recording paper

  • Обща политехника
  • хартия за самопишещ уред
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
тех.audio recordingаудиозапис
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
политех.bilateral recordingдвустранен оптичен звукозапис с изменяема амплитуда
политех.binary recordingдвоичен запис
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.chart-recording instrumentрегистриращ уред
политех.cigarette paperцигарена хартия
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.constant-amplitude recordingзвукозапис с постоянна амплитуда
политех.constant-velocity recordingзаписване с постоянна скорост
политех.contact recordingконтактно записване
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cover paperхартия за корици
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.depth recordingдълбочинен запис
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.digital recordingцифрово записване
политех.direct recordingс непосредствено записване
политех.direct recordingпряко записване
политех.direct recordingпряк запис
политех.direct-acting recording instrumentрегистриращ уред с непосредствен запис
политех.disk recordingзвукозапис върху диск
политех.disk recordingзапис на грамофонна плоча
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.dynamic recordingдинамично записване
политех.electromechanical recordingелектромеханичен звукозапис
политех.electron-beam recordingзаписване с електронен лъч
политех.electrothermal recordingелектротермична регистрация
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.frequency-modulated recordingзаписване с честотна модулация
политех.frequency-modulated recordingчестотен метод за записване
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
изч.high-density recordingзаписване с голяма плътност
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
изч.information recording methodметод за регистриране на информация
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kinescope recordingтелевизионна програма, филмирана от екрана
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.lateral recordingстраничен звукозапис
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
политех.longitudinal recordingнадлъжен звукозапис
полигр.mackle paperмакулатура
политех.magnetic recordingмагнитен запис
политех.magnetic recording reproducerустройство за възпроизвеждане на магнитен запис
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.maximum-recording attachmentустройство за записване на максимума
политех.mechanical recordingмеханичен звукозапис
политех.mechanical recording headглава за механичен запис
изч.melting recording techniqueелектротопилен метод на регистрация
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.modified phase modulation recordingмодифицирано записване с фазова модулация
политех.multi-track magnetic recordingмногоканален магнитен звукозапис
пол.non-paperнонпейпър
изч.non-return-to-zero recordingзаписване без връщане към нула
политех.noncontact recordingбезконтактно записване
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.optical recordingоптичен звукозапис
политех.packing paperамбалажна хартия
paperпокривам с хартия (и с up)
paperполица, ценна книга
paperтапетирам
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperувивам в хартия
paperкнижки пари, банкнота
paperкнижен пакет, кесия
paperдокумент
paperвестник
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperизпитна тема, въпроси за изпит
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper breakingполирг
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.perpendicular recordingперпендикулярен звукозапис
политех.phase modulated recordingзаписване с фазова модулация
изч.phase recordingфазово записване
политех.photographic paperфотографска хартия
политех.photographic recording instrumentфоторегистратор
политех.photostat paperфотостатна хартия
политех.pigment paperпигментова хартия
полигр.pigment paper transferпревод на пигментово копие
политех.pigmented paperпигментова хартия
политех.plotting paperмилиметрова хартия
политех.printing paperпечатна хартия
политех.profile paperмилиметрова хартия
политех.pulse recordingимпулсно записване
политех.re-recordingпрезаписване
политех.recorder with linear recordingсамопишещ уред със запис на линии
политех.recorder with point recordingсамопишещ уред с точков запис
политех.recordingсамопишещ
политех.recordingрегистриращ
политех.recordingрегистриране, регистрация, запис
recordingзаписване, (звуко) запис, телевизионен и пр. запис
физ.recording accelerometerакселерограф
политех.recording amplifierзаписващ усилвател
добави значение или превод тук