capacity chart

  • Обща политехника
  • схема с ттд
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing capacityабсорбционна способност
политех.absorption capacityабсорбционна способност
политех.accommodation capacityброй на лицата, които могат да бъдат подслонени едновременно
политех.acid capacityкиселинност
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.adhesive capacityадхезионна способност
политех.aeronautic chartаеронавигационна карта
политех.aeronautical chartаеронавигационна карта
тех.air conditioning capacityклиматична мощност
политех.alignment chartномограма с успоредни оси
мин.anchorage capacityзакотвящо усилие
политех.astrographic chartастрографска карта
политех.available capacityполезна мощност
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
мат.bar chartхистограма
мат.bar chartхистограмен
bar-and-pic chartциклограма
хим.basic capacityосновност
политех.basic surface chartтопографска карта
политех.bathimetric chartбатиметрична карта
политех.bearing capacityтовароподемност
стр.bearing capacityносимоспособност
политех.blotting capacityпоглъщателна способност
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
ик.break-even chartбалансов график на рентабилността
политех.breaking capacityмощност при изключване
хим.buffer capacityбуферен капацитет
политех.buket capacityобем на кофа на товарачна машина
политех.burning capacityразход на гориво
политех.calorific capacityспецифична топлина на изваряне
capacityмощностен
capacityобем, вместимост, капацитет
capacityспособност
capacityположение, качество, длъжност, компетенция
capacityкапацитетен
елн.capacityкапацитет
прав.capacityправо, правоспособност
тех.capacityмощност, производителност, нагрузка, пропусквателна способност (на улица, шосе и пр.)
политех.capacity antennaкапацитивна антена
рад.capacity areaкапацитивна площ
политех.capacity boxмагазин от кондензатори
изм.capacity bridgeкапацитивен мост
политех.capacity coefficientфактор на мощността
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.capacity deviationнеравномерност на капацитети
рад.capacity earthпротивовес
политех.capacity earthизкуствена земя
политех.capacity factorкоефициент на използване на мощността
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
рад.capacity lagкапацитивна инерциснност
политех.capacity of bodyтовароносимост на автомобилна каросерия
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.capacity of roadпропускателна способност на път
политех.capacity pick-upкапацитивен датчик
политех.capacity ratingизчисление на мощност
политех.capacity reactionкапацитивна обратна връзка
политех.capacity regulatorрегулатор за мощност
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.capacity startingкондензаторно пускане
политех.capacity susceptanceкапацитивна проводимост
политех.capacity testизмерване капацитета
изч.card capacityкапацитет на перфокарта
политех.cargo capacityтовароносимост
политех.carheap capacityмаксимална товароносимост на вагонетка
политех.carrying capacityтовароподемност
стр.carrying capacityносимоспособност
съобщ.chaneel capacityпропускателна способност на канал
ел.charge capacityзаряден капацитет
мин.charge capacityобем на зарядна камера
политех.charge capacityтоварен капацитет
chartпланирам, запланувам
chartморска карта
chartдиаграма, таблица, график, табло, схема, чертеж
chartнанасям на карта, правя карта/схема и пр
тех.chartсхема
политех.chartграфика
политех.chartчертая схема
муз.chartкласация
карт.chartкартирам
политех.chart matcherналагане на изображение върху карта
сч.chart of accountsсметкоплан
политех.chart scaleскала на диаграма
chart-makingкартографиране
политех.chart-recording instrumentрегистриращ уред
маш.chucking capacityобхват на патронник
политех.circular chartсекторна диаграма
политех.clearance chartчертеж, в който са дадени хлабините
ав.climbing capacityхарактеристика на скороподемност
политех.climbing capacityспособност за преодоляване на наклон
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
control chartциклограма
политех.control chartконтролна карта
политех.conversion chartтаблица за превръщане
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.correction chartтаблица с поправки
политех.coveying capacityпроизводителност на транспортьор
мин.cross-sectional capacityмаксимална възможна площ на сечение на материал
политех.crushing capacityпроизводителност на мелница
политех.cubic capacityобем
политех.cubic capacityвместимост
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current-carrying capacityдопустимо токово натоварване
маш.cutting capacityрежеща способност
политех.cylinder capacityработен обем на цклиндър на двигател
политех.daily capacityдневна производителност
политех.damping capacityспособност за гасене на трептенията
политех.data chartтаблица с данни
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
маш.depth capacityмаксимална дълбочина
политех.design chartизчислителна схема
политех.design chartномограма
политех.dielectric capacityдиелектрична константна проницаемост
политех.dimension chartчертеж с нанесени размери
политех.dipper capacityобем на кофата на товарачна машина
политех.discharge capacityразрядна мощност
политех.dissolving capacityразтваряща способност
политех.dot chartточкова палетка
мин.drilling capacityмаксимална дълбочина на сондиране
политех.drilling capacityмаксимален диаметър на пробиване
drying capacityсъхливост
политех.earning capacityрентабилност
ел.earth capacityкапацитет спрямо земята
политех.effective capacityполезен обем
политех.electric capacityелектрически капацитет
политех.electrical-capacity altimeterкапацитивен високомер
политех.elevating capacityтовароподемност
тлф.end capacityграничен капацитет
политех.energy-storage capacityспособност за натрупване на енергия
политех.engine capacityработен обем на двигател
политех.environmental assimilative capacityасимилираща способност на околната среда
тех.evaporative capacityпаропроизводителност
политех.evaporative capacityизпарителна способност
кино.exposure chartтаблица за експозицията
воен.fighting capacityбоеготовност
политех.firm capacityгарантирана мощност
тлф.fitted capacityкапацитет на уредба
обог.flotation capacityпроизводителност на флотация
мин.flovy capacityпропускателна способност
политех.flow chart symbolсимвол в блокова диграма
политех.freight capacityпревозна способност
политех.fuel capacityвместимост на резервоар за гориво
политех.gant chartгант-диаграма
политех.gant chartорг
политех.generating-station capacityмощност на генераторна централа
политех.geometric capacityпълен обем
тех.governing capacityрегулируемост
политех.graphical chartграфик
политех.graphical chartдиаграма
мет.hardening capacityзакаляемост
политех.hauling capacityтеглителна сила
heat capacityтоплоемкост
политех.heat capacityтоплинен капацитет
политех.heat capacityтоплопоглъщаемост
политех.heating capacityтоплинна мощност
политех.heating-and-cooling chartкриви на нагряване и охлаждане
политех.high capacity bombфугасна бомба
политех.high-capacityвисокопроизводителен
политех.high-capacity carтежкотоварен автомобил
политех.high-capacity headфугасна глава
политех.high-low chartконтролна карта за екстремни стойности
мин.hoisting capacityвъзможна производителност на подема
политех.hoisting capacityполезен обем
политех.hoisting capacityтовароподемност
политех.holding capacityвместимост
политех.holding capacityносеща способност
политех.hourly capacityчасова производителност
политех.idle capacityрезервна вместимост
политех.idle capacityрезервна мощност
политех.ignition capacityкапацитет при непрекъснат заряд
политех.inductive capacityдиелектрична константа
политех.inductive capacityдиелектрична проницаемост
политех.informational capacityпропускателна способност на съобщителни канали
пласт.injection capacityмаксимална дюза за шприцоване
installed capacityинсталирана мощност
мед.iron binding capacityжелязо свързващ капацитет
политех.isotope chartизотопна таблица
зав.large-capacity acetylene generatorацетиленов генератор с голяма производителност
политех.large-capacity cableкабел с голям капацитет
политех.lifting capacityтовароподемност
политех.lifting capacityподемна сила
политех.line capacityпроизводителност на производствена линия
политех.litre capacityработен обем на двигател
политех.live capacityполезен обем
политех.load capacityтовароподемност
тех.load-bearing capacityтовароносимост
политех.load-bearing capacityтовароподемност
тех.load-carrying capacityтовароносимост
тех.load-carrying capacityтовароустойчивост
политех.load-carrying capacityтовароподемност
стр.load-carrying capacityносимоспособност
стр.loading capacityносимоспособност
политех.loading chartсхема за разпределяне на товари
политех.log chartграфика с логаритмични координати
политех.log-log chartграфика с логаритмични координати
политех.logarithmic chartграфика с логаритмични координати
добави значение или превод тук