sand-blast barrel

  • Обща политехника
  • барабан за песъкоструйна обработка
200 допълнителни резултата:
политех.air blastвдухване на въздух
политех.air blastприток на въздух, взривна вълна
политех.air blastнагнетяване на въздух
политех.air blastпродухван с въздух
ел.air-blastвъздухоструен
политех.air-blast breakerвъздушен преръсвач
политех.air-blast transformerтрансформатор с принудително въздушно охлаждане
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-sand blowerпесъкоструен апарат
мин.air-water blast sprayпневматичен оросител за прахоулавяне след извършване на взривни работи
политех.angular sandкариерен пясък
atomic blastатомен взрив
мет.backing sandпълнежна смес
политех.backing sandпълнежна формовъчна смес
политех.badly graded sandлошо сортиран пясък
политех.bank sandречен пясък
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.beach sandморски пясък
политех.beach-sand placer depositкрайбрежно разсипно находище
политех.bedding sandпясъчен слой под основа
политех.bedding sandпясъчна възглавница
леяр.black sandупотребявана формовъчна смес
политех.black sandсмес от пясък и смлени въглища
blastотвратително нещо
blastпорицавам остро
blastметал, силна въздушна струя, тяга във висока пещ
blastвзривявам
blastзаряд
blastсвиря силно, гърмя (за инструмент)
blastсилен вятър, бурен пристъп на вятър, порив, напън
blastболест, напаст (по растения и животни)
blastзвук на духов инструмент, силно изсвирване на свирка/клаксон и пр
тех.blastнагнетателен
мет.blastвдухващ вентилатор
мин.blastвнезапно изхвърляне
политех.blastдухане
политех.blastвдухване, нагнетяване на въздух
политех.blastдухам
политех.blastвдухвам, нагнетявам въздух, продухвам
blastпоразявам, попарвам, изсушавам (растения и пр.), прен. разрушавам, разбивам, унищожавам, опозорявам
мин.blast areaучастък на взривяване
политех.blast bombфугасна бомба
политех.blast boxвъздухоразпределителен пояс
политех.blast burnerгазова горелка с вдухване
политех.blast characteristicхарактеристика на ударна вълна
политех.blast cleaningпесъкостуйна обработка
политех.blast cleaningпесъкостуйно почистване
политех.blast cockкран за изпускане на пара
политех.blast coolingвъздушно охлаждане
мин.blast dataкоефициент на взривяемост
политех.blast effectвзривен ефект
политех.blast engineнагнетателен компресор
политех.blast equipmentсъоръжение за сачмоструйна обработка
политех.blast fanнагнетателен вентилатор
мет.blast furnaceвисока пещ
политех.blast furnaceшахтова пещ, работеща с вдухване на въздух
мет.blast furnace cokeвисокопещен кокс
политех.blast gaugeрегулатор на вдухването
политех.blast heatingподгряване на вдухвания в пещ въздух
тех.blast holeшпур
мин.blast holeвзривен сондаж
политех.blast holeвзривна дупка
политех.blast indicatorтягомер
политех.blast intensityотносителен разход на вдухвания в пещ въздух
политех.blast lampпоялна лампа
политех.blast mainвъздухопровод за вдухване на въздух
политех.blast meterтягомер
политех.blast pipeвъздуховдухвателна тръба
политех.blast pressureналягане на въздух, вдухван от вентилатор
политех.blast roomкамера за песъкоструйно почистване
политех.blast shieldпротивовзривен екран
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blast tubeдюза
политех.blast tubeтръба на нагнетателна система, тръба на пневмосистема
политех.blast tuyereдюза на вдухване на въздух в металургична пещ
политех.blast waveвзривна вълна
политех.blast windвзривна вълна
мет.blast-furnaceвисокопещен
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace cokeкокс за доменна пещ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blast-furnace slagвисокопещна шлака
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
тех.blast-holeшпур
мин.blast-hole bitбезядкова корона за сондиране на взривни сондажи
мин.blast-hole drillсвредло за пробиване на взривни дупки
политех.blast-proofвзривобезопасен
тех.blast-resistantвзривоустойчив
политех.blended sandсмесен пясък
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.bottom blast forgeковашко огнище с долно вдухване на въздуха
политех.buckshot sandпясък със закръглени зърна
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
мет.burnt sandотработена смес
леяр.burnt sandупотребявана формовъчна смес
мет.burnt-on sandпригар
мин.casing barrelядкова тръба
политех.cement-sand mortarцименто-пясъчен разтвор
мет.clay sandглинест пясък
политех.clayey sandглинест пясък
мет.coarse sandедрозърнест пясък
леяр.cold-blast cupolaвагрянка, която работи без подгряване на вдухвания въздух
политех.concrete sandпясък за бетон
политех.cooling blastвдухване на студен въздух
мет.core sandсърцева смес
политех.cowper blast heaterвъздухонагревател
мин.coyote blastвзрив на малъкл камерен заряд
политех.coyote blastмасов взрив
политех.crushed sandнадробен пясък
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
политех.dry sandизсушена формовъчна смес
политех.dry-sand castingлеене в изсушени пясъчни форми
мет.dry-sand mouldсуха форма
политех.dry-sand mouldизсушена леярска форма
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.electric blastелектрическо взривяване
политех.enriched blastвдухване на обогатен с кислород въздух
мет.facing sandоблицовъчна смес
мет.facing-and-backing sandединна формовъчна смес
политех.fan blastвдухване с вентилатор
политех.fat sandбогата на глина формовъчна смес
политех.filler sandпълнежна формовъчна смес
политех.fitter sandпясък за филтриране
леяр.floor sandупотребявана формовъчна смес
политех.fluvial sandречен наносен пясък
политех.forced blastусилено вдухване
политех.foundry sandформовъчна смес
политех.foundry sandлеярски пясък
политех.four-barrelчетирицевен
политех.free-jet blastпесъкоструен апарат
леяр.fritted sandпрегоряла формовъчна смес
леяр.fused sandпрегоряла формовъчна смес
политех.going barrelвъртящ се барабан
мет.graded sandфракциониран пясък
политех.gravel sandречен пясък
политех.gravel sandчакълест пясък
политех.green sandнеизсушена формовъчна смес
политех.green sand coreвлажно леярско сърце
политех.green-sand castingлеене в неизсушени форми
политех.green-sand mouldлеярска форма от неизсушена формовъчна смес
леяр.green-sand mouldingформоване с неизсушена формовъчна смес
политех.grit blastсачмоструйна обработка
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
мин.heading blastвзривяване на стъпало
политех.heap sandпълнежна формовъчна смес
мет.high-silica sandкварцов пясък с над 97% кварц
мет.high-silica sandкварцов пясък
политех.high-temperature blastвдухване на въздух с висока температура
мин.holing blastпоследно взривяване при сбойка
политех.hot blastвдухване на горещ въздух
леяр.hot-blast cupolaвагрянка, която работи с подгрят въздух
политех.hot-blast furnaceпещ с вдухване на горещ въздух
политех.hot-blast mainвъздухопровод за вдухване на горещ въздух
политех.hot-blast stoveвъздухонагревател за доменна пещ
политех.hot-blast valveшибър-регулатор на горещ вдухван въздух
политех.iron sandпясък, съдържащ желязо
добави значение или превод тук