mapping survey

  • Обща политехника
  • топографска снимка
117 допълнителни резултата:
политех.aerial mappingаероснимка
геод.aerial surveyвъздушна снимка
политех.aerophotogrammetric surveyаерофотограмметрична снимка
политех.air pollution surveyизследване замърсяването на въздуха
политех.air-survey cameraфотоапарат за въздушни снимки
политех.alpha-survey meterалфа-дозиметър
геод.architectural surveyснимка на участък за архитектурно планиране
политех.basic geodetic surveyосновна геодезична мрежа
политех.boiler surveyнадзор на парни котли
геол.borehole surveyкаротаж
геод.boundary surveyснимка на граници
политех.boundary surveyпрокарване на граници
геод.cadastral surveyкадастрална снимка
геод.comprehensive surveyподробна снимка
мат.conformal mappingконформно изображение
геод.construction surveyснимка за строителни цели
политех.control surveyосновни геодезични измервания
политех.damage surveyпреглед на повреда
политех.design surveyинженерно-топографска снимка
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
геод.engineering surveyинженерна снимка
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
геод.exploratory surveyокомерна снимка
геод.eye surveyокомерна снимка
геод.field surveyполска снимка
политех.field surveyексплоатационни изпитвания
политех.forest surveyтаксация на гора
политех.general surveyобщ обзор
политех.geodetic surveyгеодезична снимка
политех.geological mappingгеоложко картиране
геод.gravimetric surveyгравиметрична снимка
политех.grid surveyтопографски снимки с помщта на мрежа
геод.ground surveyснимка на местност
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
политех.high-accuracy surveyточна снимка
политех.horizontal surveyхоризонтално измерване
политех.hydrographic surveyхидрографска снимка
мат.identity mappingтъждествено изображение
land surveyземеизмерване
политех.land surveyтопографска снимка
политех.land surveyземемерство
политех.layout surveyтрасировка
политех.levelling surveyнивелиране
мин.linear mappingлинейно изображение
геод.location surveyтрасиране
политех.location surveyтопографска оценка на местността
геол.log surveyкаротаж
mappingкартен
мат.mappingпреобразуване
мат.mappingизображение
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировъчен
карт.mappingкартиране
карт.mappingкартировка
политех.mapping functionфункция, чрез която се осъществява дадено изображение
mapping outнабелязване
политех.mapping projectкартографски проект
политех.ordnance surveyтопографска снимка на местност
геод.pendulum surveyгравиметрична снимка
политех.photogrammetric surveyфотограмметрична снимка
геод.plane surveyситуационна снимка
геод.plane-table surveyмензулна снимка
геод.project surveyинженерна снимка
геод.route surveyмаршрутна снимка
геол.seismic surveyсеизмопроучвателен
геод.site surveyснимка на строителна площадка
политех.soil surveyгеологична снимка
мед.sonographic surveyехография
политех.street surveyобследване на уличното движение
политех.subject surveyтематичен обзор
surveyизмервам, размервам (земни участъци), правя земемерна снимка на
surveyземемерско измерване/снимка/план
surveyобщ преглед, обзор
surveyтопографски институт
surveyоглеждам, изследвам, инспектирам
surveyизследване, инспекция
surveyпроучвам, обследвам
surveyотчет за направено проучване
мор.surveyсървей
геол.surveyкаротаж
тех.surveyзаснемам
геод.surveyпланоснимачен
геод.surveyснимка
дърв.surveyтаксация
мин.surveyмаркшайдерски работи
политех.surveyинспектирам, изследвам, проучвам
политех.surveyинспекция, надзор, изследване
политех.surveyпреглеждам
surveyправя общ преглед/обзор на (събития, положение и пр.)
геол.survey countryпроучвана местност
политех.survey engineeringгеодезическо инженерство
геод.survey gridопорна мрежа
политех.survey markerгеодезичен знак на местност
физ.survey meterрадиометър
ядр.survey monitorтърсач
политех.survey monitorтърсещ дозиметър
политех.survey monumentзнак-ориентир на местност
политех.survey monumentгеодезичен знак на местност
политех.survey networkмрежа от опорни точки
геол.survey operationкаротаж
политех.survey partyснимачна топографска група
геод.survey sheetръчна скица
политех.survey signalгеодезичен сигнал
политех.survey signalгеодезичен знак за местност
политех.survey stakeпикет
политех.survey stakeжалон
политех.survey teamснимачна топографска група
политех.survey workпроучвателни работи
политех.survey workмаркшайдерска снимка
геод.terrestrial surveyземна снимка
политех.topographic surveyтопографска снимка
геод.transit surveyтеодолитна снимка
геод.transverse surveyтеодолитна снимка
геод.traverse surveyполигонометрична снимка
политех.vertical survey networkмрежа от височинни опорни точки
геол.well log surveyкаротаж
добави значение или превод тук