production design

  • Обща политехника
  • конструкция за промишлено производство
200 допълнителни резултата:
политех.agricultural productionселскостопанско производство
политех.alternative designвариант на конструкция
политех.approved designутвърден проект
политех.architectural designархитектурен проект
политех.attack a designоспорвам промишлен образец
политех.automated engineering designавтоматизирано инженерно проектиране
политех.batch productionсерийно производство
хран.beer productionпивопроизводство
beyond-designизвънпроектен
тех.beyond-design basisнадпроектен
хран.bread productionхлебопроизводство
политех.chip productionпроизводителност измерена с количеството на свалените стружки
елн.circuit designсхемотехника
политех.cnc productionобр
политех.commercial-scale productionпроизводство в промишлен мащаб
политех.computer-aided designконструиране с използване на компютър
политех.computer-aided productionпроизводство с компютърно управление
политех.computer-aided productionкомпютризирано производство
политех.computer-oriented production managementуправление на производството с използване на компютър
ик.concentration of productionконцентрация на производство
политех.concrete designпроектиране на състава на бетонна смес
политех.custom-design machineмашина, проектирана по по-ръчка на клиента
политех.dependable designнадеждна конструкция
designзамисъл, намерение, идея, проект
designконструкция, устройство
designзамислям, възнамерявам, проектирам
designдизайнерство
designумисъл
designкомпозиция, оформяване, строеж
designразчетен
designпредназначавам, определям (for)
designканава
designпроект, план, скица, чертеж, дизайн
designпроектен
designдесен, шарка, модел, образец, рисунка
текст.designдесен
тех.designпроектиране
политех.designдесенирам
designсъставям (план, скица и пр.), рисувам, скицирам (модел и пр.), изобразявам
политех.design adequacyсъответствие на конструкция на техническите изисквания
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design approvalодобряване на инструкция
политех.design approvalутвърждаване на проект
политех.design assumptionпроектна предпоставка
политех.design assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design awayизключвам при конструиране
политех.design changeизменение на конструкция
политех.design change authorizationразрешение за внасяне на изменение в конструкцията
политех.design characteristicsконструктивни характеристики
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.design constraintsконструктивни ограничения
политех.design current valueконструктивен параметър
политех.design cycleетап на проектиране
политех.design cycleетап на планиране
политех.design dataпроектни данни
политех.design defectконструктивен недостатък
политех.design deficiencyканструктивен недостатък
политех.design departmentконструкторски отдел
политех.design drawingконструктивен чертеж
политех.design engineerинженер конструктор
политех.design engineeringкомплексно проектиране и конструиране
политех.design equationизчислителна формула
политех.design factorизчислителен коефициент
политех.design featureконструктивна особеност
политех.design floodпредвидено прииждане на води
политех.design floodпроектни високи води
политех.design flood hydrographхидрограф на предполагаемите високи води
политех.design flowизчислен разход
политех.design formulaизчислителна формула
политех.design headпроектен напор
политех.design inventionпромишлен образец
политех.design lifeпроектиран срок на използуване
изч.design loadислително натоварване
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.design mixпроектиран състав
политех.design of experimentпланиране на експеримент
политех.design of experimentплан на експеримент
политех.design officeконструкторско бюро
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.design parameterконструктивен параметър
политех.design patentпатент на промишлен образец
политех.design philosophyконструктивни особености
политех.design philosophyпринципи на конструиране
политех.design powerизчислителна мощност
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.design sheetизчислителен формуляр
политех.design sizeразмер според проекта
политех.design standardпроектно-конструкторски стандарт
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.design stressизчислително напрежение
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.design terminalтерминал за конструиране на изделия
политех.design terminalконструкторски терминал
политех.design valuerданни за изчисление
хидр.design water dischargeоразмерително водно количество
политех.design weightпроектно тегло
политех.design workконструкторска работа
политех.design workпроектиране
design-basisпроектен
политех.design-capability assuranceгарантиране на техническите характеристики
политех.design-storm rainfallпредвиждан пороен валеж
detailed designтехнически работен проект
политех.disruption of productionпрекъсване на производство
политех.ecological designекологично планиране
ен.electricity productionелектропроизводствен
политех.electron-hole productionобразуване на двойка електрон-дупка
политех.empirical designконструиране въз основа на опитни данни
ен.energy productionенергопроизводство
политех.engineering designинженерно проектиране
политех.environmental designпроектиране с оглед опазване на околната среда
политех.existing designсъществуваща конструкция
политех.field-tested designконструкция, изпитана в условия на експлоатация
film productionкинопроизводство кино
film productionкинопродукция кино
кино.film productionфилмопроизводство
кино.film productionкинопродукция
кино.film productionкинопроизводство
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
flow productionпоточно производство
политех.flow-line productionпоточно производство
политех.foolproof designконструкция, осигурена срещу невнимателно обслужване
политех.full productionредовно производство
политех.full-scale productionредовно производство
политех.functional designфункционално проектиране
политех.furnace production rateпроизводителност на пещ
furniture designмебелиерство
glass designстъклодизайн
с. с.grain productionзърнопроизводство
ен.heat productionтоплопроизводство
политех.high-run productionедросерийно производство
политех.high-variety productionмногономенклатурно производство
политех.high-variety productionпроизводство на широка номенклатура от изделия
политех.high-volume productionмасово производство
политех.housing designпроектиране на жилищни сгради
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
науч.human designхюмън дизайн
науч.human designхюман дизайн
in terms of designконструктивно
политех.in-line productionпоточно производство
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
inefficient productionниска производителност
inefficient productionнискоефективно производство
ядр.isotope production tunnelканал за производство на изотопи
политех.jobbing productionпроизводство по специална поръчка
политех.landscape designландшафтно проектиране
политех.large-scale productionедросерийно производство
политех.light-weight designолекотена конструкция
политех.limit designпроектиране на конструкции по метода на граничните натоварвания
политех.limited productionограничено производство
политех.line productionпоточно производство
изч.logical designлогическо проектиране
политех.long-range designконструкция за дългосрочна експлоатация
политех.lot productionсерийно производство
политех.machine designконструкция на машина
полигр.matrix productionматрициране
хран.meat productionмесопроизводство
тех.modular designмодулност
политех.modular designмодулна конструкция
политех.multiple productionедросерийно производство
политех.neutron productionгенерация на неутрони
ик.non-productionнепроизводствен
ик.non-production-relatedнепроизводствен
политех.nonstandard productionнестандартна продукция
политех.novelty of designновост на промишлен образец
политех.novelty of designновост на конструктивно решение
политех.off-designотклоняващ се от проектна стойност
политех.packaged designкомпактна конструкция
ядр.pair productionраждане на електронно-позитронна двойка
политех.pair productionчифтно раждане
политех.per-person-employed productionпроизведена продукция на едно заето лице
политех.piece productionединично производство
тех.post-productionследпроизводствен
ен.power productionенергопроизводство
pre-designпредпроектен
политех.product designпроектиране на нови изделия
productionдобив
productionпродукт, произведение, изделие, фабрикат
productionпроизводствен
productionпродукционен
productionлитературно/художествено произведение
productionпоставяне, изнасяне (на пиеса), постановка, представление
productionпродуциране
productionпроизвеждане, производство, продукция
ядр.productionраждане
productionпредставяне (на документ и пр.)
тех.production analyzerдефектоскоп
production and economicпроизводствено-икономически
стр.production and industrialпроизводствено-промишлен
политех.production assuranceгаранция за качество на продукция
политех.production batchпартида изделия
политех.production chartпроизводствен график
политех.production conditionsпроизводствени условия
политех.production constraintограничаване на обема на производството
production controlдиспечеризация
политех.production controlпланиране и управление на производството
добави значение или превод тук