cooling oil

  • Обща политехника
  • охлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
199 допълнителни резултата:
политех.active cooling surfaceефективна охлаждаща повърхнина
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adiabatic coolingадиабатно охлаждане
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air coolingвъздушно охлаждане
тех.air-coolingвъздухоохладителен
политех.air-cooling fanвентилатор за въздушно охлаждане
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.atmospheric-cooling towerоткрита охладителна кула
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blast coolingвъздушно охлаждане
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
ен.combined coolingтригенерационен
ен.combined coolingтригенерация
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.convective coolingконвекционно охлаждане
coolingразхлаждане
ядр.coolingпониженив на радиоактивността
политех.coolingохлаждащ охладителна уредба
политех.coolingохлаждане
политех.coolingизстудяване
политех.cooling actionохлаждащо действие
политех.cooling airохлаждащ въздух
политех.cooling bedохладително устройство
политех.cooling blastвдухване на студен въздух
политех.cooling by radiationпонижение на радиоактивността
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.cooling circuitконтур
политех.cooling circuitохлаждащ кръг
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.cooling crackстудена пукнатина
политех.cooling deviceохлаждащо устройство
cooling downразхлаждане
политех.cooling draughtохлаждащ поток
политех.cooling fanохладителен вентилатор
политех.cooling installationохладителна инсталация
политех.cooling jacketохладителна риза
политех.cooling liquidохлаждаща течност
политех.cooling mediumхладилен агент, баня за закаляване
политех.cooling mediumохлаждаща среда
политех.cooling mixerсмесител за получаване на охладени смеси
политех.cooling mixtureохлаждаща смес
политех.cooling pipeохладителна тръба
политех.cooling plantхладилна уредба
политех.cooling plateохладителна пластинка
политех.cooling pondохлаждащ басейн
политех.cooling powerохлаждаща способност
политех.cooling ribохладително ребро
политех.cooling sectionсекция на радиатор
политех.cooling sectionохлаждаща секция
политех.cooling sprayразпръскване на вода за охлаждане
политех.cooling stackохладителна кула
политех.cooling strainдеформация при охлаждане
политех.cooling stressнапрежение, възникнало при охлаждане
политех.cooling surfaceохлаждаща повърхнина
политех.cooling systemохладителна система
политех.cooling tankохладителен резервоар
политех.cooling temperatureтемпература на охлаждане
политех.cooling timeвреме на охлаждане
политех.cooling towerохладителна кула
политех.cooling trapуловител за пари
политех.cooling tubeохлаждаща тръба
политех.cooling tubeтръба на охладител
политех.cooling unitохладителен агрегат
политех.cooling waterохлаждаща вода
политех.cooling wingохлаждащо ребро
политех.cooling wormхладилна серпентина
мет.cooling zoneохладителен тунел
политех.cooling zoneзона на охаждане
политех.cooling-air jacketрадиатор
политех.cooling-air jacketкожух за въздушно охлаждане
политех.cooling-air turbineтурбина за въздушно охлаждане
политех.cooling-water jacketводна риза
политех.cooling-water tubeтръби за подаване на охлаждаща вода
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
леяр.directional coolingнасочено охлаждане
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dripping cooling plantоросителен охладител
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
политех.evaporative coolingизпарително охлаждане
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.flash coolingмигновено охлаждане
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced coolingпринудително охлаждане
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
тех.further cooling downдоохлаждане
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.gill coolingохладане с помощта на ребрести тръби
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
добави значение или превод тук