sheet-fed printing

  • Обща политехника
  • листов печат
200 допълнителни резултата:
политех.accidental printingкопирефект
мин.air sheetвъздушна завеса
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
политех.asphalt sheetбитумиран картон
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
фин.balance sheetбалансов отчет
balance-sheetбалансов отчет, търговски баланс
геод.base sheetполеви оригинал
политех.bitumen sheetбитуминиран картон
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
breast-fedхранено естествено, кърмено (за бебе)
политех.calendered sheetкаландриран лист
текст.calico printingпечатане на плат
политех.cap sheetпокривен картон
политех.cast sheetлято фолио
политех.centre-fed antennaвъзбуждана в средата антена
политех.characteristic sheetтаблица с условни знаци
политех.checkered sheetрифелова ламарина
политех.chemical printingлитография
пласт.cigarette-proof sheetогнеустойчива плоча
политех.code sheetбланка за кодиране
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
геод.compilation sheetполеви оригинал
стр.concrete sheet pilingстоманенобетонна шпунтова стена
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.copper sheetмедно фолио
политех.copper sheetмедна ламарина
политех.copperplate printingметалографски печат
политех.core sheetмеждинен лист
политех.core sheetсърцевина
политех.corrugated sheetгофриран листов материал
политех.corrugated sheet ironрифелна стоманена ламарина
cover sheetтитулен лист
cover sheetчелен лист
политех.cover sheetобшивен лист
политех.data sheetспецификация
политех.data sheetтаблица
политех.decorative sheetдекоративен лист
политех.design sheetизчислителен формуляр
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.directly-fed antennaантена с непосредствено захранване
политех.double printingкомбиниран печат
double sheetдвулистов
double-sheetдвулистов
ел.dynamo sheetдинамоламарина
политех.dynamo sheetтрансформаторна ламарина
политех.electric grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrical grade sheetелектротехническа стоманена ламарина
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.embossed sheetрелефован листов материал
политех.enameled sheetемайлирана ламарина
политех.end-fed antennaантена с несиметрично захранване
политех.extruded sheetекструдиран листоб материал
fedвж feed
ам.fedФед
политех.ferrite sheetферитна пластинка
геод.field sheetръчна скица
геод.flat sheetплан на местност
мин.flat sheetпластов залеж
политех.flat sheetгладък лист
политех.flat sheetплоча
политех.flat-sheet laminateламинати
политех.flexible sheetмеко фолио
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.fluted sheetрифелован лист
полигр.folding of sheetфалцоване
политех.folding of sheetпрегъване
политех.galvannealed sheetпоцинкована стомана със здрав цинков слой
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.grid sheetфолио с мрежеста армировка
политех.gusset sheetъглово съединение
политех.gusset sheetъглов обков
политех.hammered sheet ironпрокована стоманена ламарина
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hand-fed drillпробивна машина с ръчно подаване
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.high sheet cloudвисокослоест облак
зав.hose-fedшлангов
политех.hyperboloid of one sheetпрост хиперболоид
политех.indirectly-fed antennaантена с косвено захранване
inspection sheetконтролна карта
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.isolation sheetизолационен лист
политех.job printingакцидентен печат
политех.job sheetтехническа инструкция
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.laminated sheetлист от слоеста пластмаса
политех.laminated sheetслоеста плоча
политех.light sheetтънък листов материал
политех.line printingпечатане на редове
политех.line-fed motorелектродвигател, захранващ се непосредствено от контактната мрежа
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.machine printingмашинно печатане
политех.magnetic printingкопирефект
политех.master sheetоригинал
material safety data sheetинформационен лист за безопасност
политех.mica sheetслюдена пластинка
политех.monochrome printingмонохромен печат
политех.monochrome printing machineедноцветна печатарска машина
политех.moving-character printingнепрекъснато печатане
политех.multicolour printingмногоцветен печат
полигр.multicolour printing machineмногоцветна
политех.non-contact printingбезконтактен печат
сч.off-balance-sheetзадбалансов
политех.offset printingофсетов печат
полигр.one-side printing machineедностранна печатарска машина
политех.paper sheetхартиен лист
политех.perforated sheetперфориран листов материал
политех.photomechanical printingфотомеханичен печат
политех.pickled sheetдекапирана стоманена ламарина
политех.pickled sheet steelдекапирана стоманена ламарина
политех.plane-table sheetмензулен планшет
политех.planographic printingплосък печат
геод.plotting sheetпланшет
политех.post-forming sheetслоеста пластмаса, поддаваща се на допълнително формоване
политех.precoated sheetлист с нанесено покритие
политех.pressed sheetпресован лист
полигр.printed sheetпечатна кола
printingотпечатване
printingпечатане, печатна дейност
printingвадене на копия
printingпринтиране
printing and publishing workerполиграфик
полигр.printing areaпечатащ елемент на печатна форма
полигр.printing artsполиграфия
текст.printing blockформа за печатане
политех.printing blockклише за печатане
елн.printing chainпечатаща верига
политех.printing formationпечатна форма
политех.printing frameхелиографна рамка
политех.printing frameхелиографен апарат
политех.printing headпечатаща глава
политех.printing houseпечатница
полигр.printing industryполиграфия
политех.printing industryполиграфическа промишленост
политех.printing inkпечатарско мастило
полигр.printing machineпечатарска машина
политех.printing paperпечатна хартия
политех.printing perforatorпечатащ перфоратор
политех.printing plantпечатница
полигр.printing plateпечатна форма
политех.printing pressпечатарска машина
полигр.printing pressureнатиск на хартията към печатна форма
политех.printing processпроцес на печатане
политех.printing puncherпечатащ перфоратор
политех.printing rollerпечатарски цилиндър
политех.printing shopпечатница
политех.printing stationпечатащо устройство
политех.printing technologyполиграфично производство
политех.printing telegraphпечатащ телеграф
политех.printing typeбуква, отлята от печатарска сплав
политех.profiled sheet ironпрофилна стоманена ламарина
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.protective sheetзащитен лист
политех.relief printingвисок печат
политех.riffled sheetрифелована ламарина
политех.rigid sheetплоча твърдо фолио
политех.rigid sheetтвърд лист
политех.robot-fed machineмашина с роботизирано зареждане
политех.rolled sheetвалцована ламарина
политех.rolled sheetкаландриран лист
политех.roofing sheetпокривна стоманена ламарина
политех.rotary printingротативен печат
полигр.rotary printing machineротативна печатна машина
политех.route sheetмаршрутна технологична карта
политех.rubber sheetлист суров каучук
политех.rubber sheetкаучук на плочи
политех.screen printingситов печат
политех.second sheetкопие
sheetна листа
sheetвестник, брошура
sheetлея се на потоци
sheetчаршаф
sheetкорабно платно
sheetшкот
sheetлист (с) пощенски марки
sheetточа/разточвам на листа
sheetпопона
sheetповърхност, пространство
sheetпредна/задна част на гребна лодка
sheetкарта, схема, диаграма
sheetплоска тава (за печене)
геол.sheetпласт
полигр.sheetпечатна кола
тех.sheetрежа на листове
мет.sheetтънколистов
политех.sheetфолио, плоча
политех.sheetлистов
sheetпокривам, увивам (с чаршаф и пр.)
sheetлист (хартия, метал и пр.), тънък пласт
добави значение или превод тук