grade strength

  • Минно дело
  • относителна енергия на взривно вещество
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.absorption strengthинтензивност на поглъщане
политех.adhesive strengthадхезионна сила
политех.adhesive strengthадхезия
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeнагорнище
политех.ascending gradeиздигане
хим.base strengthсила на основа
политех.bearing strengthякост на смачкване
политех.bearing strengthносеща способност, товароподемност
мет.bending strengthякост на огъване
политех.bending strengthсъпротивление на огъване
политех.blow strengthударна якост
политех.bond strengthздравина якост на връзка
ел.breakdown strengthпробивна якост
политех.breaking strengthякост на скъсване
политех.buckling strengthякост на надлъжно огъване
политех.bursting strengthякост на пробиване
политех.cleavage strengthсъпротивление срещу разцепване
политех.cohesive strengthкохезионна сила
обог.collecting strengthстепен на събирателното действие
политех.colour strengthнаситеност на цвят
политех.combined strengthякост при сложно напрегнато състояние
политех.compressing strengthякост на натиск
мет.compression strengthякост на натиск
мет.compressive strengthякост на натиск
политех.creep strengthустойчивост срещу пълзене
политех.crushing strengthякост на смачкване
ел.current strengthсила на тока
политех.current strengthинтензивност на тока
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
мех.deformation-strengthдеформационно-якостен
политех.descending gradeспускане
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.design strengthпроектна конструкционна якост
политех.dielectric strengthдиелектрична якост
политех.disruptive strengthпробивна якост
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
мет.dry strengthякост на изсушена формовъчна смес
политех.dry strengthякост в сухо състояние
мет.dry strength -якост
политех.dynamic strengthдинамична якост
политех.early-strength cementбързовтвърдяващ се цимент
политех.early-strength concreteбързовтвърдяващ се бетон
политех.easy gradeслаб наклон
рлк.echo strengthсила на ехо-сигнал
политех.echo-strength indicatorиндикатор за интензивност на отразени вълнови импулси
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electric-field strengthнапрегнатост на електрическо поле
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.endurance bending strengthсъпротивление при променливо натоварване на огъване
политех.endurance strengthсъпротивление при променливо натоварване
политех.engineering strengthконструкционна якост
тех.equal in strengthравноякостен
политех.falling-weight impact strengthударна якост, определена с падащо тяло
политех.fatigue strengthякост на умора
ел.field strengthнапрегнатост на поле
политех.field-strength meterуред за измерване интензивността на поле
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.flexural strengthякост на огъване
политех.flow strengthенергия на поток
политех.folding strengthсъпротивление на пречупване
политех.fracture strengthякост на разрушение
тех.full strengthравноякост
тех.full strengthравноякостност
тех.full-strengthравноякостен
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
мет.green strengthякост на неизсушена формовъчна смес
политех.green strengthякост преди изпичане
мет.green strength -якост
тех.heat strengthтоплоякост
тех.high strengthвисокоякостен
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
мет.high-strength cast ironсферографитен сив чугун
политех.high-strength concreteвисокоякостен бетон
политех.holding strengthякост на сцепление
политех.hot strengthякост при нагряване
политех.impact strengthударна якост
тех.in terms of strengthякостно
industrial gradeтехнически чист
ел.insulating strengthдиелектрична якост
политех.ionic strengthйонна сила
политех.limit strengthгранична якост
политех.long-time strengthякост при продължително действие на натоварването
политех.longitudinal strengthнадлъжна якост
политех.low grade oilтежък нефт
политех.low strengthниска якост
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
тех.low-strengthнискоякостен
политех.magnetic strengthмагнитна индукция
политех.magnetic-field strengthнапрегнатост на магнитно поле
политех.magnetic-pole strengthсила на магнитен полюс
политех.magnetic-pole strengthмагнитна маса на полюс
политех.maximum strengthмаксимална якост
политех.mechanical strengthмеханична якост
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.mixture strengthстепен на насищане на смес
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
политех.notch-impact strengthударна якост на пробно тяло с надрез
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
мин.opening strengthустойчивост на минна изработка
политех.peel strengthякост на разслояване
политех.pole strengthмагнитна маса на полюс
политех.puncture strengthпробивна якост
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.reagent gradeхимически чист
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.rupture strengthякост на разрушение
мет.sand strengthякост на формовъчна смес
политех.setting strengthсвързваща сила
мет.shearing strengthякост на срязване
политех.shock strengthударна якост
политех.shock strengthсъпротивление при ударно натоварване, сила на ударна вълна
политех.short-term strengthстатична якост при кратковременно натоварване
политех.solution strengthконцентрация на разтвор
политех.sound strengthсила на звука
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.static strengthстатична якост
политех.steep gradeстръмен наклон
мех.strain-strengthдеформационно-якостен
strengthсила, мощ, мощност
strengthтрайност, здравина, якост, сила на съпротивлението, издръжливост
тех.strengthякост
тех.strengthсъпротивление
мин.strengthотносителна енергия
strengthчисленост, числен състав, воен. ефектив
мех.strengthякостен
политех.strength at live loadякост при действие на подвижен товар
политех.strength at pulsating loadграница на издръжливост при пулсиращо напрежение
политех.strength characteristicsякостни характеристики
политех.strength criteriaкритерий за якост
политех.strength criterionкритерий за якост
политех.strength factorкоефициент на якост
политех.strength memberотговорен детайл
политех.strength of clothздравина на тъкан
ел.strength of currentинтензивност на ток
политех.strength of extensionсъпротивление на опън
политех.strength of fieldнапрегнатост на поле
политех.strength of materialsсъпротивление на материалите
науч.strength of materialsсъпромат
политех.strength of sewageконцентрация на отпадъчни води
политех.strength of shadeнаситеност на цвят
добави значение или превод тук