barren solution

  • Обща политехника
  • отпадащ разтвор
99 допълнителни резултата:
хим.acid solutionкиселинен разтвор
политех.admit a solutionдопускам решение
политех.alkaline solutionалкален разтвор
политех.alternate solutionвариантно решение
политех.analytical solutionаналитично решение
политех.antifreeze solutionантифриз
политех.approximate solutionприближено решение
barrenбезсъдържателен, безинтересен
barrenлишен (of от), празен, сух, беден, гол
barrenбезплоден, ялов, безрезултатен
barrenзасушлив
barrenнеплодороден, непроизводителен
политех.barren intercalationпрослойка от безрудни скали
политех.barren mineralнеруден минерал
геол.barren rockбезрудна скала
мин.barren spotнепродуктивна зона
изч.basic solutionбазисно решение
политех.basic solutionосновен разтвор
изч.batching solutionпакетно решение
политех.blank solutionразтвор на празната проба
политех.brine solutionсолен разтвор
политех.buffer solutionбуферен разтвор
политех.check on a solutionпроверявам решение
политех.cleaning solutionбихромена смес
политех.cleaning solutionразтвор за почистване
политех.colloid solutionколоиден разтвор
политех.colloidal solutionколоиден разтвор
политех.complementary solutionчастно решение на нехомогенно диференциално уравнение
мат.computational solutionчислено решение
политех.concentrated solutionконцентриран разтвор
политех.de-inking solutionобезцветяващ разтвор
политех.diluted solutionразреден разтвор
мат.discrete solutionдискретно решение
политех.doctor solutionразтвор от натриев плумбит
политех.falling solutionвтори пикелен разтвор
мат.feasible solutionдопустимо решение
политех.fehling solutionфелингов разтвор
политех.foul solutionобработен разтвор
политех.foul solutionразтвор на сероводород
политех.freezing solutionохлаждащ разтвор
мат.general solutionобщо решение
мат.graphical solutionграфично решение
политех.ideal solutionидеален разтвор
политех.ieonydric solutionизохидричен разтвор
мат.integer solutionцелочислено решение
политех.isotonic solutionизотоничен разтвор
мат.iterative solutionрешение по метода на итерация
политех.lean solutionотработен разтвор
политех.levelling solutionизравняващ разтвор
политех.molal solutionмолален розтвор
политех.molar solutionмоларен разтворител
политех.molecular solutionмолекулен разтвор
политех.normal solutionеднонормален разтвор
мат.numerical solutionчислено решение
мат.optimum solutionоптимално решение
политех.original solutionначален разтвор
изч.package solutionпакетно решение
мат.parametric solutionпараметрично решение
мат.particular solutionчастно решение
мат.permissible solutionдопустимо решение
мед.physiological salt solutionфизиологичен серум
политех.pickling solutionразяждащ разтвор
политех.pickling solutionразтвор за осоляване
политех.purdy solutionмодифициран фелингов разтвор
политех.reference solutionсравнителен разтвор
политех.rich solutionбогат разтвор
политех.rubber solutionкаучуков разтвор
политех.saline solutionсолен разтвор
мед.saline solutionфизиологичен серум
политех.salt solutionразтвор на соли
политех.saturated solutionнаситен разтвор
политех.sealing solutionразтвор за уплътняване
политех.solid solutionтвърд разтвор
solutionразтваряне, разтвор
solutionрешаване
политех.solutionразтваряне, решение
solutionрешение (и мат.), разрешение, разрешаване, отговор (на въпрос, загадка) (of, for, to)
мат.solution by inspectionрешение чрез непосредствена проверка
геол.solution cavityкарстова празнина
политех.solution concentrationконцентрация на разтвор
политех.solution heat treatmentзакаляване
мат.solution of a gameрешение на игра
мат.solution of equationрешение на уравнение
политех.solution polymerizationполимеризиране в разтвор
политех.solution potentialпотенциал на разтваряне
политех.solution strengthконцентрация на разтвор
политех.solution tankрезервоар за приготвяне на разтвори
политех.solution treatmentобработване в разтвор
политех.spent solutionотработен разтвор
политех.standard solutionстандартен разтвор
политех.stock solutionосновен разтвор
политех.strong solutionконцентриран разтвор
политех.supersaturated solutionпреситен разтвор
мат.trivial solutionтривиално решение
политех.undiluted solutionнеразреден разтвор
мат.unique solutionединствено решение
политех.unsaturated solutionненаситен разтвор
политех.water solutionводен разтвор
мат.zero solutionнулево решение
добави значение или превод тук