capacitor filter

  • Телефония
  • капацитивен филтър
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing filterабсорбционен филтър
политех.acoustic filterакустичен филтър
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
тех.air filterвъздухоочистител
политех.air filterвъздушен филтър
политех.ambient light filterсенник
ел.amplitude filterамплитуден филтър
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna filterантенен филтър
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
тех.bag filterръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
тех.baghouse filterръкавен филтър
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
ел.band filterлентов филтър
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
ел.band-rejection filterлентов задържащ филтър
ел.band-stop filterлентов задържащ филтър
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
bio filterбиофилтър, биологичен филтър
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
рад.blocking filterподтискащ филтър
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.cartridge filterпатронен филтър
политех.cavity-coupled filterфилтър с резонаторна връзка
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.ceramic filterкерамичен филтър
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
тлф.choke filterдроселен филтър
политех.choke-input filterизглаждащ филтър с индуктивен вход
политех.cloth filterтъканен филтър
политех.coke filterкоксов филтър
рад.comb filterгребенчат филтър
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting filterкоригиращ филтър
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
тлф.crystal filterкварцов филтър
рад.decoupling filterразделителен филтър
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
ел.differential filterмостов филтър
политех.digital filterцифров филтър
политех.digital-data filterцифров филтър
политех.directional filterфилтър с посочност на действието
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.disk filterдисков филтър
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.dry filterсух филтър
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.dust filterпротивопрахов филтър
тех.electrical filterелектрофилтър
политех.electrical filterелектрически филтър
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.electromechanical filterелектромеханичен филтър
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
ел.equalizing filterкоригиращ филтър
политех.feedwater filterфилтър за питателната вода
политех.felt filterфилтър с кече
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.filter aidsфилтрувана маса
политех.filter bedфилтриращ слой
политех.filter blanketфилтриращ пласт
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.filter cakeотфилтрувана утайка
политех.filter cavityрезонатор-филтър
политех.filter cellфилтърен елемент
тех.filter clothфилтърен плат
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.filter coreфилтриращо леярско сърце
политех.filter crucibleфилтър-тигел
политех.filter crucibleфилтрувален тигел
политех.filter crystalфилтров кристал
политех.filter diaphragmпореста диафрагма на филтър
политех.filter discriminationизбирателност на филтър
политех.filter fabricфилтърна тъкан
политех.filter factorкратност на светлофилтър
зоол.filter feederфилтратор
обог.filter leafрама на филтър
политех.filter liquidфилтрат
геол.filter lossводоотдаване
политех.filter offфилтфилтрирам
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.filter pocketфилтровъчна камера
политех.filter pressфилтър-преса
политех.filter pressфилтърпреса
политех.filter pulpфилтърна каша
политех.filter sectionзвено на филтър
политех.filter stockфилтрирано масло за мазане
обог.filter thickenerсгъстител-филтър
политех.filter washingпромиване на филтър измиване на утайка върху филтър
политех.filter-aidфилтрувална маса за образуване на филтриращ слой
политех.filter-aidфилтрувана маса
политех.filter-attenuation bandлента за затихване на филтър
политех.filter-stop bandлента за затихване на филтър
политех.filter-transmission bandчестотна лента пропускана от филтър
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.fluted filterнагънат филтър
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.folded filterнагънат филтър
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
политех.full-flow filterфилтър за цялата циркулираща течност
политех.gas-filterгазопроводчик
политех.gauze filterмрежест филтър
политех.gravel filterчакълен филтър
политех.gravity filterфилтър със свободно изтичане на течност
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
ел.harmonic filterфилтър за хармоници
политех.harmonic filterзаграждащ филтър
рад.high-frequency filterвисокочестотен филтър
hum filterизравнителен филтър
рад.hum filterфилтрация на фона
ел.inductance filterиндуктивен филтър
рад.insertion parameter filterфилтър с внесено затихване, зависещо от честотата
политех.kelly filterлистов филтър
политех.ladder-type filterверижен филтър
политех.lattice filterмостов филтър
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
опт.light filterсветофилтър
политех.light filterсветлофилтър
политех.line-type filterтръбопроводен филтър
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
тлф.linear filterлинеен филтър
политех.lock-filter clampмалко менгеме
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
рад.low-frequency filterнискочестотен филтър
политех.magnetostriction filterмагнитострикционен филтър
политех.mechanical filterмеханичен филтър
политех.membrane filterмембранен филтър
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
ел.mode filterфилтър за типове трептения
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
ел.narrow-band filterтеснолентов филтър
политех.neutral filterнеутрален филтър
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
рад.noise filterпротивосмутителен филтър
политех.numerical filterцифров филтър
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.oil filterмаслен филтър
политех.optical filterоптичен филтър
рад.optimal filterоптимален филтър
рад.optimum detecting filterоптимален филтър
политех.output filterизходен филтър
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.partial-flow filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.percolation filterперколационен филтър
политех.piezoelectric ceramic filterпиезокерамичен филтър
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.polarizing filterполяризационен филтър
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.pressure filterфилтър, монтиран на нагнетателен тръбопровод
тлф.quartz filterкварцов филтър
политех.rapid filterбързодействащ филтър
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
ел.rectifier filterфилтър към изправител
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рад.rejection filterподтискащ филтър
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.ripple filterизравнителен филтър
политех.ripple filter chokeизглаждащ дросел
политех.rotary-drum filterвъртящ се барабанен филтър
добави значение или превод тук