primary roof control

  • Минно дело
  • първично закрепване на горнище
200 допълнителни резултата:
политех.adaptive controlадаптивно управление
политех.advance controlрегулиране на изпреварването на запалването
политех.air controlпневматично регулиране
политех.air pollution controlборба със замърсяването на атмосферата
политех.air-control breakerавтоматичен прекъсвач с гасене на дъгата
ав.air-traffic controlуправление на полетите
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.amplification controlрегулиране на усилване
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.anticipating controlпредупредително регулиране, изпреварващо регулиране по производна
ав.approach controlуправление на движението на самолети в зоната на летище
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arched roofсводест покрив
политех.area controlуправление движението на самолети по трасе
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.asphaltic cardboard roofпокривно покритие от напоен с битум картен
политех.assisted controlуправление с хидравлични усилватели
политех.astigmatism controlрегулиране на астигматизма в електроннолъчева тръба
политех.asynchronic controlасинхронен токопрекъсвач
мин.atriculated-roof barшарнирна капа
политех.attitude controlуправление на пространственото положение апарат
политех.attitude control deviceмеханизъм за ориентиране
политех.audio control engineerзвукооператор
политех.automatic control engineeringтехника на автоматичното управление
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic control theoryтеория на автоматичното управление
тех.automatic remote controlтелемеханика
политех.automatic-control installationуредба с автоматично регулиране или управление
рад.automatic-gain controlавтоматично регулиране на усилване
рлк.azimuth controlуправление на азимута
политех.background controlрегулиране на фона
политех.bandwidth controlрегулиране на пропусканата лента
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.beam controlуправление с лъч
политех.biased gain controlзадържано регулиране на усилването
политех.bin-level controlрегулиране на нивото на бункер
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.bowden controlзадействане чрез жило
политех.broach roofшатровиден покрив
политех.brush-shifting controlрегулиране чрез изместване на четките
политех.built-up roofсложен покрив
политех.button-type controlуправление чрез бутони
хир.by primary intentionпървично
двиг.carburrettor control linkageлостов механизъм на карбуратор
политех.card controlуправление с перфокарти
политех.cardboard roofпокрив с мушамена покривка
политех.cascade controlстъпално управление
рлк.centering controlорган за центриране
политех.centering controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
политех.central control boardцентрален пулт за управление
политех.central control deskцентрално табло за управление
centralisation of controlдиспечеризация
политех.centralization of controlцентрализация на управлението
ам.centralization of controlдиспечеризация
политех.centralized controlцентрализирано управление
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
рлк.centring controlорган за центриране
политех.centring controlуправление на центровката, регулатор на центрирането
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
политех.channel roof slabвълниста плоча за покривно покритие
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
политех.close controlпрецизен контрол
авт.closed-cycle controlрегулиране по затворен цикъл
авт.closed-loop controlрегулиране по затворен цикъл
политех.clutch controlмеханизъм за управление на съединител
политех.clutch controlмеханизъм за задействуване на съединител
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.coarse controlгрубо регулиране
политех.code control systemкодова система за управление
политех.collar roofвисяща покривна ферма
политех.combustion controlрегулиране процеса на горенето
политех.common controlединна мрежа от геодезични точки
политех.composite roofкомбиниран покрив
политех.computer controlкомпютърно управление
политех.computerized numerical controlкомпютъризирано цифрово програмно управление
политех.computerized numerical controlмашина с система за цифрово програмно управление
политех.configuration controlконфигурационно управление
политех.conical roofконичен покрив
политех.constant value controlрегулиране със стабилизиране на регулируемата величина
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.continuous-path controlконтурно цифрово управление
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.contouring controlконтурно цифрово управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
тлв.contrast controlрегулиране на контраста
controlконтролен, проверочен
controlконтрол (а), проверка, контролен опит, контролно животно (при опит), контролен/проверочен пункт, контролна служба
controlпредохрана
controlвладея, господар съм на, държа във властта си, ръководя, напътвам, контролирам, служа си с, управлявам
controlпроконтролирам
controlконтролирам, надзиравам, регулирам, проверявам
controlдух, който се проявява чрез медиум при спиритически сеанс
controlвъзпирам, сдържам, обуздавам, владея, овладявам (чувства)
controlвласт, управление, ръководство, ръководене, регулиране
тех.controlлост/механизъм за управление, арматурно/контролно табло
геод.controlгеодезическа основа мрежа от опорни точки
политех.controlрегулирам, контролирам, обуздавам
политех.controlсвързване на геодезическа мрежа
политех.controlрегулиране, контрол
политех.control accuracyточност на регулиране
политех.control actionуправляващо въздействие
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.control algorithmалгоритъм на управление
политех.control areaобласт на управление
политех.control armлост за управление
политех.control assemblyвъзел на управление
политех.control automatonуправляващ автомат
политех.control batteryбатерия за управление
политех.control benchконтролен стенд
политех.control blockрегулиращ блок
политех.control boardкоманден пулт
политех.control boxпулт за управление
политех.control buttonбутон за управление
политех.control cabinкабина за управление
политех.control cableкабел за управление
политех.control camгърбица за управление
политех.control centreцентър за управление
политех.control chainверига на механизъм за управление
политех.control characterуправляващ знак
политех.control characteristicхарактеристика на управление
политех.control characteristicпускова характеристика
control chartциклограма
политех.control chartконтролна карта
политех.control circuitуправляваща схема
политех.control circuitверига за управление, схема на управляващо устройство
политех.control cockрегулиращ кран
политех.control codeуправляващ код
политех.control coefficientкоефициент на регулиране
политех.control commandуправляваща команда
политех.control compartmentкабина за управление
авт.control computerкомпютър за управление на технологични процеси или съоръжения
политех.control consoleпулт за управление
политех.control crankръчка за управление
политех.control damводомерен бент
геод.control densityгъстота на мрежа от опорни точки
политех.control deskпулт за управление
политех.control deviceустройство за управление
политех.control diagramсхема за управление
политех.control dialдиск за управление
политех.control domainобласт на регулиране
политех.control driveрегулиращо задвижване
политех.control eccentricразпределителен ексцентрик
политех.control electrodeуправляващ електрод
политех.control electrodeмодулиращ електрод
политех.control electronicsелектронна апаратура за управление
политех.control elementуправляващ елемент
политех.control engineerинженер по системи за управление
политех.control equipmentконтролно-измервателни уреди
политех.control errorгрешка на регулиране
политех.control factorкоефициент на регулиране
изч.control fieldконтролно поле
политех.control fieldобласт на регулиране
политех.control figureконтролно число
политех.control gateрегулиращ затвор
политех.control gaugeконтролен калибър
политех.control gearмеханизъм за управление
политех.control generatorуправляващ генератор
политех.control gridуправляваща решетка
политех.control informationуправляваща информация
политех.control input commandуправляващ входен сигнал
политех.control instrumentуред за управление
политех.control intervalинтервал на регулиране
политех.control jetструйно кормило
политех.control keyклавиш за управление
политех.control keyконтролен превключвател
политех.control knobкоманден бутон
политех.control lampконтролна лампа
политех.control leverлост за управление
политех.control limitграница на регулиране
политех.control lineлиния за управление
политех.control locationкоманден пост
жп.control lockзаключалка на стрелка
политех.control loopуправляващ контур
политех.control magnetнаправляващ магнит
политех.control mechanismмеханизъм за управление
политех.control memoryуправляваща ламет
политех.control modulationпълна модулация
авт.control motorизпълнителен двигател
политех.control numberконтролно число
политех.control of rotationрегулиране скоростта на въртене
жп.control officeразпределителен пост
политех.control operationоперация за управление
политех.control panelпулт за управление
политех.control pathканал за управление
ел.control pillarколонка или шкаф за управление
геод.control plottingнанасяне на опорни точки
геод.control pointопорна точка
политех.control pointконтролна точка
политех.control positionпункт за управление
политех.control postконтролен пост
политех.control processorуправляващ процесор
политех.control programmeуправляваща програма
политех.control pulseуправляващ импулс
политех.control rackстойка с уреди за управление
политех.control rangeобхват на управление
ел.control ratioкоефициент на усилване
политех.control ratioтангенс от ъгъла на наклона на характеристика
изч.control recordуправляващ запис
добави значение или превод тук