capacity current heating

  • Обща политехника
  • капацитивно високочестотно нагряване
199 допълнителни резултата:
политех.absence of currentлипса на ток
политех.absorbing capacityабсорбционна способност
политех.absorption capacityабсорбционна способност
политех.absorption currentабсорбционен ток
политех.accommodation capacityброй на лицата, които могат да бъдат подслонени едновременно
политех.acid capacityкиселинност
политех.acoustic heatingакустично нагряване
политех.active currentактивен ток
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.adhesive capacityадхезионна способност
политех.adiabatic heatingадиабатно нагряване
тех.air conditioning capacityклиматична мощност
мин.air currentвентилационна струя
политех.air currentвъздушно течение
политех.air currentвентилационен поток
политех.air currentвъздушен поток
политех.air heatingвъздушно отопление
политех.air-earth currentвертикален ток на проводимост
ел.alternating currentпроменлив ток
политех.alternating-current generatorгенератор на променлив ток
мин.anchorage capacityзакотвящо усилие
елн.angle of current flowъгъл на отсечката на протичането на ток
политех.anode currentаноден ток
политех.anode rest currentаноден ток при покой
политех.anode-current densityплътност на анодния ток
политех.anode-ray currentанодно-лъчев ток
политех.antenna currentантенен ток
политех.antenna currentток в антена
политех.arc heatingдъгово заваряване
политех.area of heating surfaceповърхнина на нагряване
политех.arr-heating radiatorкалорифер
политех.ascending currentвъзходящо течение
политех.ascending currentвъзходящ поток
политех.available capacityполезна мощност
политех.back currentпротивотоков
политех.back currentтечение с обратна посока
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
политех.base currentбазов ток
хим.basic capacityосновност
политех.beam currentток в сноп
политех.bearing capacityтовароподемност
стр.bearing capacityносимоспособност
политех.blast heatingподгряване на вдухвания в пещ въздух
физиол.blood currentкръвоток
политех.blotting capacityпоглъщателна способност
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
политех.bottom currentдънно течение
политех.branch currentотклонен ток
политех.break-induced currentдопълнителен ток при прекъсване
политех.breaking capacityмощност при изключване
хим.buffer capacityбуферен капацитет
политех.built-in radiation heatingвградено лъчисто отопление
политех.buket capacityобем на кофа на товарачна машина
политех.burning capacityразход на гориво
политех.calorific capacityспецифична топлина на изваряне
политех.cancelating currentкомпенсационен ток
политех.capacitance currentкапацитивен ток
capacityкапацитетен
capacityмощностен
capacityобем, вместимост, капацитет
capacityспособност
capacityположение, качество, длъжност, компетенция
елн.capacityкапацитет
прав.capacityправо, правоспособност
тех.capacityмощност, производителност, нагрузка, пропусквателна способност (на улица, шосе и пр.)
политех.capacity antennaкапацитивна антена
рад.capacity areaкапацитивна площ
политех.capacity boxмагазин от кондензатори
изм.capacity bridgeкапацитивен мост
политех.capacity chartсхема с ттд
политех.capacity coefficientфактор на мощността
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity deviationнеравномерност на капацитети
рад.capacity earthпротивовес
политех.capacity earthизкуствена земя
политех.capacity factorкоефициент на използване на мощността
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
рад.capacity lagкапацитивна инерциснност
политех.capacity of bodyтовароносимост на автомобилна каросерия
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.capacity of roadпропускателна способност на път
политех.capacity pick-upкапацитивен датчик
политех.capacity ratingизчисление на мощност
политех.capacity reactionкапацитивна обратна връзка
политех.capacity regulatorрегулатор за мощност
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.capacity startingкондензаторно пускане
политех.capacity susceptanceкапацитивна проводимост
политех.capacity testизмерване капацитета
изч.card capacityкапацитет на перфокарта
политех.cargo capacityтовароносимост
политех.carheap capacityмаксимална товароносимост на вагонетка
политех.carrier currentносещ ток
тлг.carrier-current communicationвисокочестотна връзка
политех.carrying capacityтовароподемност
стр.carrying capacityносимоспособност
политех.cathode currentкатоден ток
политех.cathode-ray currentелектронен ток
политех.central heatingцентрално отопление
съобщ.chaneel capacityпропускателна способност на канал
политех.change-of-current relayреле, което реагира на изменение на тока
ел.charge capacityзаряден капацитет
мин.charge capacityобем на зарядна камера
политех.charge capacityтоварен капацитет
политех.charging currentток на зареждане
маш.chucking capacityобхват на патронник
политех.circuital currentток, които протича във верига
ав.climbing capacityхарактеристика на скороподемност
политех.climbing capacityспособност за преодоляване на наклон
политех.coded currentкодиран ток
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
изч.coincident-current selectionизбиране със съвпадане на токовете
политех.collector currentколекторен ток
елн.collector-to-base current gainкоефициент на усилване по ток в схема с общ емитер
елн.collector-to-emitter current gainкоефициент на усилване по ток в схема с обща база
политех.combination currentсложен ток
политех.commuted currentкомутиран ток
политех.complex sinusoidal currentсинусоидален ток с комплексна форма
политех.conduction currentток на проводимост
политех.conjugate currentток при спрягане
ел.constant currentпостоянен ток
политех.constant currentток с постоянна стойност
ел.constant current sourceизточник на неизменен ток
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.constant-current alternatorсинхронен генератор с постоянна стойност на тока
политех.constant-current distributionразпределение при постоянна стойност на тока
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-current motorелектродвигател с постоянна стойност на тока
политех.constant-current regulationрегулиране по постоянна величина на тока
ел.constant-current regulatorстабилизатор на ток
политех.constant-current transformerтрансформатор с постоянна стойност на тока
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
ел.continuous currentпостоянен ток
ел.continuous currentправ ток
политех.continuous-current locomotiveелектрически локомотив с постоянен ток
ел.-мед.contraction currentток, който предизвиква гърчене
политех.convection heatingконвекционно отопление
политех.convection-current modulationмодулация на конвекционен ток
политех.cooling capacityохлаждаща способност
ел.counter currentобратен ток
политех.counter currentпротивоструен
политех.counter currentпротивотоков
политех.counter currentнасрещен поток
политех.counter currentнасрещно течение, противоток
counter-currentпротивопоточен
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
обог.counter-current decantationпротивоточно избистряне
counter-current flowпротивопоточен
политех.counter-current flowнасрещен поток
политех.counter-current flowпротивоток
политех.counter-current-flow condenserпротивотоков кондензатор
политех.coveying capacityпроизводителност на транспортьор
мин.cross-sectional capacityмаксимална възможна площ на сечение на материал
политех.crushing capacityпроизводителност на мелница
политех.cubic capacityобем
политех.cubic capacityвместимост
currentтечение, поток, струя
currentдействащ
currentтекущ, сегашен
currentход, течение (на мисли, събития)
currentв обръщение, установен, общоприет, на мода, моден
ел.currentток
политех.currentструя, ток
политех.currentтечащ, сегашен, в обращение
фин.current accountразплащателна сметка
политех.current amplificationусилване по ток
политех.current amplifierусилвател на ток
политех.current attenuationтоково затихване
политех.current automaticallyрегулиране на тока
геол.current beddingдиагонално наслояване
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current checkтекущ контрол
политех.current circuitтокова верига, силнотокова верига
политех.current coilтокова бобина
ел.current collectionтокоприемане
ел.current collectionтокоприемен
ел.current collectionтоковземане
ел.current collectionтокоснемане
ел.current collectionтокоотнемащ
ел.current collectionтокоотнемане
жп.current collectorпантограф
ел.current collectorтокоснемател
ел.current collectorтокоприемник
ел.current collectorтоковземател
ел.current collectorтокоприемен
ел.current collectorтокоотнемател
ел.current collectorтокоснемателен
политех.current controlтекущ контрол
политех.current converterпреобразувател на ток
политех.current converterинвертор
политех.current convertorпреобразувател на ток
политех.current convertorинвертор
политех.current conveyanceпреминаване на ток
политех.current costстойност в текущи цени
политех.current cut-offпрекъсване на тока
ел.current densityплътност на ток
политех.current displacementизместване на тока
политех.current distributionразпределение на ток
добави значение или превод тук