grade analysis

  • Обща политехника
  • гранулометричен анализ
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive wheel gradeтвърдост на шлифовъчен кръг
политех.absorption analysisабсорбционен анализ
политех.activation analysisрадиоактивен анализ
политех.adsorption analysisадсорбционен анализ
политех.adverse gradeобратен наклон
analysisкратко изложение, резюме
analysisпсихоанализа
политех.analysisизследване, разлагане
зоол.analysisразлагане
мат.analysis of covarianceковариационен анализ
политех.analytic gradeс чистота на анализ
политех.analytical gradeс чистота на анализ
политех.approximate analysisприблизителен анализ
политех.ascending gradeнагорнище
политех.ascending gradeиздигане
политех.ash analysisпрахов анализ
политех.ash analysisанализ на прах
политех.atomic analysisатомен анализ
политех.bacteriological analysisбактериологичен анализ
мед.blood gas analysisкръвно-газов анализ
политех.c-e analysisтехникоикономически анализ
политех.check analysisконтролен анализ
политех.chemical analysisхимичен анализ
политех.chromatorgaphic analysisхроматографски анализ
политех.cluster analysisгрупов анализ
политех.colorimetric analysisкалориметричен анализ
мат.combinatorial analysisкомбинаторен анализ
политех.combustion analysisанализ чрез изгаряне
политех.combustion analysisорганичен елементарен анализ, анализ на изгорели газове
политех.complete analysisпълен анализ
мат.component analysisфакторен анализ
политех.compositional analysisанализ на състав
политех.computer analysisдиагностичен анализ помощта на компютър
политех.conformational analysisконформационен анализ
мат.correlation analysisкорелационен анализ
политех.cost-benefit analysisанализ на рентабилност
политех.cost-weight analysisстойностно-тегловен анализ
мат.covariance analysisковариационен
мин.cut-off gradeминимално допустимо съдържание на полезния компонент в руда
политех.descending gradeспускане
политех.descending gradeнанадолнище
политех.descent of gradeпонижение на наклон
политех.design analysisанализ на конструкция
политех.design reliability analysisизследване на надеждността на конструкции
политех.diagnostic analysisдиагностичен анализ
политех.differential thermal analysisдиференциален термичен анализ
политех.diffraction analysisструктурен анализ
политех.dimensional analysisдименсионен анализ
мат.discriminant analysisдискриминантен анализ
политех.down gradeнаклон
политех.down gradeнанадолнище
политех.down gradeспускане
окулт.dream analysisонейроскопия
политех.dry analysisсух анализ
политех.dynamic force analysisкинетостатика
политех.easy gradeслаб наклон
политех.ecological analysisекологичен анализ
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electronic gradeсвръхвисока чистота на реактивите за електронната промишленост
политех.eluation analysisхроматографски анализ
политех.emission analysisемисионен анализ
политех.emission-spectrum analysisемисионен анализ
политех.end-point analysisанализ на крайните резултати
политех.environmental analysisанализ на усливията на околната среда
политех.error analysisанализ на грешките
политех.factor analysisфакторен анализ
политех.factorial analysisфакторен анализ
политех.fail-save analysisанализ на работоспособността на системата при спиране поради повреда
политех.failure-cause analysisанализ на причините за спиране поради повреда
политех.failure-criticality analysisанализ на спиранията поради повреди
политех.failure-effect analysisанализ на последствията от спиране поради повреда
политех.failure-mode analysisанализ на характера на повреди от спиране на системата
политех.failure-mode frequency analysisанализ на повтаряемостта на спиране поради повреди от определен вид
политех.fault analysisанализ на неизправности
политех.feasibility analysisанализ на възможността за осъществяване
политех.finite element analysisанализ по метода на крайните елементи
политех.first-gradeпървокачествен
политех.flat gradeслаб наклон
политех.fluorescence analysisлуминесцентен анализ
политех.food analysisанализ на храна
мат.fourier analysisанализ на фурие
политех.fractional analysisфрарционен анализ
политех.frequency analysisчестотен анализ
политех.functional analysisфункционален анализ
политех.gentle-grade roofпокрив с много малък наклон
gradeподобрявам породата на (животно) (и с up)
gradeнивелирам, изравнявам
gradeстепен, ранг, разред, класа, категория
gradeстепен при отглас
gradeпроменям се чрез отглас
gradeкачество, вид, сорт
gradeстепенувам, подреждам по класове/степени, образувам степени/серии, от дадено качество/сорт съм, класирам, класифицирам, сортисам
gradeкръстоска, хибрид (за животни)
мат.gradeклас
жп.gradeнаклон
политех.gradeстепен, ранг, порядък, стойност на функция на разпределение, наклон на линия
политех.gradeкачество, марка, сорт
политех.gradeсортирам, отбирам, разпределям по качество, изравнявам, нивелирам
политех.gradeградус
г. с.gradeбонитет
политех.grade certificationсертификат за качество
политех.grade changeизменение на наклон
политех.grade climbingпреодоляване на нагорнище
политех.grade correlationрангова корелация
политех.grade crossingкръстовище, пресичане на пътища на едно ниво
политех.grade divisionградусно деление
политех.grade elevationповишаване на наклон
политех.grade eliminationнамаляване на наклон
политех.grade gridградусна мрежа
геод.grade lineнивелета
политех.grade lineлиния на наклон
политех.grade markerуред за измерване на наклона
политех.grade measureградусна мярка
политех.grade measurementизмерване в градуси
мат.grade of a matrixранг на матрица
политех.grade resistanceсъпротивление на движението в зависимост от наклона на пътя
политех.grade rodнивелирна лата
политех.grade separation structureконструкция за пресичане на пътища на различни нива
жп.grade signalуказател за наклона
мин.grade strengthотносителна енергия на взривно вещество
политех.grade-crossing-elimination structureпътепровод
политех.grading analysisгранулометричен анализ
политех.grain-size analysisгранулометричен анализ
graphic analysisграфоаналитичен
политех.gravimetric analysisтегловен анализ
политех.harmonic analysisчестотен анализ
high-gradeвисокопотенциален
геол.high-gradeсъс стръмен наклон
мин.high-gradeбогат
политех.high-gradeвисококачествен
политех.high-gradeвисоко качество
политех.high-grade cementвисококачествен цимент
политех.high-grade fuelвисококачествено гориво
политех.holographic analysisхолографски анализ
industrial gradeтехнически чист
политех.inorganic analysisнеорганичен анализ
политех.isotopic analysisизотопен анализ
политех.job-hasard analysisанализ на опасностите при работа
политех.kinematic analysisкинематичен анализ
политех.laboratory analysisлабораторен анализ
политех.ladle analysisпроба от леярска кофа
политех.life-expectancy analysisанализ на очаквания или вероятен срок на служба
мат.linear regression analysisлинеен регресионен анализ
политех.loop analysisконтурвен метод
политех.low grade oilтежък нефт
low-gradeнискосортен
политех.low-gradeнискокачествен
политех.low-gradeнекачествен, беден, с малък наклон на изкачване
политех.low-gradeниско качество
политех.low-grade cementнискокачествен цимент
политех.low-grade fuelнискокачествено гориво
политех.low-grade materialдолнокачествен материал
политех.luminescence analysisлуминесцентен анализ
политех.macrosynoptic analysisмакросиноптичен анализ
политех.magnetic analysisмагнитен анализ
политех.magnetothermal analysisтермомагнитен анализ
политех.maintainability analysisанализ на годността на ремонт
политех.malfunction analysisанализ на неизправности
политех.mass-spectrograph ic analysisмас спектрографски анализ
политех.mathematical analysisматематически анализ
политех.matrix analysisматричен анализ
обог.mechanical analysisситов анализ
политех.mechanical analysisмеханичен анализ
политех.mesh analysisгранулометричен анализ
науч.meta-analysisметаанализ
политех.metallographic analysisметалографски анализ
политех.microchemical analysisмикрохимичен анализ
политех.microstructural analysisмикроструктурен анализ
обог.milling-grade millingизискващ обогатяване
политех.model analysisмоделен анализ
политех.molecular analysisмолекулен анализ
политех.momentum gradeнанагорнище, което може да бъде изминато по инерция
политех.monte-carlo analysisанализ по метода 'монте карло'
политех.morphological analysisморфологичен анализ
политех.motion-time analysisхронометриране
политех.multiparameter analysisмногопараметричен анализ
мат.multivariate analysisмнозофакторен анализ
политех.network analysisанализ на вериги
политех.neutron-diffraction analysisнеутронография
политех.nodal analysisанализ на напреженията в схема по отношение на опорния възел
политех.node analysisвъзлов метод
мат.numerical analysisчислен анализ
политех.numerical reliability analysisколичествен анализ на надеждността
политех.off-analysisнеудовлетворяващ анализ
off-gradeнискосортен
политех.off-gradeнискокачествен
политех.organic analysisорганичен анализ
политех.particle-size analysisгранулометричен анализ
политех.performance analysisанализ на технически характеристики
политех.phase analysisфазов анализ
политех.physicochemical analysisфизико-химичен анализ
политех.pilot analysisпредварителен анализ
политех.product analysisизследване на изделие
политех.product-quality analysisанализ на качеството на продукция
политех.proximate analysisприблизителен анализ
жп.pusher gradeстръмен наклон
хим.qualitative analysisкачествен анализ
хим.quantitative analysisколичествен анализ
добави значение или превод тук