waste-paper basket

  • съществително
  • кошче за хартиени отпадъци
200 допълнителни резултата:
текст.abrasion wasteотпадък при претриване
политех.abrasive paperхартиена шкурка
политех.absorbent paperпопивателна хартия
политех.absorption paperабсорбционна хартия
политех.acid wasteотработена киселина
политех.acid wasteкиселинни отпадъци, кисел гудрон
политех.alexandria paperалександрийска хартия
политех.all-rag paperхартия от текстилни отпадъци
ядр.alpha wasteалфа-излъчващи отпадъци
политех.aluminium-coated paperхартия с алуминиево покритие
политех.apricot paperтънка розова копринена хартия
политех.arithmetic paperхартия за чертане на диаграми в аритметичен мащаб
политех.art paperхартия за художествен печат
политех.asphalt paperпокривна мушама
политех.atomic wasteотпадъци от атомната промишленост
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.banknote paperемисионна харптия
basketкошница
basketкошница, кош, кошче, гондола на балон
basketгрупа от свързани неща (или проблеми)
сп.basketбаскет, кош
политех.basket capitalкапител във вид на кошница
авто.basket craneавтовишка
авто.basket craneвишка
воен.basket hiltрешетъчен ефес
basket makerкошничар
политех.basket mastрешетъчна мачта
арх.basket of capitalбарабан на коринтски капител
политех.basket weaveтухлена зидария
политех.basket weaveизпъстрена с плетеница
политех.basket-handle archтриставна дъга
политех.blotting paperпопивателна хартия
политех.blueprint paperхелиографна хартия
харт.bogus paperшренц
политех.bond paperдокументна хартия
политех.book-binding paperкниговезка хартия
политех.bowl paperхартия за каландърни валци
политех.building paperстроителен картон
политех.burnt paperпресушена хартия
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
политех.carbon paperиндиго
carbon-paperиндиго
политех.chalk overlay paperкредова хйртия
политех.cigarette paperцигарена хартия
политех.coefficient of wasteкоефициент брак
ядр.cold wasteслабоактивни отпадъци
ел.condenser tissue paperкондензаторна хартия от ленени парцали
политех.coordinate paperмилиметрова хартия
политех.copy paperиндиго
политех.copying paperиндиго
ел.core-disk paperхартия за облепване листовете на магнитопровод
политех.corn raw paperхартиена основа
политех.cotton wasteпамучни отпадъчни конци за изтриване
политех.cover paperхартия за корици
геол.creeping wasteсвлачище
политех.crepe paperкрепирана хартия
политех.cross-section paperмилиметрова хартия
политех.curcuma paperкуркумова хартия
политех.cutting wasteобрезки
политех.cutting wasteостатъци, отпадъци при щанцоване
политех.deadening-paper boardзвукоизолационен картон
политех.design paperчертожна хартия
политех.design paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.diazotype paperхелиографска хартия
политех.domestic wasteбитови отпадъци
политех.double-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.draughting paperчертожна хартия
политех.draughting paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperцветна хартия, хартия за тапети
политех.drawing paperчертожна хартия
политех.duplex paperдвуслойна хартия
политех.duplex paperдвуцветна хартия
политех.duplicating paperиндиго
политех.emery paperхартиена шкурка с абразив естествен корунд
полигр.end paperфорзац
политех.energy wasteзагуба на енергия или мощност
политех.energy wasteнеоправдан разход на енергия
политех.envelope paperхартия за пликове
политех.extra-strong paperкрафт-хартия
политех.facing paperлицева хартия
политех.facing paperхартия за тапети
политех.factory wasteпромишлени отпадъци
политех.featherweight paperмалограмажна хартия
политех.felt paperсплъстена хартия за изолационни цели
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.fish paperхартия за електротехнически цели
политех.flint paperхартиена шкурка с абразив кварц
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil paperметализирана хартия
политех.garnet paperшкурка
политех.glassine paperпергаментова хартия
политех.graph paperмилиметрова хартия
политех.ground paperгрунтова хартия
ел.hardened paperгетинакс
политех.heliographic paperхелиографска хартия
ядр.hot wasteсилноактивни отпадъци
политех.impression paperциклостилна хартия
политех.indian paperтънка хартия за печат
политех.indicator paperиндикаторна хартия
industrial wasteпромишлени отпадъци
industrial waste waterпромишлена отпадъчна вода
полигр.intaglio paperхартия за дълбок печат
политех.ivory paperдебела и грапава хартия
политех.ivory paperкартон бристол
политех.kraft paperкрафт-хартия
политех.label paperхартия за етикети
политех.liquid wasteтечни отпадъци
политех.lithographic paperлитографска хартия
политех.log-log paperдвойнологаритмична хартия
политех.logarithmic paperлогаритмична хартия
полигр.mackle paperмакулатура
политех.make allowance for wasteотчитам възможност за брак
политех.map paperкартографска хартия
полигр.maturing of paperаклиматизация на хартия
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica paperслюдена хартия
политех.non waste technologyбезотпадъчна технология
пол.non-paperнонпейпър
non-wasteбезотпаден
non-wasteбезотпадъчен
политех.oil-paperвосъчна хартия
политех.packing paperамбалажна хартия
paperувивам в хартия
paperдокумент
paperкнижен пакет, кесия
paperвестник
paperдокумента за самоличност, пълномощия
paperкнижен, хартиен, увит в хартия, фиктивен
paperизпитна тема, въпроси за изпит
paperполица, ценна книга
paperпокривам с хартия (и с up)
paperдоклад, теза, дисертация, студия
paperхартия, книга
paperтапетирам
paperкнижки пари, банкнота
фин.paperтрата
papersl пълня (театър и пр.) с гратиси
политех.paper binderyхартиена подвързия
политех.paper breakingполирг
политех.paper breakingчупене на хартия
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.paper chromatographyхартиена хроматография
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
политех.paper clothхартиена тъкан
полигр.paper conditioningаклиматизация на хартия
бот.paper daisyбезсмъртниче
политех.paper drumруло хартия
политех.paper drumбарабан за диаграмната лента на пишещо устройство
политех.paper feedподаване на хартия
политех.paper feedустройство за подаване на хартия
политех.paper feed measurementмеханизъм за подаване на хартия
политех.paper feederустройство за подаване на хартия в печатарска машина
политех.paper guideмеханизъм за направляване на хартията
политех.paper hangingsкнижен тапет
политех.paper industryхартиена промишленост
политех.paper inventionнеизползуваемо изобретение
политех.paper laminateламинат с книжна основа
изк.paper marblingебру
политех.paper millфабрика за хартия
тех.paper overзаглаждам
политех.paper patentкнижен патент
политех.paper roofпокрив с мушамена покривка
политех.paper sheetхартиен лист
политех.paper sheetingстроителен картон
политех.paper shredмашина за унищожаване на документи
политех.paper sleeveкнижна втулка
paper streamerсерпентина
политех.paper stuffхартиена маса
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.paper workоформяне на документация
ел.paper-based laminateгетинакс
политех.paper-cored cableкабел с хартиена изолация
полигр.paper-cutting machineмашина за рязане на хартия
полигр.paper-folding machineфалцмашина
политех.paper-hangingтапет
политех.paper-insulatedизолиран с хартия
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.photographic paperфотографска хартия
политех.photostat paperфотостатна хартия
политех.pigment paperпигментова хартия
полигр.pigment paper transferпревод на пигментово копие
политех.pigmented paperпигментова хартия
политех.plotting paperмилиметрова хартия
политех.power wasteзагуба на енергия
политех.power wasteнеоправдан разход на енергия
политех.printing paperпечатна хартия
политех.processing wasteотпадъци при преработване
политех.profile paperмилиметрова хартия
политех.pump basketфилтър на помпа
политех.radioactive wasteрадиоактивни отпъдци
политех.radioactive-waste disposalотстраняване на радиоактивни отпадъци
политех.reactor wasteотпадъци от реактор
политех.recording paperхартия за самопишещ уред
политех.reinforced paperармирана хартия
политех.rice paperоризова хартия
стр.roofing paperпокривна мушама
политех.scale paperмилиметрова хартия
политех.semi-log paperполулогаритмична хартия
политех.sensitive paperсветлочувствителна хартия
добави значение или превод тук