channel-type induction furnace

  • Обща политехника
  • канална индукционна пещ
199 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceleration by inductionиндукционно ускорение
политех.accepted by channelзахващан тракт
политех.acceptor-typeакцепторен
мет.acid furnaceпещ с кисела облицовка
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adjacent-channelпо съседен канал
политех.adjacent-channelсъседен канал
съобщ.adjacent-channel crosstalk attenuationпреходно затихване между съседни канали
политех.adjacent-channel interferenceсмущения от съседен канал
рад.adjacent-channel selectivityизбирателност по съседен канал
политех.air channelвентилационна тръба
политех.air channelвъздушен канал
политех.air furnaceотражателна пещ
политех.air-induction systemсистема за подаване на въздух
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
политех.aluminium furnaceпещ за топене на алуминий
политех.analogue channelаналогов канал
политех.annealing furnaceпещ за отгряване
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
мет.arc furnaceдъгова пещ
политех.arc furnaceелектродъгова пещ
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
политех.artificial channelизкуствено корито на река
политех.artificial channelдеривация
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back inductionобратна индукция
политех.back inductionразмагнитващо действие
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
мет.balling furnaceотражателна пещ
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
геол.base channelкорито на река, покрито с наноси
мет.basic furnaceпещ с основна облицовка
политех.batch furnaceпещ с периодично действие
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
политех.bellows-typeсгъваем
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorройер
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.biscuit furnaceпещ за първо изпичане
политех.black furnaceнезагрята пещ
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
мет.blast furnaceвисока пещ
политех.blast furnaceшахтова пещ, работеща с вдухване на въздух
мет.blast furnace cokeвисокопещен кокс
мет.blast-furnaceвисокопещен
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace cokeкокс за доменна пещ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blast-furnace slagвисокопещна шлака
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.body typeосновен шрифт
политех.boiler furnaceогнище на котел
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.bomb furnaceпещ на кариус
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
политех.breeze furnaceвагрянка, работеща с коксов прах
политех.brick furnaceпещ за изпичане на тухли
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.broadband channelствол
политех.broadband channel capacitanceкапацитет на радиорелеен ствол
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
политех.carbonizing furnaceпещ за карбонизиране
политех.carburizing furnaceпещ за цементация
политех.carrier channelканал на носеща честота
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
политех.case-hardening furnaceпещ за цементация
политех.cathode-ray furnaceелектроннолъчева пещ
политех.cementing furnaceпещ за цементация
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain-type tableверижна маса
channelсредство за сьобщение, връзка, канален път
channelруслов
channelканал
channelпрокарвам канал (и) през
channelлегло/корито на река
channelканалче
channelлиста на магнетофонна лента
channelправя/издълбавам жлеб/улей/канелюра
channelпроток, пролив, канал
channelпускам по канал
channelолук, жлеб, улей
арх.channelканелюра
channelотправям, насочвам (сили. средства и пр.)
стр.channelшвелер
изч.channel adapterканален адаптер
изч.channel adaptorканален адаптер
политех.channel allocationразпределение на канали
политех.channel barп-образен прът
стр.channel barшвелер
политех.channel bedлегло на канал
политех.channel bedкорито на река
политех.channel blackканални газови сажди
нар.channel by channelпоканално
политех.channel columnколона с канелюри
изч.channel commandкоманда за изпълнение на операции
политех.channel command wordдума за управление на канал
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
политех.channel depositръкавообразно находище
политех.channel dredgingизкопни работи по издълбаване дъното на канал
политех.channel erosionерозия на речно корито
политех.channel frameрамка от п-образна профилна стомана
рад.channel groupканална група
стр.channel ironшвелер
политех.channel liningутаечна покривка по дъното на канал
стр.channel memberшвелер
политех.channel ovenтунелна пещ
политех.channel processканален метод
изч.channel programmeканална програма
политех.channel railрелса с широк пета
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.channel schedulerпрограма за подреждане на канали
стр.channel sectionшвелер
политех.channel selectorканален комутатор
политех.channel spinканален спин
изч.channel statusсъстояние на канал
изч.channel throughputпропускателна способност на канал
политех.channel tileулейообразна керемида
политех.channel translating equipmentмодулиращо и демодулиращо устройство
трансп.Channel TunnelЕвротунел
политех.channel wiringелектрическа инсталация в канали
политех.channel-bar waveguideвълновод тип п
политех.charge-resistance furnaceелектропещ, в която за съпротивление служи самата шихта
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.circular furnaceрингова пещ
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
политех.co-channel interferenceсмущения от предавател, работещ на същия канал
политех.coal-dust furnaceпещ, работеща с прахообразни въглища
политех.coal-fired furnaceпещ, работеща с каменни въглища
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
политех.coke furnaceкоксова пещ
политех.coke-oven furnaceкоксова пещ
политех.collecting channelсъбирателен канал
политех.collecting channelколектор
мет.combustion furnaceпламъчна пещ
политех.combustion tube furnaceтръбна пещ за органичен елементарен анализ
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.conducting hearth furnaceелектродъгова пещ с проводящо дъно
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.contact furnaceконтактна пещ
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-charge furnaceпещ с непрекъснато зареждане
ядр.coolant channelканал за топлоносител
политех.coolant channelохлаждащ канал
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
политех.core inductionиндукция в сърцевина
добави значение или превод тук