paper-stripping method

  • Обща политехника
  • екстракционен хартиенохроматографски метод
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption methodметод на поглъщане
политех.absorption paperабсорбционна хартия
ядр.activation methodактивационен метод
политех.additive methodадитивен метод
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.amplitude methodамплитуден метод
политех.analogue methodаналогов метод
политех.analytic methodаналитичен метод
политех.analytical methodаналитичен метод
политех.approximate methodприблизителен метод
политех.approximation methodметод на последователните приближения
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
ядр.argon methodопределяне на възраст по разпадането на аргон
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
average methodметод на усредняване
геод.azimuth methodазимутен метод за измерване на ъгли
текст.back stripping combизравняващ гребен
ядр.backing-space methodметод на натрупването
ел.balance methodкомпенсационен метод
политех.banknote paperемисионна харптия
тлв.beat methodметод на биене
политех.bismuth-spiral methodметод на бисмутова спирала
мин.blasting methodметод за извършване на взривни работи
мин.block-caving methodсистема с блоково обрушаване
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bottle methodпикнометричен метод
мин.bottom slicing methodсистема със слоево обрушаване
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
мат.branch-and-bound methodметод на разклонения и граници
ел.bridge methodмостов метод
политех.building paperстроителен картон
мин.bulk-caving methodсистема на разработване с масово обрушаване
политех.burnt paperпресушена хартия
политех.calorimeter methodкалориметричен метод
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.cascade methodкаскаден метод
политех.cascading methodкаскаден метод
мин.caving methodсистема на разработване с обрушаване
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.coincidence methodметод на съвпадения
политех.colorimetric methodколориметричен метод
мин.combined methodкомбинирана система на разработване
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
геод.contour methodметод на изобразяване на релефа с хоризонтали
политех.conventional methodобщоприет метод
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.critical path methodметод на критичния път
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.crude methodприблизителен метод
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.curl methodметод на прегъване
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
мат.decomposition methodдекомпозиционен метод
политех.delphi methodделфийски метод
политех.descriptive methodкачествен метод
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.design paperчертожна хартия
политех.deutron strippingдеутронна реакция на откъсване
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.differential-decay methodметод за определяне на изотопа по разликата между периодите на полуразпадане
политех.dilution methodметод на разреждането
политех.direct methodпряк метод
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
мин.drifting methodметод за прокарване на слабонаклонени изработки
мин.drivage methodметод за прокарване на хоризонтални изработки
мин.drop-shaft methodметод за прокарване с помощта на потъващ крепеж
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.elaborate methodгрижливо разработен метод
политех.elaborate methodсложен метод
политех.electrical-analogy methodметод на електрическа аналогия
геол.embedding methodимерсионен метод
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.energy methodенергиен метод
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.error methodметод на систематично пробване
политех.exact methodточен метод
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.extrapolation methodекстраполационен метод
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.ferrographic methodферографичен метод
мин.filling methodсистема за разработване със запълване
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
мин.flat-back methodсистема за разработване с хоризонтални слоеве отдолу нагоре
политех.flat-film methodметод за производство на плоско фолио
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.flow methodпоточен метод
мин.flushing methodсистема за разработване с мокро запълване
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
стр.formwork strippingдекофриране
политех.frequency methodчестотен метод
политех.garnet paperшкурка
политех.generating methodметод на обхождане
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.gradient methodградиентен метод
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.graphical methodграфичен метод
политех.gravimetric methodгравиметричен метод
политех.gravimetrical methodгравиметричен метод
политех.grid methodметод за извършване на топографски измервания чрез мрежа
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
мин.heading-and-bench methodметод за прокарване чрез стъпален забой
мин.heat strippingтоплинен удар
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.hot penetration methodметод на горещо импрегниране
хим.hot-wall methodметод на горещата стена
хидр.hydraulic fill methodметод за построяване на земнонасипна язовирна стена чрез водно насипване
политех.idealized methodидеализиран метод
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indentation methodметод за определяне на твърдост чрез проникване на сфера
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
политех.indirect methodиндиректен метод
изч.information recording methodметод за регистриране на информация
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
ядр.isotope-dilution methodметод на изотопното разреждане
политех.iterative methodитеративен метод
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.laue methodметод на лауеграмите
стр.lift-slab methodметод на пакетно-повдигани плочи
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
мин.long-pillar methodсистема за разработване с дълбоки стълбове
мин.long-wall methodсистема фронт-етаж
мин.longhole methodметод на отбиване с дълбоки сондажи
полигр.mackle paperмакулатура
политех.magnaflux methodмагнитна дефектоскопия
политех.map paperкартографска хартия
политех.mapi methodметод за определяне на целесъобразността от замяна на машини и съоръжения
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.measurement methodизмервателен метод
политех.measuring methodизмервателен метод
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
methodсистема, ред
methodсхема на класификация
methodметод, начин
политех.method claimпатентна претенция за метод
политех.method of differential headметод за определяне разхода на водата между две точки на тръба чрез динамометър
ядр.method of doubletsметод на дублетите
политех.method of energy balanceметод на енергиен баланс
политех.method of multipliersметод на множители на лагранж
политех.method of point ratingметод на бална оценка
политех.method of steepest descentметод на най-стръмното спускане
политех.method of successive approximationsметод на последователни приближения
политех.method of successive correctionsметод на последователни поправки
политех.method of successive substitutionsметод на последователни субституции
политех.method of undetermined coefficientsметод на неопределените коефициенти
политех.method patentпатент за метод
политех.mica paperслюдена хартия
обог.milling methodметод на обогатяване
политех.milling methodметод на наситняване
мин.mining methodсистема за разработване
политех.modular ratio methodметод на изчисление по допустими напрежения
политех.modulation methodметод на модулация
политех.moire methodмоаров метод за измерване на деформации
политех.monte-carlo methodметод монте карло
науч.multi-methodмултиметоден
мин.multiple-heading methodмногозабоен метод
политех.net methodмрежов метод
политех.neutron strippingоткъсване на неутрон
политех.non-destructive of testing methodметод за изпитване без разрушаване на материала
добави значение или превод тук