischargeотвеждане
dischargeизстрел, залп
dischargeосвобождаване от отговорност, оправдаване, пускане (от затвора)
dischargeизплащане, ликвидиране (на дълг), изпълнение (на служба, дълг)
елн.dischargeизпразвам
елн.dischargeизпразване
прав.dischargeосвобождавам (от отговорност), пускам (от затвора), оправдавам
текст.dischargeобезцветявам (тъкани)
арх.dischargeразпределение на тежестта
тех.dischargeотводящ
тех.dischargeСливен
ел.dischargeразреждане
ел.dischargeразтоварване
ел.dischargeразряден
политех.dischargeизпразвам, издухвам, изпускам, нагнетявам
политех.dischargeизпразване, издухване, изпускане, нагнетяване
dischargeуволняване, уволнение (и воен.), характеристика на уволнен човек/войник, демобилизация, изписване (от болница)
dischargeстрелям, изстрелвам, пускам (стрела и пр.), гръмвам, давам изстрел
dischargeплащам, ликвидирам (дълг), изпълнявам (дълг и пр.)
dischargeизпускам, изхвърлям, отделям, излъчвам (топлина, светлина, лава, гной и пр.), секретирам, имам/давам дебит (за извор и пр.)
dischargeпускам боя (за плат и пр.)
dischargeразтоварвам, свалям (пътници), стр. разтоварвам, разпределям тежестта
dischargeизтичане, оттичане, стичане, отток, дебит (на вода), мед. (отделяне на) гной, секрет
добави значение или превод тук