pigment paper transfer

  • Полиграфия
  • превод на пигментово копие
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
тех.air transferвъздухопреносен
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.atom transferпренос на атом
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
политех.backward-transfer admittanceобратна проходна проводимост
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.black pigmentсажди
изч.block transferгрупово предаване
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
фин.budget transferбюджетно плащане
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.charge transferпренос на заряд
ел.charge-transfer bandgapпоглъщане в резултат на пренос на заряд
политех.charge-transfer complexкомплекс на пренос на заряд
политех.charge-transfer compoundсъединение с пренос на заряда
политех.charge-transfer transitionпреход с пренос на заряда
политех.cigarette paperцигарена хартия
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.conductive heat transferтоплопредаване чрез проводимост
политех.conductive transferтоплопредаване чрез проводимост
политех.control transferпредаване на управление
политех.convective heat transferконвективно топлопредаване
политех.convective transferконвективно топлопредаване
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
ел.current transferтокоотнемане
ел.current transferтокопренасяне
политех.data transferпредаване на информация
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.diffusive transferдифузионно пренасяне
зав.dip transferпренасяне чрез къси съединения
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.elecrton transferелектронен пренос
политех.electron transfer bandивица на пренос на електрон
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.energy transferпренасяне на енергия
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.excitation transferпредаване на възбуждане
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
фин.foreign exchange transferвалутен превод
ел.forward current-transfer ratioкоефициент на предаване на тока в права посока
политех.forward current-transfer ratioкоефициент на усилване по ток
рад.forward transfer signalсигнал за намесване
фин.funds transferпаричен превод
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
зав.globular transferедрокапково пренасяне
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.group transferпренос на химична група
политех.group-transfer reactionреакция с пренос на група
ел.hardened paperгетинакс
физ.heat transferтоплопренасяне
физ.heat transferтоплообмен
физ.heat transferтоплоотдаване
физ.heat transferтоплопредаване
ен.heat-transferтоплопреносен
тех.heat-transfer agentтоплоносител
политех.heat-transfer coefficientкоефициент на топлопредаване
политех.heat-transfer factorкоефициент на топлопредаване
политех.heat-transfer fluidтопло пренасяща течност
тех.heat-transfer liquidтоплоносител
политех.heat-transfer liquidтечност-топлоносител
политех.heat-transfer loopконтур на топлопредаване
тех.heat-transfer materialтоплоносител
политех.heat-transfer materialтоплопредаваща среда
тех.heat-transfer mediumтоплоносител
политех.heat-transfer mediumтоплопредаваща среда
политех.heat-transfer oilмасло-топлоносител
политех.heat-transfer rateспецифичен топлинен поток
политех.heat-transfer rateкоефициент на топлопредаване
политех.heat-transfer resistanceтоплинно съпротивление
политех.heliographic paperхелиографска хартия
съобщ.image-transfer constantкоефициент на предаване на четириполюсник
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
изч.interlayer storage transferпредаване на информация между различни нива на паметта
intermolecular transferмеждумолекулен пренос
съобщ.iterative transfer constantповторен коефициент на предаване
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.jet-stream transferструйно пренасяне
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.laminar-heat transferламинарно топлопредаване
изч.linear transfer circuitлинейно динамично звено
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.load transferпрехвърляне на товар
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
ак.magnetic transferкопирен ефект
политех.map paperкартографска хартия
хим.mass transferмасообмен
хим.mass transferмасопренасяне
хим.mass transferмасопреносен
политех.mass-transfer coefficientкоефициент на масопредаване
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metal transferпренасяме на метал
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
пол.non-paperнонпейпър
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
добави значение или превод тук