cooling rib

  • Обща политехника
  • охладително ребро
130 допълнителни резултата:
политех.active cooling surfaceефективна охлаждаща повърхнина
политех.adiabatic coolingадиабатно охлаждане
политех.air coolingвъздушно охлаждане
тех.air-coolingвъздухоохладителен
политех.air-cooling fanвентилатор за въздушно охлаждане
политех.arch ribкриволинейна греда
политех.arch ribнервюра
политех.atmospheric-cooling towerоткрита охладителна кула
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.bearing ribреборд
политех.blast coolingвъздушно охлаждане
кораб.bow ribносов шпангоут
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
ен.combined coolingтригенерация
ен.combined coolingтригенерационен
политех.compression ribусилено ребро
политех.convective coolingконвекционно охлаждане
coolingразхлаждане
ядр.coolingпониженив на радиоактивността
политех.coolingохлаждане
политех.coolingизстудяване
политех.coolingохлаждащ охладителна уредба
политех.cooling actionохлаждащо действие
политех.cooling airохлаждащ въздух
политех.cooling bedохладително устройство
политех.cooling blastвдухване на студен въздух
политех.cooling by radiationпонижение на радиоактивността
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.cooling circuitохлаждащ кръг
политех.cooling circuitконтур
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.cooling crackстудена пукнатина
политех.cooling deviceохлаждащо устройство
cooling downразхлаждане
политех.cooling draughtохлаждащ поток
политех.cooling fanохладителен вентилатор
политех.cooling installationохладителна инсталация
политех.cooling jacketохладителна риза
политех.cooling liquidохлаждаща течност
политех.cooling mediumохлаждаща среда
политех.cooling mediumхладилен агент, баня за закаляване
политех.cooling mixerсмесител за получаване на охладени смеси
политех.cooling mixtureохлаждаща смес
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling pipeохладителна тръба
политех.cooling plantхладилна уредба
политех.cooling plateохладителна пластинка
политех.cooling pondохлаждащ басейн
политех.cooling powerохлаждаща способност
политех.cooling sectionсекция на радиатор
политех.cooling sectionохлаждаща секция
политех.cooling sprayразпръскване на вода за охлаждане
политех.cooling stackохладителна кула
политех.cooling strainдеформация при охлаждане
политех.cooling stressнапрежение, възникнало при охлаждане
политех.cooling surfaceохлаждаща повърхнина
политех.cooling systemохладителна система
политех.cooling tankохладителен резервоар
политех.cooling temperatureтемпература на охлаждане
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.cooling towerохладителна кула
политех.cooling trapуловител за пари
политех.cooling tubeтръба на охладител
политех.cooling tubeохлаждаща тръба
политех.cooling unitохладителен агрегат
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling wingохлаждащо ребро
политех.cooling wormхладилна серпентина
мет.cooling zoneохладителен тунел
политех.cooling zoneзона на охаждане
политех.cooling-air jacketрадиатор
политех.cooling-air jacketкожух за въздушно охлаждане
политех.cooling-air turbineтурбина за въздушно охлаждане
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
леяр.directional coolingнасочено охлаждане
политех.dripping cooling plantоросителен охладител
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.end ribчелно ребро
политех.evaporative coolingизпарително охлаждане
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.flash coolingмигновено охлаждане
политех.forced coolingпринудително охлаждане
тех.further cooling downдоохлаждане
политех.gill coolingохладане с помощта на ребрести тръби
политех.gravity-system water coolingтермосифонно охлаждане
политех.heating-and-cooling chartкриви на нагряване и охлаждане
политех.jacket coolingохлаждане с водна риза
политех.liquid coolingохлаждане с течност
политех.mechanical cooling towerохладителна кула с изкуствена въздушна тяга
хран.milk-coolingмлекоохладителен
политех.mist coolingохлаждане с мъгла
политех.natural coolingестествено охлаждане
политех.oil coolingмаслено охлаждане
политех.pump coolingпринудително охлаждане с помпа
политех.radiation coolingизстудяване за сметка на излъчване
политех.radiation coolingрадиационно изстудяване
политех.radioactive coolingпонижение на радиоактивността
политех.rate of coolingскорост на охлаждане
политех.regenerative coolingрегенеративно охлаждане
политех.reinforcing ribуякчаващо ребро
геол.ribпрослойка
текст.ribребър
тех.ribоребрявам
мет.ribребро, удебеление
мет.ribребро
мет.ribудебеление
кораб.ribшпангоут
мин.ribпредпазен целик
политех.ribоребрявзм
политех.ribрипс, изпъкнала ивица
мин.rib fillзапълване на ленти
политех.rib-and-panel vaultребрен свод
мин.rib-and-pillarкамерно-стълбова система
тех.self-coolingсамоохлаждащ се
политех.single-rib wheelединичен резбошлифовъчен кръг
политех.spoke ribребро спица
политех.spray coolingохлаждане чрез оросяване
политех.stiffening ribуякчаващо ребро
политех.strengthening ribусилващо ребро
политех.surface coolingповърхностно охлаждане
политех.thermo-syphon coolingтермосифонно охлаждане
политех.transpiration coolingизпарително охлаждане
тех.water coolingводоохлаждане
политех.water coolingводно охлаждане
тех.water-coolingводоохладителен
тех.water-coolingводоохлаждащ
политех.water-cooling systemсистема за водно охлаждане
политех.water-cooling towerводоохладителна кула
добави значение или превод тук