three-coil generator

  • Обща политехника
  • тринамотъчен генератор
200 допълнителни резултата:
политех.acceleration generatorгенератор с пропорционално увеличаване на напрежението
зав.acetylene generatorацетиленов генератор
политех.acoustic generatorгенератор на звукови трептения
политех.acoustic generatorзвукоизлъчвател
политех.acyclic generatorявнополюсен генератор
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.alternating-current generatorгенератор на променлив ток
политех.amplidyne generatorамплидинен генератор
политех.anemo-electric generatorветроелектрически генератор
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.arc-welding generatorгенератор за електродъгово заваряване
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.audio-frequency generatorнискочестотен генератор
политех.automatic generatorгенератор с автоматично управление
политех.auxiliary generator setспомагателен генераторен агрегат
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
политех.axle-driven generatorосов генератор
политех.back-coupled generatorгенератор с обратна връзка
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
политех.bevel-gear generatorмашина за нарязване на конусни зъбни колела по метода на обхождането
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blocking generatorблокинг-генератор
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.buck-boost generatorволтодобавъчен генератор с двупосочно действие
политех.buck-boost generatorповишаващо-понижаващ бустер
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.capacitive-sawtooth generatorгенератор на трионообразно напрежение с натрупващ кондензатор
зав.carbide-feed generatorацетиленов генератор система карбид във вода
зав.carbide-to-water generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.carrier generatorгенератор на носеща честота
политех.cascade generatorкаскаден генератор
рлк.centering coilцентрираща бобина
изч.character generatorзнаков генератор
политех.choking coilдроселна бобина
политех.clock-pulse generatorгенератор на тактови импулси тактов генератор
политех.closed-coil windingзатворена намотка
ен.co-generatorкогенератор
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
тех.coilвитка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.compound generatorгенератор със смесено възбуждане
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.consequent pole generatorгенератор с редуващи се възбудителни полюси
политех.constant-current generatorгенератор за постоянен ток
политех.constant-potential generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.constant-power generatorгенератор с постоянна мощност
политех.constant-voltage generatorгенератор на постоянно напрежение
политех.control generatorуправляващ генератор
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.cross-connected generatorгенератор с напречно поле
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.current generatorгенератор на ток
политех.cycle generatorгенератор с променлива честота
изч.data generatorгенератор на данни
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
тлв.deflection generatorгенератор за отклонение и развивка
политех.delay generatorгенератор на задръжка
тех.diesel generatorдизелагрегат
тех.diesel generatorдизелгенератор
тех.diesel-generatorдизелгенераторен
политех.differential generatorдиференциален селсин
рад.diplex generatorлампов генератор с едновременно възбуждане на трептения с две честоти
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.direct-coupled generatorгенератор, съединен непосредствено с двигател
политех.direct-current generatorгенератор на постоянен ток
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.double-current generatorгенератор на постоянен и променлив ток
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drive-pulse generatorгенератор на възбуждащи импулси
политех.dropping-voltage generatorгенератор с падаща характеристика на напрежението
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.elastic restraint generatorгенератор с еластично напрежение
политех.elastic restraint generatorзатихвателен генератор
ел.electric generatorелектрогенератор
политех.electric generatorелектрически генератор
политех.electrolytic generatorгенератор за галванични цели
политех.electromagnetic generatorелектромагнитен генератор
политех.electron-beam generatorелектроннолъчев генератор
политех.electronic generatorлампов генератор
политех.electronic generatorосцилатор
политех.electronic marker generatorелектронен генератор на калибрационни марки
политех.electrostatic generatorелектростатичен генератор
политех.engine-driven generatorзаряден генератор със задвижване от двигателя
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
политех.excess-three codeкод с остатък три
политех.excitation of generatorвъзбуждане на генератор
политех.exploration coilиндукторна бобина
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.feedback generatorгенератор с обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
рад.filament generatorизточник за отоплителен ток
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.fixed gate generatorгенератор на фиксирани стробиращи импулси
ел.fixed-frequency generatorгенератор със стабилна честота
политех.flip-flop generatorчакащ мултивибратор с едно устойчиво положение
политех.flutter generatorгенератор на пулсации
политех.fork generatorкамертонен генератор
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
изч.function generatorгенератор на функции
политех.functional generatorфункционален генератор
политех.gate generatorгенератор на селектиращи импулси
политех.gating generatorгенератор на селектиращи импулси
политех.gear generatorзъбонарезна машина, която работи по метода на обхождането
generatorсъздател, производител
тех.generatorгенератор, динамо
политех.generatorпарен котел, парогенератор, газгенератор, динамо, телефонен индуктор
политех.generator gasгенедаторен газ
политех.generator line contactorконтактор на захранващия кабел на генератор
ел.generator transformerблокгенератор-трансформатор
политех.generator tubeизпарителна тръба
политех.generator tubeгенерагпорна електронна лампа
политех.generator unitгенераторна уредба
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.hall generatorгенератор на хол
политех.hand-cranked generatorгенератор с ръчно задвижване
политех.hand-generatorръчен генератор
политех.harmonic generatorгенератор на хармонични трептения
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heat coilтермична бобина
ен.heat-generatorтоплогенератор
политех.heating coilелектро
политех.heating coilреотан
зав.heavy-duty acetylene generatorацетиленов генератор с голяма производителност
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.heteropolar generatorразнополююсен генератор
политех.high-frequency generatorгенератор на висока честота
зав.high-pressure acetylene generatorацетиленов генератор за високо налягане
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
добави значение или превод тук