semi-log paper

  • Обща политехника
  • полулогаритмична хартия
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.common logдесетичен логаритъм
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.denary logдесетичен логаритъм
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
ав.flight-logавтопилот
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.half logталпа
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.hyperbolic logнатурален логаритъм
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.integral logинтегрален логаритъм
политех.inverse logантилогаритъм
политех.ivory paperкартон бристол
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lead-log circuitинтегриращо-диференциращо звено
политех.lithographic paperлитографска хартия
logзаписвам, регистрирам (данни)
logрежа на трупи
loglog-book
logжурнален
logданни за снимане на филм/телевизионно предаване/радиопредаване/работа на машина
logдневников
logнаправен от трупи/неодялани дървета
мор.logизминавам (разстояние-за кораб), движа се с (дадена скорост)
мор.logлаг
геол.logкаротаж
ав.logводя бордови дневник
ав.logзапис, данни за пътуване
геод.logкарнет
политех.logлогаритмичен
политех.logнанасям
политех.logобла греда
политех.logпън, улей, канал, логаритмична диаграма
logтруп (на дърво), пън (и прен.), дънер, цепеница
logнатрупвам, достигам, набирам, отбелязвам (километри, часове на летене и пр.)
инф.logлог
софт.logжурналирам
политех.log boltвинт за дърво с квадратна глава
политех.log bookдневник
политех.log boomсал
политех.log carriageкола за транспорт на дървени трупи
политех.log characteristicлогаритмична характеристика
политех.log chartграфика с логаритмични координати
политех.log curveлогаритмична крива
политех.log frameгатерна рама
комп.log inлогвам се
комп.log inлогвам се
политех.log plotграфика с логаритмичен мащаб
геол.log surveyкаротаж
политех.log transformationлогаритмично преобразуване
политех.log truckлесовоз
политех.log washerпромибен барабан, промивно сито
политех.log washerкоритен класификатор
log-bookдневник
мат.log-logдвойнологаритмичен
политех.log-log chartграфика с логаритмични координати
политех.log-log diagramдвойно логаритмична диаграма
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.log-log plotграфика с двойно логаритмичен мащаб
политех.log-log transformationпреобразуване чрез повторно логаритмуване
комп.log-onлогване
рад.log-periodicлогопериодичен
политех.log-periodic antennaлогопериодична антена
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.napierian logнеперов логаритъм
политех.natural logнатурален логаритъм
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperкнижен пакет, кесия
paperвестник
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperполица, ценна книга
paperпокривам с хартия (и с up)
paperхартия, книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperкнижки пари, банкнота
paperувивам в хартия
paperдокумент
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.photographic paperфотографска хартия
политех.photostat paperфотостатна хартия
политех.pigment paperпигментова хартия
добави значение или превод тук