final map

  • Обща политехника
  • картографски оригинал
92 допълнителни резултата:
сп.16th-finalшестнайсетинафинал
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.carrier-rocket final stageпоследна степен на ракета-носител
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
сп.eighth-finalосминафинал
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
finalендшпил
finalокончателен, решаващ, категоричен
finalендшпилен
finalфинал
finalпоследен изпит
finalпоследен, краен, заключителен
пат.final actionокончателно решение
политех.final amplifierкраен усилвател
политех.final anodeкраен анод
политех.final assemblyокончателен монтаж
политех.final cleaningокончателна обработка
обог.final concentrateкраен концентрат
политех.final concentrationкрайна кнцентрация
политех.final costокончателна стойност
политех.final designокончателен проект
политех.final design predictionпрогнозиране на характеристики на готова конструкция
политех.final driveкрайна предавка
политех.final driveпоследна скорост
политех.final drive shaftвал на главно предаване
политех.final elevationкрайно превишение
final productкраен продукт
final projectокончателен проект
ядр.final rangeкраен пробег
политех.final runзавършващ слой
тлф.final selectorлинеен избирач
политех.final speedкрайна скорост
мет.final squeezingдопресоване
политех.final stageзаключителен етап
аерон.final stage engineдвигател на последна степен
съобщ.final terminalкрайна станция
политех.final terminal-stopping deviceавтоматично устройство за аварийно спиране наасансьор
политех.final valueкрайна стойност
политех.final velocityкрайна скорост
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук