antenna filter

  • Обща политехника
  • антенен филтър
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing filterабсорбционен филтър
политех.acoustic filterакустичен филтър
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.active antennaдействуваща антена
политех.active antenna heightдействуваща височина на антена
политех.adaptive antennaадаптивна антена
нав.adcock antennaантена на едкок
тех.air filterвъздухоочистител
политех.air filterвъздушен филтър
политех.air-inflated antennaнадуваема антена
политех.ambient light filterсенник
ел.amplitude filterамплитуден филтър
политех.angled-reflector antennaантена с ъглов отражател
елн.antennaантена
рад.antennaантенен
зоол.antennaантена на насекомо
политех.antenna amplificationусилване на антена
политех.antenna amplifierантенен усилвател
политех.antenna apertureотвор на антена
политех.antenna arrayсистема от насочени антени
политех.antenna attenuatorантенен затихвател
политех.antenna bearingантенна засечка
политех.antenna boosterантенен усилвател
политех.antenna cableантенен кабел
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna chokeантенна бобина
политех.antenna circuitантенна верига
политех.antenna circuitантенен кръг
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antenna condenserантенен кондензатор
политех.antenna connectionклема за присъединяване на антена
политех.antenna connexionклема за присъединяване на антена
политех.antenna couplingантенна връзка
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
политех.antenna cross-talkкръстосана индукция от една антена в друга
политех.antenna currentантенен ток
политех.antenna currentток в антена
политех.antenna dampingзатихване в антена
политех.antenna decrementдекремент на затихване на антена
политех.antenna dischargerантенен отвод
политех.antenna earthingзаземяване на антена
политех.antenna earthing switchпревключвател за заземяване на антена
политех.antenna effectантенен ефект
политех.antenna efficiencyкоефициент на полезно действие на антена
политех.antenna electromotive forceантенно електродвижещо напрежение
политех.antenna excitationвъзбуждане на антена
политех.antenna extenderантенен удължител
политех.antenna fairкожух на антена
политех.antenna feedзахранване на антена
политех.antenna feedоблъчвател на антена
съобщ.antenna feederантенно-фидерен
политех.antenna feederантенен фидер
политех.antenna feedingзахранване на антена
политех.antenna fieldантенно поле
политех.antenna frameантенна рамка
ел.antenna fuseискрище
политех.antenna gainусилване на антена
политех.antenna grounding switchпревключвател за заземяване на антена
рад.antenna halyardантенно въже
политех.antenna headглава на антена
политех.antenna housingзащитна обвивка на външна самолетна антена
политех.antenna impedanceимпеданс на антена
политех.antenna inductanceиндуктивност на антена
политех.antenna inputвходна мощност
политех.antenna insulatorантенен изолатор
политех.antenna jackантенна букса
политех.antenna leadантеноотвод
политех.antenna lead-inантенен извод
политех.antenna lensлеща на антена
политех.antenna lossзагуби в антена
съобщ.antenna mastантенно-мачтов
политех.antenna mastантенна мачта
рлк.antenna mountingцокъл на антена
политех.antenna noiseантенни шумове
политех.antenna patternдиаграма на насоченост на антена
политех.antenna positionположение на антена
политех.antenna postантенен стълб
политех.antenna powerмощност в антена
политех.antenna reactanceреактивно съпротивление на антена
политех.antenna reflectorантенен отражател
политех.antenna resistanceпълно съпротивление на антена
политех.antenna rodантенен прът
политех.antenna scanningвъртене на антена
политех.antenna socketантенна букса
политех.antenna strandантенен проводник
политех.antenna switchантенен превключвател
политех.antenna systemантенна система
политех.antenna terminalклема за присъединяване на антена
политех.antenna tilt switchпревключвател на наклона на антена
политех.antenna towerантенна мачта
политех.antenna transmission lineантенен фидер
политех.antenna transmit switchантенен превключвател
политех.antenna waveguideантенен вълновод
политех.antenna wireантенен проводник
политех.antenna-control boardантенен комутатор
политех.antenna-coupling condenserкондензатор за връзка с антена
съобщ.antenna-feederантенно-фидерен
политех.antenna-feeder systemантенно-фидерно устройство
съобщ.antenna-mastантенно-мачтов
политех.antenna-radiation resistanceсъпротивление на излъчванне на антена
политех.antenna-scan motorелектродвигател за въртене на антена
политех.antenna-tuning condenserантенен настройващ кондензатор
политех.antenna-tuning inductorбобина за настройване на антена
политех.antenna-turning motorелектродвигател за въртене на антена
политех.anti-fading antennaантифадингова антена
политех.anti-interference antennaпротивосмутителна антена
политех.antistatic antennaпротивосмутителна антена
политех.aperiodic antennaапериодична антена
политех.artificial antennaизкуствена антена
политех.axisymmetrical antennaаксиалносиметрична антена
политех.backfire antennaантена с обратно излъчване
тех.bag filterръкавен филтър
тех.bag house filterръкавен филтър
тех.baghouse filterръкавен филтър
политех.balanced antennaсиметрична антена
ел.band filterлентов филтър
ел.band-elimination filterлентов задържащ филтър
ел.band-rejection filterлентов задържащ филтър
ел.band-stop filterлентов задържащ филтър
политех.bandwidth of antennaчестотен обхват на антена
политех.bath filterвана за филтриране на въздух
политех.beam antennaлъчева антена
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beveridge antennaантена на беверидж
политех.biconical antennaдвуконусна антена
политех.bidirectional antennaдвупосочна антена
политех.bilateral antennaдвупосочна антена
bio filterбиофилтър, биологичен филтър
политех.birdcage antennaцилиндрична антена
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
политех.block antennaколективна антена
рад.blocking filterподтискащ филтър
политех.box antennaкутиеобразна антена
политех.broadside directional antennaантена с насочено излъчване
политех.built-in antennaвградена антена
политех.buried antennaподземна антена
политех.cage antennaцилиндрична антена
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.capacity antennaкапацитивна антена
политех.cartridge filterпатронен филтър
политех.cassegrainian antennaантена на касегрен
политех.cavity-coupled filterфилтър с резонаторна връзка
политех.centre-driven antennaвъзбуждана в средата антена
политех.centre-fed antennaвъзбуждана в средата антена
политех.ceramic filterкерамичен филтър
политех.cheese antennaантена с форма на цилиндричен параболоид
политех.cheese box antennaантена с форма на цилиндричен параболоид
тлф.choke filterдроселен филтър
политех.choke-input filterизглаждащ филтър с индуктивен вход
политех.christmastree antennaелхова антена
политех.cindy antennaантена във вид на пресечен параболоид
политех.circular antennaантена с кръгова диаграма на действие
политех.closed antennaзатворена антена
политех.cloth filterтъканен филтър
политех.clover-lead antennaчетириелементна антена тип детелинов лист
политех.coaxial antennaкоаксиална антена
политех.coke filterкоксов филтър
политех.colinear antennaколинеарна антена
рад.comb filterгребенчат филтър
политех.common antennaколективна антена
рад.composite wave filterсложен филтър
политех.conical antennaконусна антена
политех.corkscrew antennaспирална антена
политех.corner antennaъглова антена
политех.correcting filterкоригиращ филтър
рлк.cosecant-squared antennaкосекансно-квадратична антена
политех.crossed antennaкръстообразна антена
тлф.crystal filterкварцов филтър
политех.curtain antenna arrayнасочено антенно устройство
политех.cylindrical antennaцилиндрична антена
рад.decoupling filterразделителен филтър
политех.delta-matched impedence antennaдиполна антена със симетрично захранване
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.dielectric antennaдиелектрична антена
ел.differential filterмостов филтър
политех.diffraction antennaдифракционна антена
политех.digital filterцифров филтър
политех.digital-data filterцифров филтър
политех.dipole antennaвибраторна антена
политех.directional antennaантена с насочено действие
политех.directional filterфилтър с посочност на действието
политех.directly-excited antennaантена с пряко възбуждане
политех.directly-fed antennaантена с непосредствено захранване
политех.director antennaдиректорна антена
политех.discone antennaантена за ултрависока честота
политех.disk antennaдискова антена
политех.disk filterдисков филтър
политех.diversity antennaантифадингова антена
политех.double-cone antennaдвуконусна антена
политех.double-feed antennaантена, захранвана в две точки
политех.doublet antennaдиполна антена
политех.drag antennaвисяща антена
политех.driven antennaантена с непосредствено захранване
политех.drum filterбарабанен филтър
политех.dry filterсух филтър
политех.dummy antennaантенен еквивалент
политех.dust filterпротивопрахов филтър
политех.earth antennaантена, положена на земята
добави значение или превод тук