roof beam

  • Минно дело
  • капа
200 допълнителни резултата:
стр.angle beamдиагонален прът
политех.angle of beamъгъл на дивергенция на сноп
политех.aperture of beamсечение на сноп
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
рад.area of beamплощ на лъч
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
политех.atomic beamатомен сноп
политех.atomic-beam sourceизточник на атомен сноп
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
авто.axle beamпреден мост
политех.azimuth beamпосока на азимута
политех.balance beamкобилица
политех.balance beamуравновесяваща греда
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
beamносеща греда, трегер
beamпроцеп, ок, теглич
beamдирек
beamгрейнал поглед, радостна усмивка
beamтекст, кросно
beamрамо на везни
beamлъч, сноп лъчи
beamгреда
beamусмихвам се радостно/щастливо, сияя от щастие
физ.beamнасочени електромагнитни вълни
мор.beamбимс
мор.beamнапречна корабна греда. бимс, най-голямата ширина на кораб
текст.beamкросно
ав.beamлонжерон
тех.beamпредавателен лост/щанга
кораб.beamбийм
мин.beamкапа
политех.beamпренавивам основа
политех.beamударна сонда
политех.beamпрът на котва
политех.beamнавивам кросно
beamгрея, сияя, излъчвам светлина (и прен.)
риб.beamбим
стр.beamбалка
стр.beamгредов
политех.beam addressable memoryпамет с адресируем лъч
политех.beam alignmentцентриране на лъч
политех.beam alinementцентриране на лъч
политех.beam angleъгъл на разтваряне
политех.beam antennaлъчева антена
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beam apertureапертура на лъч
политех.beam automaticallyцентроване на сноп
политех.beam benderустройство за отклонение на лъч
политех.beam blankerустройство за гасенене на лъч
политех.beam bridgeгредов мост
политех.beam callipersшублер
аерон.beam captureнасочване по лъч
политех.beam cathodeлъчев катод
политех.beam controlуправление с лъч
политех.beam currentток в сноп
политех.beam deflectionотклонение на лъч
политех.beam dividersтрасажен шублер
политех.beam drillрадиално-пробивна машина
ак.beam effectфокусиране на къси вълни
рад.beam emissionнасочено предаване
политех.beam finderустройство за бързо намиране на лъча при осцилоскопите
политех.beam focusingфокусиране на лъч
политех.beam formкофраж за греда
политех.beam gridскара от греди
стр.beam gridгредоскара
стр.beam grillageскара от греди
стр.beam grillageгредоскара
политех.beam impedanceимпеданс на електронен лъч
политех.beam interferometerлъчев интерферометър
политех.beam patternхарактеристика на нароченост
политех.beam patternпространствена характеристика
елн.beam pentodeлъчев пентод
ветр.beam reachхалфвинд
политех.beam receptionнасочено приемане
политех.beam riderракета, управлявана чрез радиолъч
политех.beam separatorдистанционен елемент между греди
политех.beam spanразстояние между опорите на греда
политех.beam splitterделител на лъч
рлк.beam splitting accuracyточност на разцепване на лъч
политех.beam therapyлъчева терапия
мед.beam therapyлъчелечение
ядр.beam trapфарадеев цилиндър
риб.beam trawlбим трал
политех.beam trussing rodшпренгел в шпренгелна греда
политех.beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.beam valveелектроннолъчева лампа
политех.beam voltageускоряващо напрежение
текст.beam warpingпартидно сноване
политех.beam weaponлъчево оръжие
политех.beam widthсечение на електронен сноп
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.beam-bending magnetотклоняващ магнит
политех.beam-deflection tubeелектроннолъчеба лампа с отклонение на лъча
политех.beam-plasma amplifierплазменолъчев усилвател
политех.beam-positioning magnetмагнит за коригиране на положението на сноп
политех.beam-rider guidanceнасочване по радио лъч
политех.beam-rider radarрадиолокационен станция за водене по лъч
политех.beam-rider systemлъчева система за насочване
текст.beam-sizingскробване на основа
политех.beam-switching deviceустройство за превключване на диаграмата на насоченост на антена
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bearing beamлъч за насочване
рлк.beavertail beamножова антенна диаграма
политех.beavertail beamножов лъч
политех.blanked beamневидим лъч
ав.blind-approach beam systemсистема за сляпо кацане
политех.box beamгреда с кухо напречно сечение
политех.bracing beamукрепваща греда
политех.brake beamспирачен лост
политех.breast beamгръдна опора
политех.bridge beamмостова греда
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.buffer beamбуферна греда
политех.built-up roofсложен покрив
политех.bumper beamбуферна греда
политех.bunched beamпроменлив електронен сноп
политех.camber beamогъната греда
политех.cantilever beamконзолна греда
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.cased beamбетонирана метална греда
политех.cathode beamкатоден лъч
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.collar beamгорен праг, щурц
стр.collar beamригел
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.column-and-beamгредоколонен
политех.column-and-beamгредоподпорен
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete beamбетонна греда
политех.conical roofконичен покрив
политех.convergence of beamсходимост на сноп
политех.cored beamкуха греда
рлк.cosecant-squared beamкосекансно-квадратен лъч
политех.cosecant-squared beamкосекансно-квадратична диаграма на излъчване
под.-тр.crane beamподкранова греда
стр.crane runway beamподкранова греда
стр.crane track beamподкранова греда
политех.cross-beamнапречна греда
политех.cross-beamнапречник, кобилица
стр.cross-beamтрегер
политех.cross-beam turret headвертикален супорт с револверна глава
политех.crossed-electron beamпресичащи се електронни лъчи
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
мор.deck beamбимс
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deep beamгреда с голяма височина
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-beamдвулъчев
политех.double-beam beaconдвулъчев фар
политех.double-beam spectrophotometerдвулъчев спектрофотометър
политех.double-beam tubeелектронна двулъчева осцилоскопна лампа
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.double-strut trussed beamшпренгелна греда с дба вертикални пръта
политех.draw beamстрела на кран
политех.draw beamтовароподемна греда
опт.dual-beamдвулъчев
политех.dual-beam betatronдвулъчев бетатрон
стр.edge beamрандбалка
политех.electron beamелектронен сноп
политех.electron beamустройство за заваряване с електронен лъч
политех.electron beamелектронен лъч
политех.electron beam cuttingрязане с електронен лъч
политех.electron beam cuttingелектроннолъчево рязане
политех.electron beam weldingзаваряване с електронен лъч
политех.electron-beam generatorелектроннолъчев генератор
политех.electron-beam machiningелектроннолъчева обработка
политех.electron-beam microanalyserелектроннолъчев микроанализатор
политех.electron-beam plasma amplifierелектроннолъчев плазмен усилвател
политех.electron-beam plasma interaction amplifierелектроннолъчев плазмен усилвател
политех.electron-beam propagationразпространение на електронен сноп
политех.electron-beam recordingзаписване с електронен лъч
политех.electron-beam storageелектроннолъчева памет
политех.electron-beam treatmentобработване с електронен лъч
политех.electron-beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.electron-beam valveелектроннолъчева лампа
политех.equalizing beamбалансир
политех.false beamненатоварена греда
мин.false roofлъжливо горнище
ел.fan beamветрилообразна диаграма
рад.fan beamветрилообразно излъчване
политех.fan beamветрилообразен лъч
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.fixed beamдвустранно запъната греда
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flanged beamгреда с двойно т-образно сечение
политех.flat roofплосък свод
политех.flat roofплосък покрив
политех.flitch beamсъставна греда
политех.flitched beamсъставна греда
политех.floor beamнапречна греда на мостово покритие
политех.floor beamгреда на междуетажна плоча
добави значение или превод тук