scale paper

  • Обща политехника
  • милиметрова хартия
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absolute scaleабсолютна скала
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.anvil scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.azimuth scaleскала на ъгломерен инструмент
политех.azimuth scaleазимутен кръг
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.baume scaleскала на боме
политех.beaufort scaleскала на бофорт
политех.bevel scaleмащабна линия със скосени краища
политех.binary scaleдвойна скала
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.centigrade scaleстоградусна скала
политех.centigrade scaleтемпературна скала на целзий
политех.centre-zero scaleдвустранна скала
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.chart scaleскала на диаграма
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.circular scaleкръгова скала
политех.combination scaleкомбинирана скала
политех.commercial scaleпромишлен мащаб
политех.commercial-scale productionпроизводство в промишлен мащаб
политех.computing scaleкръгла сметачна линия
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.conversion scaleтаблица за превръщане
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.curved scaleдъгообразна скала
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.decimal scaleдесетична скала
политех.deflection scaleъгломерна скала
политех.degree scaleградусна скала
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
рлк.display scaleскала на индикатор
политех.distance scaleскала на разстояния, фокусна скала
политех.distance scaleлинеен мащаб
политех.double scaleдвойна скала
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draw to scaleчертая в мащаб
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing scaleчертожна мащабна линия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.enlarged scaleувеличен мащаб
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.evenly-divided scaleравномерна скала
политех.expanded scaleразтегната скала, увеличен мащаб
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.facing paperлицева хартия
политех.fahrenheit scaleскала на фаренхайт
политех.fan scaleполукръгла скала
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fine-scaleдребномащабен
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.fish scaleлюспест обгар
политех.fixed scaleнеподвижна скала
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.focusing scaleфокусна скала
политех.foil paperметализирана хартия
политех.forge scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.forging scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.fractional scaleнамален мащаб
тех.full-scaleпълномащабен
политех.full-scaleестествена големина
политех.full-scaleмащаб 1:1
политех.full-scaleв естествена големина
политех.full-scaleв мащаб 1:1
политех.full-scale behaviourповедение на естествен обект
политех.full-scale investigationпълно изследване
политех.full-scale measurementизмерване върху модел в естествена големина
политех.full-scale modelмодел в естествена големина
политех.full-scale productionредовно производство
политех.full-scale testизпитване на модел с естествени размери
политех.full-scale valueмаксимална стойност за отчитане по скала
политех.full-size scaleестествена големина
политех.full-size scaleмащаб 1:1
политех.fult-scale plantпромишлена уредба
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graduated scaleградуирана скала
политех.graduated-scale royaltyроялти на степени
политех.gram-scaleколичество от няколко грама
политех.gramme-scaleколичество от няколко грама
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.graphic scaleграфичен мащаб
кино.grey scaleсива скала
политех.gritty scaleпригар
политех.ground paperгрунтова хартия
политех.half-size scaleмащаб 1:2
политех.hammer-scaleокисна корица, получена при загряване преди коване
политех.hammer-scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.hard scaleтвърд накип
ел.hardened paperгетинакс
политех.height scaleмащаб за височини
политех.heliographic paperхелиографска хартия
политех.image scaleмащаб на изображение
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.in scaleмащабно точен
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicating scaleконтролна скала
политех.indicator paperиндикаторна хартия
политех.industrial scaleпромишлен мащаб
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.iron scaleугар
политех.iron scaleокалина, обгар
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kelvin scaleскала на келвин
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.laboratory scaleлабораторен мащаб
large-scaleширокомащабен
large-scaleмащабен
политех.large-scaleедромащабен
large-scale constructionмащабно строителство
политех.large-scale experimentексперимент в голям мащаб
елн.large-scale integrationголяма степен на интеграция
large-scale involvementмасовост
политех.large-scale manufactureедросерийно производство
политех.large-scale mapедромащабна карта
политех.large-scale modelмодел в увеличен мащаб
large-scale participationмасовост
политех.large-scale productionедросерийно производство
политех.large-scale systemголяма система
политех.length scaleлинеен мащаб
политех.linear scaleлинейна скала
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
политех.logarithmic scaleлогаритмичен мащаб
политех.logarithmic scaleлогаритмична скала
тлв.luminance scaleскала на яркостите
полигр.mackle paperмакулатура
политех.map paperкартографска хартия
политех.map scaleмащаб на карта
mass scaleмасовост
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.maximum scale valueмаксимална стойност за отчитане по скала
политех.measuring scaleмащабна скала
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.metric temperature scaleстоградусова температурна скала
политех.mica paperслюдена хартия
политех.mill scaleвалцовъчен угар
политех.minimum scale valueминимална стойност за отчитане по скала
политех.mirror scaleогледална скала
ак.musical scaleмузикална гама
политех.non-linear scaleнелинейна скала
пол.non-paperнонпейпър
not to scaleнемащабен
политех.numerical scaleчислена скала
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.on a large scaleв голям мащаб
политех.open scaleскала без междинни деления
политех.packing paperамбалажна хартия
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
добави значение или превод тук