fixing of slope

  • Обща политехника
  • укрепване на скат
105 допълнителни резултата:
политех.abrupt slopeголям наклон
кино.acid-fixing bathкисел фиксажен разтвор
мин.active slope active areaдействуваща площ на добивна камера
политех.back slopeобратен наклон
политех.back slopeнадлъжен преден ъгъл
политех.bank slopeбрегови откос
геод.base of slopeзалагане
политех.base of slopeхоризонтална проекция
политех.benched slopeоткос с берми
политех.critical slopeкритичен наклон
политех.cross-slope ditchотводнителен канал напречен на склон
политех.detachable fixingразглобимо закрепване
политех.down slopeнадолу по склон
политех.down slopeнанадолнище
политех.downstream slopeдолен въздушен откос на язовирна стена
политех.dump riprap slope protectionукрепване откоса на каменен насип
политех.dye fixingфиксиране на багрило
политех.fill slopeоткос на насип
политех.film fixingфиксиране на филм
fixingукрепване
тех.fixingзапъване
тех.fixingзастопоряване
тех.fixingфиксаторен
тех.fixingкрепителен
политех.fixingзакрепващ
политех.fixingприкрепващ, застопоряващ, фиксиращ
политех.fixingзакрепване
политех.fixingприкрепване, застопоряване, фиксиране
банк.fixingфиксинг
кино.fixing bathфиксираща баня
политех.fixing boltфиксиращ болт
политех.fixing boltмонтажен винт
политех.fixing bossудебеление на отвори за закрепване
политех.fixing brakeзастопоряваща спирачка
политех.fixing deviceзастопоряващо устройство
политех.fixing dimensionмонтажен размер
политех.fixing diodeдиод за фиксиране
тех.fixing elementsкрепежен
политех.fixing momentзапъващ момент
политех.fixing of railsзакрепване на релси
политех.fixing screwсъединителен винт
политех.fixing screwфиксиращ винт
политех.fixing studцентровъчен щифт
политех.flattening slopeнамаляване на наклона на откос
политех.gentle slopeполегат наклон
ав.glide slopeглисада
политех.glide slope captureприхващане на глисадния лъч
тлв.level fixingфиксиране на нивото
политех.longitudinal slopeнадлъжен наклон
политех.negative slopeотрицателен наклон
политех.negative slopeотрицателна крива
биол.nitrogen-fixingазотфиксиращ
политех.normal slopeнормален наклон
политех.one-way slopeедностранен напречен наклон
политех.position fixingопределяне на местоположение
тлв.potential slopeградиент на потенциала
политех.profile of slopeпрофил на откоса
политех.pulse slopeстръмност на импулс
политех.pump slopeнаклон за водоотливане
политех.ratio of slopeотношение между височината и основата на наклон
политех.rigid fixingтвърдо закрепване
политех.roof slopeскат на покрив
политех.shallow slopeполегат откос
политех.side slopeстраничен откос
slopeоткос
slopeскатов
slopeнаклон, наклоненост, полегатост, склон, скат, откос
slopeсклонов
slopeнаклонявам (се), навеждам (се), спускам (се)
мат.slopeтангенс на наклон
геол.slopeсклон
мин.slopeнаклонена изработка
политех.slopeпрокарвам уклон
политех.slopeскосявам
мин.slope bookдневник за отработването на добивен забой
мин.slope bottomдолна приемна площадка на уклон
мин.slope boxзабоен люк
мин.slope cageклетка за подем по наклонена шахта
политех.slope coefficientкоефициент на наклон
политех.slope controlрегулатор на наклон
политех.slope detectorдетектор, работещ в наклонения участък на резонансната крива
политех.slope deviationизменение на наклон
политех.slope distanceразстояние по откос
политех.slope downспускам се
политех.slope graderгредер за профилиране на откоси
политех.slope lineлиния, която показва наклона
рад.slope meterуред за измерване на стръмността
политех.slope of a riverречен пад
политех.slope of curveнаклон на крива
политех.slope of lineнаклон на линия
политех.slope of reposeъгъл на естествен откос
политех.slope of roofскат на покрив
политех.slope of straight lineъглов коефициент на права
хидр.slope pavingоблицовка на откос
политех.slope protectionукрепване на откос
политех.slope stakeлата за трасиране на склон
политех.slope upнанагорнище
политех.slope upиздигам
политех.slope upвъзвишавам се
политех.slope-deflection methodметод на ъглова деформация
политех.surface slopeнаклон на местност
политех.temperature slopeтемпературна крива
политех.terraced slopeтерасиран склон
политех.uniform slopeоткос с постоянен наклон
политех.upstream slopeнапорен откос на язовирна стена
добави значение или превод тук