dry-brick building

  • Обща политехника
  • суха зидария
200 допълнителни резултата:
политех.abrasive brickбрус
политех.acid brickсиликатна тухла
политех.ackrington brickтухла от акриктонска глина
политех.addition to buildingпристройка към сдание
политех.additional buildingпристройка
политех.adjoining buildingдопълнителна пристройка
политех.administrative buildingадминистративна сграда
политех.adobe brickкирпич
политех.air brickкуха тухла
политех.air brickкирпич
политех.air-dried brickкирпич
политех.air-dried brickсурова тухла
физ.air-dryвъздушносух
политех.air-dryизсушен с въздух
политех.air-dryизсушавам с въздух
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-dry weightтегло във въздушно сухо състояние
ав.aircraft buildingсамолетостроителен
политех.all-brick buildingпостройка от тухлена зидария
all-buildingобщосграден
политех.alumina brickалумоокисна тухла
стр.amenity buildingбитовка
политех.american brickамериканска тухла
политех.antique brickтъмночервена тухла с грапава повърхност
политех.apartment buildingжилищен блок
политех.arch brickклиновидна тухла
политех.ashlar brickоблицовъчна тухла
ядр.auxiliary buildingспецкорпус
политех.back-up brickтухли за пълнеж
политех.backing brickтухли за пълнеж
политех.bauxite brickбокситна тухла
политех.bevelled brickскосена тухла
политех.blow dryсуша във въздушна струя
политех.body brickдобре изпечена тухла
тех.boiler buildingкотлостроителен
политех.bone dryабсолютно сух
политех.bone dryнапълно сух
фин.book-buildingбукбилдинг
политех.bottom brickтухла за подова настилка
brickтухла
brickзазиждам (врата, прозорец и др.)
brickкирпич в (мн.ч)
brickнаправен/изграден от тухли, тухлен
brickкеремиденочервен, брик
brickоблицовам с тухли, правя тухлена настилка
brickкалъп, блок, брикет, блокче шоколад/сладолед/пресован чай и пр.
политех.brick archтухлен сводов крепеж
политех.brick archтухлен свод
политех.brick arch floorтухлена сводова подова конструкция
политех.brick batполовин тухла
политех.brick chimneyтухлен комин
политех.brick clayглина за тухли
политех.brick fieldтухларница
политех.brick fieldтухларна
политех.brick furnaceпещ за изпичане на тухли
политех.brick girderгреда от армирани тухли
политех.brick jointнож за фугиране
политех.brick kilnпещ за изпичане на тухли
политех.brick kilnпещ за печене на тухли
политех.brick layerзидар
политех.brick liningтухлена облицовка
политех.brick masonзидар, работещ тухлена зидария
политех.brick masonryтухлена зидария
политех.brick pitкладенец от тухлена зидария
brick redкеремиденочервен цвят
политех.brick rubbleнатрошени тухли
политех.brick settingтухлена зидария
политех.brick trowelмистрия
политех.brick vaultтухлен свод
политех.brick veneerтухлена облицовка
политех.brick yardsтухлен склад
политех.brick-and-concrete paintфасадна боя
мин.brick-linedзакрепен с тухли
политех.brick-lined masonryзидария с тухлена облицовка
политех.brick-moulding machineтухларска преса
brick-redкеремиденочервен
политех.brick-wareтеракотено изделие
политех.broken brickтухлени отломки
buildingсграда, здание, постройка
buildingизработване
buildingсграден
buildingконструиране
buildingизграждане, строеж, строителство
стр.buildingзастроителен
стр.buildingзастрояване
кауч.building bagработно сърце
политех.building basinкорабостроителен басейн
кораб.building berthстапел
политех.building blockмонтажен възел
политех.building codeстроителни норми
политех.building constructionсградостроителство
политех.building constructionстроеж, строителство
стр.building constructorсградостроител
политех.building coreработно сърце
кауч.building coreработно сърце за вулканизиране на гуми
политех.building craneстроителен кран
политех.building densityгъстота на застрояване
политех.building engineerстроителен инженер
политех.building engineeringстроително инженерство
политех.building equipmentстроителни съоръжения
политех.building estimateоферта за извършване на строеж
политех.building frameскелет на постройка
политех.building groundстроителна площадка
политех.building implementsстроителен инвентар
политех.building kay coreработно сърце
политех.building lineстроителна линия
политех.building materialстроителен материал
политех.building memberстроителен елемент
политех.building mortarстроителен разтвор
политех.building officeстроителна кантора
политех.building paperстроителен картон
политех.building plotстроителен участък
политех.building processстроителни работи
кауч.building ringработен пръстен
политех.building siteстроителна площадка
кораб.building slipхелинг
политех.building slipстапел
политех.building stoneстроителен камък
политех.building structureстроителна конструкция
политех.building techniqueстроителна технология
политех.building techniqueначин на строеж
политех.building tileкеремида
политех.building timberцепен дървен материал
политех.building unitстроителен елемент
политех.building woodстроителен дървен материал
политех.building yardстроителна площадка
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.building-block systemблокова монтажна система
building-inвграждане
политех.building-upизграждане
стр.building-upподзиждане
политех.building-up periodвреме на нарастване
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
зав.building-up weldingнаваряване
политех.bulk of a buildingкубатура на сграда
политех.burnt brickизпечена тухла
политех.cavity brickкуха тухла
политех.checker brickтухла за подова настилка
политех.checker brickтухла за пълнеж
политех.chemical brickкиселинноустойчива тухла
политех.chrome brickхромова тухла
политех.clay brickглинена тухла
политех.clinker brickклинкерна тухла
политех.clinker brickпаважно блокче
политех.coal brickвъглищен брикет
политех.coal-dust brickбрикет от въглищен прах
мин.cog buildingпоставяне на скара
common buildingобщосграден
complete the building ofдоизграждам
completion of the buildingдоизграждане
политех.concrete brickбетонна тухла
политех.cork brickпореста тухла
политех.crushed brickтухлен трошляк
мин.deckhead buildingнадшахтно здание
политех.domestic buildingжилищна сграда
политех.domestic buildingжилищно строителство
dryсух
dryзасушлив
dryсуша, изсушавам
dryсуша
dryироничен, саркастичен
dryосушавам
dryскучен, безинтересен, суховат
политех.dry analysisсух анализ
политех.dry assayсуха проба
политех.dry basisотнесено към сухо вещество
политех.dry batteryсуха батерия
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
обог.dry blowingвъздушно обогатяване
минер.dry boneсмитсонит
политех.dry boxабсорбер
политех.dry capacitorсух кондензатор
хим.dry churnбарат
хим.dry churnбаратен
обог.dry cleaningсухо обогатяване
политех.dry clutchсух съединител
политех.dry colourпигмент
политех.dry colourсухо багрило
политех.dry concentrationсухо обогатяване
политех.dry concreteземновлажен бетон
ел.dry contactсух магнитноуправляем контакт
политех.dry contentсъдържание на сухо вещество
политех.dry coolingохлаждане със сух лед
политех.dry coolingсухо гасене на кокс
политех.dry copperмед, съдържаща кислород
политех.dry copyingсухо копиране
политех.dry crankсух картер
политех.dry cyanideгазово цианиране
политех.dry densityплътност в сухо състояние
политех.dry distillationсуха дестилация
политех.dry dockсух док
политех.dry drawingсухо изтегляне
политех.dry dredgeмногокофова земегребачка за суха почва
политех.dry drillingсухо сондиране
политех.dry elutriationвъздушна класификация
политех.dry elutriationвъздушно сепариране
политех.dry filterсух филтър
политех.dry finishсухо апертиране
политех.dry finishingсухо апретиране
добави значение или превод тук