fixing moment

  • Обща политехника
  • запъващ момент
117 допълнителни резултата:
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
политех.atomic magnetic momentатомен магнитен момент
политех.bending momentогъващ момент
политех.bending-moment diagramдиаграма на огъващ момент
политех.breaking momentразрушаващ момент
политех.centrifugal momentцентробежен момент
политех.counter-balance momentуравновесяващ момент
политех.current momentмомент на тока
политех.dead load momentмомент от собствено тегло
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.dipole momentдиполен момент
политех.disturbing momentпреобръщащ момент
политех.driving momentвъртящ момент
политех.driving momentмомент на водещ елемент на предавка
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.electric momentелектрическш момент
политех.electric quadrupole momentелектрически квадруполен момент
политех.electron spin momentспинов магнитен момент на електрон
политех.even momentпостоянен момент
политех.film fixingфиксиране на филм
политех.first momentстатичен момент
fixingукрепване
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
тех.fixingкрепителен
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
политех.flywheel momentмахов момент
политех.frictional momentмомент на триене
политех.inertia momentинерционен момент
политех.kinetic momentколичество движение
политех.kinetic momentимпулс
тлв.level fixingфиксиране на нивото
политех.live-load momentмомент на подвижен товар
политех.magnetic momentмагнитен момент
momentважност, значение
momentмомент, миг (и прен.)
мех.momentмомент
мех.moment areaплощ на моментна диаграма
политех.moment at supportопорен момент
мех.moment curveграфика на момент
политех.moment diagramдиаграма на моменти
политех.moment loadмоментно натоварване
политех.moment of a coupleмомент на двоица
политех.moment of deflectionогъващ момент
политех.moment of flexureогъващ момент
политех.moment of forceмомент на сила
политех.moment of frictionмомент на триене
политех.moment of gyrationмахов момент
политех.moment of inertiaинерционен момент
политех.moment of loadмомент на товара
политех.moment of magnetмагнитен момент
политех.moment of massстатичен момент
политех.moment of momentumкинетичен момент
политех.moment of motionдвигателен момент
политех.moment of random functionмомент на случайна функция
политех.moment of resistanceсъпротивителен момент
политех.moment of rotationвъртящ момент
политех.moment of ruptureразрушаващ момент
политех.moment of stabilityмомент на устойчивост
политех.moment of switchingмомент на превключване
политех.moment of torsionусукващ момент
политех.moment outputкратковременна мощност
политех.moment planimeterпланиметър за определяне на инерционен момент
политех.moment resistanceмомент на съпротивление
политех.negative momentотрицателен момент
политех.negative-moment reinforcementарматура, която поема отрицателен момент
политех.net momentрезултантен момент
политех.neutron magnetic momentнеутронен магнитен момент
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
политех.nuclear momentядрен момент
политех.overturning momentпреобръщащ момент
photo momentфотомиг
политех.polar momentполярен момент
политех.position fixingопределяне на местоположение
политех.positive-moment reinforcementарматура, която поема положителен момент
политех.quadrupole momentквадруполен момент
политех.resisting momentсъпротивителен момент
политех.restraining momentзапъващ момент
политех.resultant momentглавен момент на система сили
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
политех.rotative momentвъртящ момент
политех.secondary momentдопълнителен момент
single-momentедномоментен
политех.spin magnetic momentспинов магнитен момент
политех.spin momentспинов момент
политех.stability momentмомент на устойчивост
политех.static momentстатичен момент
политех.statical momentстатичен момент
политех.support momentопорен момент
политех.support momentогъващ момент, непосредствено под опората
политех.tilting momentпреобръщащ момент
политех.torsion momentусукващ момент
политех.torsional momentусукващ момент
политех.transition dipole momentдиполен момент на прехода
политех.turning momentвъртящ момент
политех.twisting momentусукващ момент
политех.ultimate bending momentграничен огъващ момент
физ.zero-momentбезмоментен
добави значение или превод тук