mould-fill time

  • Обща политехника
  • време за запълване на форма
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.air vent of mouldвентилационен отвор
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.apparent timeистинско време
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредно време
average timeсредна продължителност
политех.bag mouldформа с еластичен чувал
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.basic timeосновно време
муз.beat timeтактувам
мед.bleeding timeвреме на кървене
политех.blow mouldформа за раздуване
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
мин.blowed fillпневматично запълване
политех.blowing mouldформа за раздуване
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.book mouldформовъчна каса с шарнирно свързани стени
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.built-up mouldсъставна кокила или пресформа
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
съобщ.cable fillстепен на използуване на кабел
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
полигр.casting mouldотливна форма '
политех.casting mouldлеярска форма
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.centre-gated mouldформа с централен леяков канал
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
мет.chemically hardening mouldхимически втвърдяваща се форма
политех.chill mouldкокила
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.collapsible mouldсглобяема матрица
политех.combustion timeвреме на горене
политех.combustion timeвреме на работа
мин.complete fillпълно запълване
политех.composite mouldмногогнездова пресформа
compound timecompound meter
политех.compression mouldформа за директно пресоване
изч.computing timeвреме на изчисляване
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
мин.cut-and-fillсистема на разработване със запълване на отработено пространство
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
мин.cut-and-fill slopingслоево изземване със запълване
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead timeмъртво време
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.delay timeвреме на закъснение
политех.delay timeпродължителност на задържане
мин.delayed fillпоследващо запълване
политех.depth of fillвисочина на напълване
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.die-and-mould grinding machineмашина за шлифоване на щампи
политех.diecasting mouldпресформа
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
политех.digit timeпериод на един разряд
политех.discharging timeвреме на разреждане
политех.displacement-time curveкрива време-път
политех.displacement-time curveкрива на движенията
политех.displacement-time diagramдиаграма път-време
политех.door-to-door timeвреме на престояване в завода
политех.down timeвреме на престой
политех.down timeвреметраене на престой
политех.down timeзагубено време
политех.down timeвреме на прекъсване на работа
политех.drape mouldпозитивна форма
политех.draw mouldпълностенна форма
политех.drip mouldподкорнизен олук
мет.dry-sand mouldсуха форма
политех.dry-sand mouldизсушена леярска форма
политех.drying timeвреме на сушене
ел.dwell timeвреме на задържане контакт в определено положение
пласт.dwell timeвреме на допресоване
политех.earth fillземен насип
политех.earth-fill damзенонасипна язовирна стена
политех.eastern european timeизточноевропейско време
политех.elapsed timeдействителна продължителност
политех.elapsed timeобщо разходвано време
политех.element with time delayелемент със закъснение
изч.engineering timeвреме на обслужване
геод.equation of timeуравнение на времето
политех.equilibrium timeвреме за достигане на равновесно състояние
политех.excitation timeвреме на възбуждане
изч.execution timeвреме на изпълнение
мет.expendable mouldеднократна форма
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
кино.exposure timeвреме на експонация
политех.extended-time testпродължително изпитване
политех.fall timeвреме на спадане
политех.fast-response timeмалка инерционност
политех.fast-response timeкратковреме на задействуване
политех.fault timeпрестой поради неизправност
политех.female mouldматрица
fillситост, насита
fillзаемам (място, служба), назначавам (на вакантно място)
fillзасипка
fillпълня (се), напълвам (се), изпълвам (се) (with с)
fillдостатъчно/необходимо количество, предостатъчно количество, едно пълнене
fillзапълвам, натъпквам
мор.fillнадувам се, издувам се (за платна)
воен.fillснаредявам
стр.fillнасипен
политех.fill excavationзапълване на изкоп
политех.fill factorкоефициент на запълване
политех.fill materialматериал за пълнеж
изч.fill nameиме на масив
политех.fill openingотвор за запълване
политех.fill sectionнапречен профил на пътен насип
политех.fill slopeоткос на насип
политех.fill-upнапълване
политех.fill-upзапълване
арх.fillet mouldастрагал
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fixed-time callтелефонен разговор в определено време
изч.fixed-time operationработа с фиксирана продължителност
политех.fixed-time traffic signalсигнал за регулиране на уличното движение
политех.floor mouldлеярска форма в пода
политех.floor-to-floor timeоперативно време
for a long timeдълготрайно
for a long timeдългосрочно
for the first timeсефте
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
политех.full-mould castingлеене по изпаряеми модели
ик.full-time jobцелодневна заетост
ел.gang mouldшаблон за навиване на групова намотка
политех.gang mouldмногогнездова пресформа с обща запълваща камера
политех.good timeполезно време на работа
политех.graded time-lag relayреле с регулируемо закъснение
политех.green-sand mouldлеярска форма от неизсушена формовъчна смес
политех.greenwich mean timeвреме по гринуич
мат.half-timeполупериод
политех.half-timeпериод на полуразпадане
политех.half-time valueстойност, отговаряща на времето на полуразпадане
политех.handling timeспомагателно време
политех.handling timeвреме за транспортиране
тлф.hangover timeвреме за блокиране
политех.hardening timeвреме на втвърдяване
политех.heating-up timeвреме за загряване
тлф.holding timeпродължителност на разговор
политех.holding timeпродължителност на задържане
политех.homogeneous-fill damеднородна земнонасипна язовирна стена
политех.horizontal-flash mouldпресформа с хоризонтална делители на равнина
политех.hot-runner injection mouldпласт горещоканална шприцформа
мин.hydraulic fillхидравлично запълване
политех.hydraulic fill coreядро на намивна язовирна стена
хидр.hydraulic fill methodметод за построяване на земнонасипна язовирна стена чрез водно насипване
политех.hydraulic-fill damнаносна язовирна стена
политех.ice mouldформа за лед
политех.idle timeвреме на престой
политех.idle timeвреме на прекъсване на работа
политех.independent time-lag relayреле с независимо закъснение
политех.individual production timeвреме за обработване на един детайл
политех.ingot mouldметалургична кокила
тех.injection mouldшприцформа
injection timeвреме на впръскване
пласт.injection timeвреме на шприцоване (при леене под налягане)
input timeвреме на въвеждане
изч.instruction timeвреме за изпълнение на инструкция
ел.interrupting timeпълно време за изключване
добави значение или превод тук