capacitor-input filter

  • Обща политехника
  • филтър с капацитивен вход
199 допълнителни резултата:
тех.-input-входов
политех.absorbing filterабсорбционен филтър
политех.acoustic filterакустичен филтър
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
тех.air filterвъздухоочистител
политех.air filterвъздушен филтър
политех.ambient light filterсенник
ел.amplitude filterамплитуден филтър
политех.analogue inputаналогов входен сигнал
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna filterантенен филтър
политех.antenna inputвходна мощност
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
елн.audio inputаудиовход
тех.bag filterръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
тех.baghouse filterръкавен филтър
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
ел.band filterлентов филтър
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
ел.band-rejection filterлентов задържащ филтър
ел.band-stop filterлентов задържащ филтър
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
bio filterбиофилтър, биологичен филтър
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
рад.blocking filterподтискащ филтър
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензатор
ел.capacitorкондензаторен
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.cartridge filterпатронен филтър
политех.cathode-input amplifierусилвател със заземена решетка
политех.cavity-coupled filterфилтър с резонаторна връзка
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.ceramic filterкерамичен филтър
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
изч.chip-enable inputразрешаващ вход на чип
тлф.choke filterдроселен филтър
политех.choke-input filterизглаждащ филтър с индуктивен вход
елн.clock inputвходен тактов сигнал
елн.clock inputтактов сигнал
политех.cloth filterтъканен филтър
политех.coke filterкоксов филтър
рад.comb filterгребенчат филтър
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.control input commandуправляващ входен сигнал
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.correcting filterкоригиращ филтър
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
тлф.crystal filterкварцов филтър
политех.data inputвъвеждане на данни
рад.decoupling filterразделителен филтър
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
ел.differential filterмостов филтър
политех.digital filterцифров филтър
политех.digital-data filterцифров филтър
политех.directional filterфилтър с посочност на действието
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.disk filterдисков филтър
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.dry filterсух филтър
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.dust filterпротивопрахов филтър
политех.effective input admittanceпълна входна проводимост
тех.electrical filterелектрофилтър
политех.electrical filterелектрически филтър
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.electromechanical filterелектромеханичен филтър
политех.energy inputконсумирана мощност
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
ел.equalizing filterкоригиращ филтър
политех.feedwater filterфилтър за питателната вода
политех.felt filterфилтър с кече
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.filter aidsфилтрувана маса
политех.filter bedфилтриращ слой
политех.filter blanketфилтриращ пласт
политех.filter boardдебела филтърна хартия
политех.filter cakeотфилтрувана утайка
политех.filter cavityрезонатор-филтър
политех.filter cellфилтърен елемент
тех.filter clothфилтърен плат
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.filter coreфилтриращо леярско сърце
политех.filter crucibleфилтрувален тигел
политех.filter crucibleфилтър-тигел
политех.filter crystalфилтров кристал
политех.filter diaphragmпореста диафрагма на филтър
политех.filter discriminationизбирателност на филтър
политех.filter fabricфилтърна тъкан
политех.filter factorкратност на светлофилтър
зоол.filter feederфилтратор
обог.filter leafрама на филтър
политех.filter liquidфилтрат
геол.filter lossводоотдаване
политех.filter offфилтфилтрирам
политех.filter paperфилтърна хартия
политех.filter pocketфилтровъчна камера
политех.filter pressфилтърпреса
политех.filter pressфилтър-преса
политех.filter pulpфилтърна каша
политех.filter sectionзвено на филтър
политех.filter stockфилтрирано масло за мазане
обог.filter thickenerсгъстител-филтър
политех.filter washingпромиване на филтър измиване на утайка върху филтър
политех.filter-aidфилтрувана маса
политех.filter-aidфилтрувална маса за образуване на филтриращ слой
политех.filter-attenuation bandлента за затихване на филтър
политех.filter-stop bandлента за затихване на филтър
политех.filter-transmission bandчестотна лента пропускана от филтър
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
рлк.fixed-target rejection filterфилтър за подтискане на отраженията от неподвижни обекти
политех.floating inputсиметричен вход
политех.fluted filterнагънат филтър
политех.fluted filter paperнагъната филтърна хартця
политех.foil capacitorлистов кондензатор
политех.folded filterнагънат филтър
политех.frame filter pressрамкова филтър-преса
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
политех.full-flow filterфилтър за цялата циркулираща течност
политех.gas-filterгазопроводчик
политех.gauze filterмрежест филтър
политех.gravel filterчакълен филтър
политех.gravity filterфилтър със свободно изтичане на течност
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
ел.harmonic filterфилтър за хармоници
политех.harmonic filterзаграждащ филтър
тех.heat inputтоплоприход
политех.heat inputтоплоотделяне
политех.heat inputтоплинно натоварване, количество на подадена топлина
рад.high-frequency filterвисокочестотен филтър
hum filterизравнителен филтър
рад.hum filterфилтрация на фона
ел.inductance filterиндуктивен филтър
information inputвъвеждане на информация
политех.inhibiting inputзабраняващ вход
inputпринос, сътрудничество
inputвходен (за устройство)
inputподаване
inputприточен
inputвходен сигнал
inputвходяща информация
елн.inputноминална инсталационна мощност, количество вложена/погълната енергия
елн.inputвходна верига, въвод
тех.inputвъвеждане, влагане (на енергия и пр.), ел. вход
тех.inputвходов
ел.inputвъводен
ел.inputвъвод
изч.inputвходна област
ик.inputпроизводствени разходи
рад.input admittanceпълна входна проводимост
изч.input areasвходна област
изч.input bufferвходен буфер
рад.input capacitanceвходен капацитет
политех.input cavityвходен резонатор
политех.input chokeвходен дросел
политех.input conductanceвходна проводимост
политех.input currentвходен ток
политех.input dampingвходно затихване
input dataвходни данни
изч.input data editingрдактиране на входни данни
изч.input data errorгрешка във входните данни
изч.input equipmentвходни устройства
изч.input fileвходен файл
политех.input frequencyвходна честота
политех.input gapвходна междина
политех.input impedanceвходен импеданс
input informationвходяща информация
политех.input linkзадвижващо звено
input operationвходна операция
политех.input pulseвходящ импулс
политех.input resistanceвходно съпротивление
политех.input resonatorвходен резонатор
добави значение или превод тук