shell roof

  • Обща политехника
  • покрив черупка
200 допълнителни резултата:
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bearing shellлагерна черупка
политех.boiler shellкорпус на барабан
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.built-up roofсложен покрив
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.cartridge shellгилза на патрон
политех.casing shellстена на кожух
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
политех.charge shellнатоварена обвивка
политех.charge shellокръжаващ слой от електрични товари
политех.closed shellсъс затворена обвивка
политех.closed shellзатворена обвивка
политех.closed shellзапълнена обвивка
политех.closed-shell atomатом със запълнена електронна обвивка
политех.closed-shell configurationконфигурация със затворена обвивка
политех.collar roofвисяща покривна ферма
ел.commutator shellколекторна втулка
политех.completed shellзапълнена обвивка
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.concrete-shell domeстоманобетонен черупков свод
политех.conical roofконичен покрив
политех.coordination shellкоординационна сфера
политех.cup shellизтеглено цилиндрично изделие
политех.curb roofмансарден покрив
политех.curved roofдъгообразен свод
политех.cylindrical shellцилиндрична черупка
политех.dead-level roofсъвършено плосък покрив
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
политех.double-pitched roofдвускатен покрив
политех.drawn-shell motorелектродвигател с корпус, пригоден за вграждане
политех.drill shellучебен снаряд
политех.drum shellцилиндрична част на барабан
политех.dummy shellучебен снаряд
политех.electron shellелектронна оббивка
политех.expansion shellразширяващо се заклинващо устройство
мин.expansion-shell boltщанга с разпорна гайка
политех.extraction shellекстракционна гилза
мин.false roofлъжливо горнище
политех.fantail roofстъпаловиден покрив
политех.fence roofнавес
политех.filled shellзапълнен слой
политех.fixed-roof tankрезервоар с неподвижен капак
политех.flat roofплосък покрив
политех.flat roofплосък свод
политех.folding roofсгъващ се покрив
политех.frame of roofпокривна мертечна система
политех.french roofмансарден покрив
политех.furnace roofсвод на пещ
политех.furnace roofтаван на огнище
политех.gable-roofдвускатен покрив
политех.gable-roofфронтонен покрив
политех.gambrel roofмансарден покрив
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
политех.glazed roofстъклен покрив
политех.gothic roofготически покрив
политех.half-pitch roofдвускатен покрив с наклон на скатовете 1:1
политех.helm roofшатровиден четирискатен покрив
политех.high-pitched roofстръмен покрив
мин.high-roofвисок
политех.hip roofчетирискатен покрив
политех.hip roofвълнообразен покрив
политех.ideal shellидеална черупка
политех.illuminating shellосветителен снаряд
мин.immediate roofнепосредствено горнище
incendiary shellзапалителен снаряд
политех.inner electron shellвътрешен електронен слой
политех.inner-shell electronелектрон от вътрешните обвивки
политех.inside roof liningвътрешна облицовка на покрива на каросерия
ел.insulator shellпола на изолатор
мин.jacking of roofзакрепване на горнище
политех.k-shell x-raysрентгеново к-излъчване
политех.knee roofмансарден покрив
политех.lamella roofдървен решетъчен свод
политех.lathing of roofобшивка на покрив
политех.lattice roofпокрив от решетъчни ферми
политех.lean-to roofедноскатен покрив
мин.linked roof barметална съставна капа
политех.long-span roofпокрив с голям отвор между опорите
политех.low-pitched roofпокрив с полегати скатове
политех.low-rise roofпокрив с полегати скатове
политех.m-shell x-raysрентгеново м-излъчване
политех.mansard roofмансарден покрив
политех.mine shellфугасен снаряд
политех.monitor roofпокрив с оберлихт
политех.neutron shellнеутронен слой
политех.north-light roofшедов покрив
политех.nuclear shellядрен слой
политех.nuclear-shell theoryтеория на ядрените обвивки
политех.open-shell configurationконфигурация с отворена обвивка
политех.outer electron shellвъншен електронен слой
политех.outer shellвъншен слой
политех.outer-shell electronелектрон от външната обвивка
политех.pantiled roofпокрив с холандски керемиди
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.pent roofедноскатен покрив
политех.percussion shellснаряд с ударно действие
политех.pie-crust roofсвод със защитна мазилка
политех.pitched roofстръмен покрив
политех.pressure shellкорпус, работещ под налягане
мин.primary roof controlпървично закрепване на горнище
политех.projecting roofстряха
политех.protective shellобшивка
политех.protective shellпредпазен кожух
политех.proton shellпротонен слой
политех.pump shellкожух на помпа
политех.purlin roofрешетъчна покривна конструкция
политех.pyramidal roofшатровиден покрив
политех.railway roofнавес над перон
политех.ribbed roofпокрив с ребра
политех.ridge roofфронтонен покрив
политех.ridged roofфронтонен покрив
политех.rise of roofстрела на арка
roofпокрив
roofтаван (на минна галерия)
roofподелен
roofнадпокривен
геол.roofгорнище
геол.roofскали в горнище
политех.roofслагам покрив
политех.roof antennaпокривна антена
политех.roof battenтънко бичени материали за обков на покрив
мин.roof beamкапа
политех.roof boardingпокривен кофраж
мин.roof boltщанга
политех.roof boltанкерен болт
мин.roof bolterуниверсална машина за пробиване на дупки и монтиране на анкерни болтове
мин.roof boltingзакрепване на горнище с анкерен крепеж
мин.roof collapsобрушаване на горнище
мин.roof controlуправление на горнище
мин.roof convergenceслягане на горнище
политех.roof coveringпокривно покритие
политех.roof craneкран, закрепен към мостова конструкция
политех.roof craneмостов кран
мин.roof deflectionпровисване на горнище
политех.roof deflectionпровисване на покрив
политех.roof drainпокривна водосточна тръба
мин.roof flexibilityподатливост на горнище
политех.roof gateкапаковиден затвор
политех.roof hipчетирискатен покрив с било
политех.roof insulatorпокривен изолатор
анат.roof of skullкалвария
политех.roof planплан на покрив
мин.roof saggingпровисване на горнище
политех.roof sheathingобшивка на покрив
политех.roof slabпокривна плоча
политех.roof slopeскат на покрив
мин.roof stoneнепосредствено горнище
мин.roof supportзакрепване на горнище
политех.roof trussпокривна ферма
политех.roof ventilationвентилационни отвори на покрив
политех.roof woodworkдървена ребрена покривна конструкция
политех.roof-bolting stoperмашина за пробиване на дупки за анкерен крепеж
политех.saddle roofфронтонен покрив
политех.saw-tooth roofтрионообразен покрив
политех.segment shellсегментен снаряд
политех.shed roofшедов покрив
политех.shed roofшедов покриб
shellраковина
shellчерупчест
shellвъншна обвивка, черупка
shellбеля, обелвам
shellизваждам от черупка/раковина
физ.shellобвивка
тех.shellобечайка
мет.shellкожух
леяр.shellчерупкова леярска форма
мин.shellзащитна рудна пачка при изземване на целик
политех.shellвъншен слой, покритие
политех.shellкожух, обшивка, корпус
бот.shellчерупков
зоол.shellпанцир
воен.shellгилза
воен.shellобстрелвам, хвърлям експлозиви
софт.shellшел
политех.shell archчерупков свод
политех.shell boltщанга с разпорна глава
политех.shell castingлеене в черупкови форми
политех.shell coreлеярско сърце
политех.shell drillцилиндричен дорников зенкер
политех.shell flourчерупково брашно
политех.shell hardeningцементация
мет.shell mouldчерупкова форма
леяр.shell mouldingизработване на черупкови форми
ядр.shell numberномер на обвивката
стр.shell of pileзащитна черупка на пилот
политех.shell of rotationротационна черупка
ядр.shell perturbationпертурбация на обвивка
политех.shell reamerдорников райбер
добави значение или превод тук