hardening oil

  • Обща политехника
  • масло за закаляване
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.after hardeningповишаване на твърдостта след закаляване
мет.age hardeningстареене
политех.age hardeningнарастване на твърдостта при стареене
политех.age hardeningдисперсионно втвърдяване, облагородяване
политех.age hardeningдисперсно втвърдяване
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
мет.air hardeningзакаляване на въздух
политех.air hardeningвъздушно втвърдяване
политех.air-hardening limeобикновена вар
политех.air-hardening steelсамозакаляваща се стомана
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.box hardeningцементация в каси
политех.broken hardeningстепенно закаляване
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carbonic acid hardeningзакаляване във въглена киселина
мет.case-hardeningуякчаване на повърхностния слой чрез химикотермична повърхностна обработка
политех.case-hardeningцементация
политех.case-hardeningцементиране
политех.case-hardening furnaceпещ за цементация
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
мет.chemically hardening mouldхимически втвърдяваща се форма
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.cloud burst hardeningсачмоструен наклеп
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.cold-work hardeningнаклеп
политех.cold-work hardeningдеформационно уякчаване
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilпетрол
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cyanide hardeningцианиране
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.deep-hardeningс голяма прокаляемост
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.die hardeningпресово закаляване
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.differential hardeningчастично закаляване
политех.dispersion hardeningдисперсно втвърдяване
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.face hardeningзакаляване във водна струя
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fast-hardeningбързовтвърдяващ се
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.flame hardeningпламъчно закаляване
политех.flame hardening blowpipeгорелка за закаляване
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graded hardeningстепенно закаляване
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
hardeningвтвърдителен
мет.hardeningзакаляване
политех.hardeningвтвърдяване, твърдеене, хидрогенизиране
политех.hardeningзакаляващ
политех.hardeningвтвърдяващ, хидрогенизиращ
мет.hardening agentзакаляваща среда
политех.hardening agentзакаляващо средство, втвърдител
политех.hardening alloyлегираща добавка
политех.hardening babbitбабит с малко съдържание на калий
мет.hardening bathзакаляваща вана
политех.hardening by sprinklingзакаляване чрез оросяване с вода
мет.hardening capacityзакаляемост
политех.hardening carbonзакалъчен въглерод
политех.hardening compoundохлаждаща среда при закаляване
политех.hardening failureдефекти, дължащи се на закаляване
политех.hardening furnaceпещ за закаляване
политех.hardening liquidтечност за закаляване
политех.hardening mechanismмеханизъм на повърхностно уякчаване
политех.hardening mediumбаня за закаляване
политех.hardening plantтермичен цех
политех.hardening strainдеформация при закаляване
политех.hardening strainдеформация при втвърдяване
политех.hardening stressнапрежение при закаляване
мет.hardening temperatureтемпература на закаляване
политех.hardening temperatureтемпература на втвърдяване
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.hardening tongsклещи, които се използват при термично обработване
политех.hardening troughвана за закаляване
политех.heat of hardeningтоплина, отделена при втвърдяване
политех.heat-transfer oilмасло-топлоносител
политех.heavy oilтежко масло
политех.heavy oilтежко дизелово гориво
политех.heavy-bodied oilсилно вискозно масло
политех.heavy-duty oilмасло за работа при тежки експлоатационни условия
политех.heavy-oil engineдвигател, работещ с тежко гориво
hemseed oilконопено масло
политех.high-frequency hardeningвисокочестотно закаляване
политех.hydrocarbon oilминерално масло
политех.hydrogenated oilхидрогенирано масло
политех.illumination oilкеросин
политех.induction hardeningиндукционно закаляване
добави значение или превод тук