single-coil lamp

  • Обща политехника
  • лампа с проста спирална жичка
200 допълнителни резултата:
политех.acetylene lampкарбидна лампа
политех.adjustment coilбобина за настройване
политех.age coating of lampпочерняване на колбата на лампа от продължително горене
политех.alarm lampлампа за аварийна сигнализация
рад.amplifying lampусилвателна лампа
политех.anode coilанодна бобина
политех.antenna coilантенна бобина
политех.antidazzle lampнезаслепябаща лампа
политех.arc lampелектродъгова лампа
политех.arc-discharge lampдъгова лампа
политех.arc-lamp carbonвъглен на електродъгова лампа
политех.argon glow lampаргонова лампа
политех.armature coilбобина на котвена намотка
политех.auxuliary coilспомагателна бобина
авто.back-up lampзаден фар
авто.backing lampзаден фар
политех.bactericidal lampбактерицидна лампа
политех.balance coilделител на напрежение
политех.balancing coilделител на напрежение
ел.between-coil connectionсъединения между бобини на намотка
ел.between-coil connexionсъединения между бобини на намотка
рад.binocular coilбинокулярна бобина
политех.bisected coilсекционирана наполовина бобина
политех.black-out lampсветлинномаскировъчна лампа
политех.blast lampпоялна лампа
политех.bleeding coilдренажна бобина
политех.blended lampлампа със смесена светлина
политех.blow lampпоялна лампа
политех.boosting coilпоследователно включвана бобина
ел.bracket lampапличен
политех.bridging coilбобина в схема на мост
политех.bucking coilкомпенсираща бобина
политех.calling lampсигнална лампа за повикване
политех.carbon-arc lampдъгова лампа с въгленови електроди
политех.carbon-filament lampлампа с въгленова жичка
рлк.centering coilцентрираща бобина
авто.charge-control lampконтролна лампичка за зареждане
политех.choking coilдроселна бобина
политех.clear lampлампа с прозрачен балон
тлф.clearing lampлампа за сигнализиране на разговор
политех.closed-coil windingзатворена намотка
политех.closed-lamp collieryгазоопасна въглищна мина
coilсерпентинен
coilрулон
coilлист (от) пощенски марки
coilнамотано въже/тел и пр
coilсерпантинен
coilallr намотан, спирален
coilнамотка, навивка
тех.coilспирала, серпантина, ел. бобина, макара
тех.coilвитка
ел.coilбобина
политех.coilреотан, серпантина
политех.coilнамотка, кангал
хим.coilзмиевик
coilнавивам (се), намотавам (се), свивам (се) на кълбо (за котка, змия и пр.) (и с up)
coilизвивам се. лъкатуша
политех.coil adjusterприспособление за регулиране
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coil comparatorустройство за изпитване на бобини
политех.coil compressibilityсвиваемост на почвата
ел.coil endsчелни части
ел.coil formскелет на бобина
политех.coil friction clutchтриещ съединител с винтова пружина
ел.coil gradientтемпературен пад между бобина и окръжаващото я масло
политех.coil ignitionакумулаторно запалване
политех.coil inductanceиндуктивност на бобина
политех.coil magnetometerиндукционен магнитометър
политех.coil of wireкангал
политех.coil pipeтръбна серпантина
хим.coil pipeзмиевик
ел.coil pitchстъпка на секция
политех.coil powerмощност на бобина
ел.coil pullerприспособление за изваждане на намотките на статор
тлф.coil spacingстъпка на пупинизация
политех.coil standстойка на серпентина
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.coil windingбобинна намотка
политех.coil-condenser circuitрезонансен кръг
политех.coil-condenser circuitверига с индуктивност и капацитет
ел.coil-end leakageпоток на разсейване в челните части
политех.coil-loadedпупинизирана линия
тлф.coil-loaded cableкабел с пупинови индуктивни бобини
политех.coil-turn counterброяч на навивки
политех.coil-winding latheмашина за навиване на бобини
политех.coiled coilбиспирален
политех.coiled coilбиспирално навита жичка
политех.coiled-coil filamentдвойноспирална нишка
политех.coiled-coil lampдвойноспирална лампа
политех.cold-cathode lampлампа със студен катод
политех.cold-start lampлампа, пускана в студено състояние
политех.coloured lampцветна лампа
авто.combined lampкомбинирана лампа
политех.combustion lampгорелка
политех.condenser coilкондензатона бобина
политех.condenser coilспирален кондензатор
политех.condenser coilохладителна спирала
политех.control lampконтролна лампа
политех.cooling coilохлаждаща серпантина
политех.copper-jacketed coilбобина с медна обвивка
политех.copper-jacketed coilгилза
политех.correcting coilкоригираща бобина
политех.crossed-coil ohmmeterлогометричен омметър
политех.current coilтокова бобина
политех.darkroom lampлампа за фотолаборатория
авто.dashboard lampлампа за осветяване на арматурно табло
политех.daylight lampлампа с дневна светлина
тлв.deflecting coilотклоняваща бобина
авто.direction-indicator control lampконтролна лампичка на мигач за завиване
политех.discharge lampгазоразрядна лампа
политех.disk coilдискова бобина
политех.divided coilбобина с междинни изводи
политех.double-capped tubular lampдвуцокълна тръбна лампа
политех.double-coil springдвойна винтова пружина
политех.doughnut coilтороидна бобина
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.duolateral coilбобина с кръстосани навивки
политех.dust coilбобина с пресована сърцевина
политех.dust-core coilбобина с пресована сърцевина
политех.economy coilреактивна бобина
политех.electric-lamp threadрезба за електрически лампи
политех.electronic flash lampлампа за електронна светкавица
политех.enamelled lampлампа с емайлов слой
политех.enclosed-arc lampдъгова лампа в затворен съд
политех.enlarger lampлампа за фотоувеличител
политех.evaporator coilизпарителна серпантина
мин.everlasting lampгорящ метанов суфляр
политех.exciting lampвъзбудителна лампа
политех.exploration coilиндукторна бобина
политех.extension lampпреносима лампа
тех.fan coilконвектор
клим.fan coilвентилаторна серпантина
тех.fan coil unitвентилаторен конвектор
политех.feedback coilбобина за обратна връзка
политех.field coilвъзбудителна бобина
политех.field-coil resistanceсъпротивление на възбудителна намотка
политех.filament lampлампа с нажежаема жичка
политех.film-projector lampкинопрожекционна лампа
политех.filter coilфилтрова бобина
политех.flame-arc lampпламъчна дъгова лампа
политех.flash lampджобно фенерче
политех.flasher lampмигач
политех.flickering lampмигаща лампа
политех.floor standing lampстоящо осветително тяло
политех.fluorescent lampлуминесцентна лампа
политех.fog lampфар за мъгла
политех.former wound coilшаблонна бобина
тлв.frame coilбобина за центриране на изображение
политех.frosted lampматова лампа
политех.fully-locked coil ropeзакрито въже с профилни снопчета
политех.function of single variableфункция на една променлива
политех.gas-discharge lampгазоразрядна лампа
политех.gas-filled lampгазонапълнена лампа
политех.glow-discharge lampгазоразрядна лампа
политех.gutter-wound coilбобина с уплътнена намотка
политех.half-lock coil ropeполузакрито въже с профилни снопчета
политех.halide lampхалидна лампа
политех.halogen lampхалогенна лампа
политех.hand lampръчна лампа
head lamphead light
политех.head lamp diffuseстъкло на фар
политех.heat coilтермична бобина
политех.heat coilтермичен предпазител
политех.heating coilреотан
политех.heating coilелектро
политех.helical coilспирална серпентина
нав.Helmholtz coilгониометър
политех.heltcai coilспирална серпентина
политех.holding-on coilбобина, която се задържа във включено положение
политех.honeycomb coilбобина с кръстосани навивки
политех.hot-start lampлампа, пускана в нагрято състояние
политех.hotcathode lampлампа с нагрят катод
политех.hybrid coilдиференциален трансформатор
политех.hydrogen lampводородна лампа
политех.ignition coilстартерна бобина
политех.impedance coilреактивна бобина
тех.incandescent gas lampпетромаксова лампа
политех.incandescent lampлампа с нажежаема жичка
политех.indicating lampиндикаторна лампа
induction coilиндукционна бобина
мет.induction coilиндуктор
политех.inspection lampпреносима лампа
авто.instrument panel lampлампа за осветяване на арматурно табло
политех.internally-coated lampсветоразсейваща лампа
политех.jack lampпредпазна лампа
политех.kicking coilреактивна бобина
lampлампа, фенер
lampсветлина, факел, фар
lampсветя
съкращение.lampLinux Apache MySQL Perl
съкращение.lampLinux Apache MySQL PHP
съкращение.lampLinux Apache MySQL Python
лит.lampосветявам
политех.lamp annunciatorлампов индикатор
политех.lamp blackлампени сажди
политех.lamp blackчерна боя от лампени сажди
политех.lamp bracketаплик
политех.lamp capлампов цокъл
политех.lamp cordшнур за осветително тяло
политех.lamp holderфасунга
добави значение или превод тук