slope of roof

  • Обща политехника
  • скат на покрив
199 допълнителни резултата:
политех.abrupt slopeголям наклон
мин.active slope active areaдействуваща площ на добивна камера
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.back slopeобратен наклон
политех.back slopeнадлъжен преден ъгъл
политех.bank slopeбрегови откос
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
геод.base of slopeзалагане
политех.base of slopeхоризонтална проекция
политех.benched slopeоткос с берми
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.conical roofконичен покрив
политех.critical slopeкритичен наклон
политех.cross-slope ditchотводнителен канал напречен на склон
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.down slopeнанадолнище
политех.down slopeнадолу по склон
политех.downstream slopeдолен въздушен откос на язовирна стена
политех.dump riprap slope protectionукрепване откоса на каменен насип
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fill slopeоткос на насип
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.fixing of slopeукрепване на скат
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.flattening slopeнамаляване на наклона на откос
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle slopeполегат наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
ав.glide slopeглисада
политех.glide slope captureприхващане на глисадния лъч
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
мин.immediate roofнепосредствено горнище
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.longitudinal slopeнадлъжен наклон
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.negative slopeотрицателен наклон
политех.negative slopeотрицателна крива
политех.normal slopeнормален наклон
политех.north-light roofшедов покрив
политех.one-way slopeедностранен напречен наклон
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
тлв.potential slopeградиент на потенциала
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.profile of slopeпрофил на откоса
политех.projecting roofстряха
политех.pulse slopeстръмност на импулс
политех.pump slopeнаклон за водоотливане
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.ratio of slopeотношение между височината и основата на наклон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
геол.roofгорнище
геол.roofскали в горнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.shallow slopeполегат откос
политех.shed roofшедов покриб
политех.shed roofшедов покрив
политех.shell roofпокрив черупка
политех.side slopeстраничен откос
политех.simple roofедноскатен покрив
политех.single-pitched roofедноскатен покрив
политех.slanting roofнаклонен покрив
политех.slated roofпокрив, покрит с плочи
авто.sliding roofшибидах
политех.sliding roofподвижен покрив
мин.sliding-wedge roof boltанкерен болт с плъзгащ се клин на закотвящото устройство
slopeскатов
slopeнаклон, наклоненост, полегатост, склон, скат, откос
slopeсклонов
slopeнаклонявам (се), навеждам (се), спускам (се)
slopeоткос
мат.slopeтангенс на наклон
геол.slopeсклон
мин.slopeнаклонена изработка
политех.slopeпрокарвам уклон
политех.slopeскосявам
мин.slope bookдневник за отработването на добивен забой
мин.slope bottomдолна приемна площадка на уклон
мин.slope boxзабоен люк
мин.slope cageклетка за подем по наклонена шахта
политех.slope coefficientкоефициент на наклон
политех.slope controlрегулатор на наклон
политех.slope detectorдетектор, работещ в наклонения участък на резонансната крива
политех.slope deviationизменение на наклон
политех.slope distanceразстояние по откос
политех.slope downспускам се
политех.slope graderгредер за профилиране на откоси
политех.slope lineлиния, която показва наклона
рад.slope meterуред за измерване на стръмността
политех.slope of a riverречен пад
политех.slope of curveнаклон на крива
политех.slope of lineнаклон на линия
политех.slope of reposeъгъл на естествен откос
политех.slope of straight lineъглов коефициент на права
хидр.slope pavingоблицовка на откос
политех.slope protectionукрепване на откос
политех.slope stakeлата за трасиране на склон
политех.slope upнанагорнище
политех.slope upиздигам
политех.slope upвъзвишавам се
политех.slope-deflection methodметод на ъглова деформация
политех.span roofдвускатен покрив
политех.sprung roofразпъващо-арков свод
политех.steep roofпокрив със стръмни скатове
политех.stepped roofстъпаловиден покрив
политех.surface slopeнаклон на местност
политех.suspended roofвисящ свод
добави значение или превод тук