industrial grade

  • технически чист
146 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.adverse gradeобратен наклон
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.ascending gradeиздигане
политех.ascending gradeнагорнище
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descending gradeспускане
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
политех.down gradeнаклон
политех.easy gradeслаб наклон
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electric industrial truckелектрокар
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.engine-driven industrial truckмотокар
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeградус
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
г. с.gradeбонитет
политех.grade analysisгранулометричен анализ
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
industrialиндустриален, промишлен, производствен
industrialиндустриалец
industrial advertisingпромишлена реклама
industrial applicationпромишлено приложение
industrial architectureпромишлена архитектура
industrial areaпромишлена зона
industrial automationпромишлена автоматизация
industrial brandфабрична марка
industrial buildingпромишлено строителство
industrial buildingпромишлена постройка
industrial designхудожествено проектиране на промишлени изделия
industrial developmentпромишлено развитие
политех.industrial diseaseпрофесионално заболяване
политех.industrial effluentsпромишлени отпадъчни води
industrial electronicsпромишлена електроника
политех.industrial engineстационарен двигател
industrial gasгаз за промишлени нужди
политех.industrial heatingпромишлена топлофикация
industrial laboratoryзаводска лаборатория
политех.industrial loadнатоварване на промишлени предприятия
мед.industrial medicineтрудовомедицински
industrial modelпромишлен образец
политех.industrial noiseпромишлени смущения
политех.industrial noveltyпромишлена новост
психол.industrial organizationalиндустриално-организационен
industrial pollutionзамърсяване с промишлени отпадъци
industrial potentialпромишлен потенциал
industrial powerенергия за промишлени цели
политех.industrial power plantпромишлена заводска електроцентрала
политех.industrial property officeведомство за защита на промишлена собственост
политех.industrial psychologyпромишлена психология
политех.industrial safetyтехника на безопасността в промишлеността
политех.industrial scaleпромишлен мащаб
industrial schoolпрофесионално училище
industrial schoolтехникум
industrial sewageпромишлени отпадъчни води
industrial showпромишлена изложба
industrial specificationпромишлена спецификация
политех.industrial stoneтехнически диамант
политех.industrial suburbпромишлено предградие
политех.industrial televisionзатворена телевизионна система, промишлена телевизия
политех.industrial trackзаводски страничен коловоз
под.-тр.industrial truckкар
industrial useпромишлено приложение
политех.industrial utilityпромишлена полезност
industrial wasteпромишлени отпадъци
industrial waste waterпромишлена отпадъчна вода
industrial waterпромишлена вода
industrial water supplyпромишлено водоснабдяване
industrial woodдървесина за по-нататъшно обработване
ик.light industrialлекопромишлен
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeниско качество
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
ик.military industrialвоенноиндустриален
ик.military industrialвоеннопромишлен
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
non-industrialнепромишлен
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
авто.powered industrial carавтокар
стр.production and industrialпроизводствено-промишлен
жп.pusher gradeстръмен наклон
политех.reagent gradeхимически чист
политех.road gradeнаклон на път
жп.ruling gradeръководен наклон
политех.semi-industrialполупромишлен
политех.stable gradeпостоянен наклон
политех.steep gradeстръмен наклон
политех.summer-grade oilлятно масло
политех.terrace gradeнаклон на тераса
политех.textural gradeкласификаиия на почви според характера на механичния им състав
политех.top-gradeпървокласен
политех.uniform gradeравномерен наклон
добави значение или превод тук