bag house filter

  • Техника
  • ръкавен филтър
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing filterабсорбционен филтър
политех.acoustic filterакустичен филтър
air bagвъздушна възглавница
тех.air filterвъздухоочистител
политех.air filterвъздушен филтър
политех.ambient light filterсенник
мед.Ambu bagАмбу
ел.amplitude filterамплитуден филтър
политех.antenna filterантенен филтър
политех.apartment houseкооперация
bagвися свободно/изсулено
bagчувал
bagподпухвам
bagколичеството побиращо се в една чанта/сак/куфар/торба
bagторба
bagиздутина
bagиздувам (се)
bagчанта
bagслагам в чанта/торба/чувал
израз.bagработата е готова/сигурна/опечена
израз.bagслаботелесен
израз.bagоставен съм да върша нежелана работа
израз.bagсфера на интерес или умение
лов.bagколичеството улов на ловец от един лов
лов.bagхващам и/или убивам
зоол.bagсак/издутина в долната част на тялото на животно
пренебр.bagжена
разг.bagуволнявам
разг.bagпанталони
бейзб.bagбаза
политех.bag conveyorтранспортьор за торби
политех.bag elevatorелеватор за чували
тех.bag filterръкавен филтър
политех.bag hoseръкавен филтър
политех.bag machineмашина за опаковане в чували
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.bag of cementторба цимент
геол.bag of oreрудно гнездо
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bag packerмашина за опаковане в торби
политех.bag processсухо очистване с ръкавни филтри
политех.bag sealerмашина за заваряване на пластмасови торби
политех.bag sealingзаваряване на (пластмасови торби)
политех.bag tanningчувално дъбене
мед.bag valve maskАмбу
политех.bag welderмашина за заваряване на пластмасови чанти
политех.bag-closing machineмашина за затваряне на чували
политех.bag-flattener pressконвейерна преса за придаване плоска форма на торби с товар
тех.baghouse filterръкавен филтър
ел.band filterлентов филтър
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
ел.band-rejection filterлентов задържащ филтър
ел.band-stop filterлентов задържащ филтър
политех.basement houseкъща със сутерен
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
политех.bath houseкъпалня
bio filterбиофилтър, биологичен филтър
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
рад.blocking filterподтискащ филтър
boarding-houseпансион
boarding-houseинтернатен
политех.boiler houseкотелно помещение
мин.breathing bagкислородна торба
кауч.building bagработно сърце
политех.bumper bagпневматичен буфер
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.cartridge filterпатронен филтър
политех.casting houseлеярна
политех.cavity-coupled filterфилтър с резонаторна връзка
политех.ceramic filterкерамичен филтър
charnel-houseкостница
тлф.choke filterдроселен филтър
политех.choke-input filterизглаждащ филтър с индуктивен вход
политех.cloth filterтъканен филтър
clutch bagмалка дамска чанта
ост.clutch bagридикюл
политех.coke filterкоксов филтър
рад.comb filterгребенчат филтър
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.correcting filterкоригиращ филтър
политех.country houseвила
прав.court houseсъдебна палата
тлф.crystal filterкварцов филтър
кауч.cure bagкамера за вулканизиране
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
рад.decoupling filterразделителен филтър
политех.detached houseсамостоятелна сграда
ел.differential filterмостов филтър
политех.digital filterцифров филтър
политех.digital-data filterцифров филтър
политех.directional filterфилтър с посочност на действието
политех.disk filterдисков филтър
ост.Dorothy bagридикюл
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.dry filterсух филтър
политех.dust bagръкавен филтър за прах
политех.dust filterпротивопрахов филтър
политех.dwelling-houseжилищна сграда
ел.electric houseелектрокъща
тех.electrical filterелектрофилтър
политех.electrical filterелектрически филтър
политех.electromechanical filterелектромеханичен филтър
политех.engine houseмашинно отделение
ел.equalizing filterкоригиращ филтър
мин.fan houseвентилаторна сграда
политех.feedwater filterфилтър за питателната вода
политех.felt filterфилтър с кече
политех.filter aidsфилтрувана маса
политех.filter bedфилтриращ слой
политех.filter blanketфилтриращ пласт
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.filter cakeотфилтрувана утайка
политех.filter cavityрезонатор-филтър
политех.filter cellфилтърен елемент
тех.filter clothфилтърен плат
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.filter coreфилтриращо леярско сърце
политех.filter crucibleфилтрувален тигел
политех.filter crucibleфилтър-тигел
политех.filter crystalфилтров кристал
политех.filter diaphragmпореста диафрагма на филтър
политех.filter discriminationизбирателност на филтър
политех.filter fabricфилтърна тъкан
политех.filter factorкратност на светлофилтър
зоол.filter feederфилтратор
обог.filter leafрама на филтър
политех.filter liquidфилтрат
геол.filter lossводоотдаване
политех.filter offфилтфилтрирам
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.filter pocketфилтровъчна камера
политех.filter pressфилтър-преса
политех.filter pressфилтърпреса
политех.filter pulpфилтърна каша
политех.filter sectionзвено на филтър
политех.filter stockфилтрирано масло за мазане
обог.filter thickenerсгъстител-филтър
политех.filter washingпромиване на филтър измиване на утайка върху филтър
политех.filter-aidфилтрувална маса за образуване на филтриращ слой
политех.filter-aidфилтрувана маса
политех.filter-attenuation bandлента за затихване на филтър
политех.filter-stop bandлента за затихване на филтър
политех.filter-transmission bandчестотна лента пропускана от филтър
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.flexible bagрезервоар с еластични стени
политех.flexible bag mouldingформоване с еластичен чувал
политех.fluted filterнагънат филтър
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.folded filterнагънат филтър
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
full houseфул покер
покер.full houseфул
политех.full-flow filterфилтър за цялата циркулираща течност
garden houseбеседка
политех.gas-bag roofполусферичен покрив на нефтов резервоар
политех.gas-filterгазопроводчик
политех.gauze filterмрежест филтър
политех.glass-houseоранжерия
политех.gravel filterчакълен филтър
политех.gravity filterфилтър със свободно изтичане на течност
политех.half-timbered houseпаянтова сграда
ел.harmonic filterфилтър за хармоници
политех.harmonic filterзаграждащ филтър
рад.high-frequency filterвисокочестотен филтър
политех.hot houseпарник
политех.hot houseоранжерия
houseпубличен дом
houseсемейство, потекло, династия, род
houseобитавам
houseтеатр, театър, салон, публика, представление
houseкъща, дом, жилище
houseдомашен, къщен, домакински, който живее в болница (за лекар)
houseкамара, палата (в парламента)
house1/2 част от небето, зодия дом на планета
houseсграда, помещение, постройка
houseдавам/намирам жилище на, подслонявам (се), давам подслои на, живея
houseфирма, търговска къща
houseвид хазартна игра, лото, бинго
houseбърлога (на животно), черупка
houseскладирам, затварям, помествам (в нещо), прибирам (на гараж, в хангар)
houseхан, хотел, кръчма
муз.houseхаус
стр.house buildingсградостроене
политех.house extensionпристройка към къща
политех.house sewageбитови отпадъчни води
политех.house sewerканал за отпадъчни води от жилищна сграда
политех.house styleдокументацията и имуществото на една фирма
политех.house styleотличителни форми и цветове на изделията
house-warmingноводомски
hum filterизравнителен филтър
рад.hum filterфилтрация на фона
in-houseвътрешноведомствен
in-houseвътрешен, вътрешнофирмен
добави значение или превод тук