sand-blast barrel mill

  • Обща политехника
  • песъкоструен барабан
200 допълнителни резултата:
политех.air blastпродухван с въздух
политех.air blastвдухване на въздух
политех.air blastприток на въздух, взривна вълна
политех.air blastнагнетяване на въздух
ел.air-blastвъздухоструен
политех.air-blast breakerвъздушен преръсвач
политех.air-blast transformerтрансформатор с принудително въздушно охлаждане
политех.air-dry sand mouldизсушена на въздуха леярска форма
политех.air-sand blowerпесъкоструен апарат
мин.air-water blast sprayпневматичен оросител за прахоулавяне след извършване на взривни работи
политех.angular sandкариерен пясък
atomic blastатомен взрив
политех.attrition millдискова мелница
мет.backing sandпълнежна смес
политех.backing sandпълнежна формовъчна смес
политех.badly graded sandлошо сортиран пясък
мет.ball millтопкова мелница
политех.bank sandречен пясък
политех.bar millвалцовач на машина за профилни изделия
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shapedбъчвообразен
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.batch-type millмелница с периодично действие
политех.beach sandморски пясък
политех.beach-sand placer depositкрайбрежно разсипно находище
политех.bedding sandпясъчен слой под основа
политех.bedding sandпясъчна възглавница
политех.billet millвалцовъчна машина за заготовки
леяр.black sandупотребявана формовъчна смес
политех.black sandсмес от пясък и смлени въглища
blastболест, напаст (по растения и животни)
blastзвук на духов инструмент, силно изсвирване на свирка/клаксон и пр
blastотвратително нещо
blastпорицавам остро
blastметал, силна въздушна струя, тяга във висока пещ
blastвзривявам
blastзаряд
blastсвиря силно, гърмя (за инструмент)
blastсилен вятър, бурен пристъп на вятър, порив, напън
тех.blastнагнетателен
мет.blastвдухващ вентилатор
мин.blastвнезапно изхвърляне
политех.blastвдухвам, нагнетявам въздух, продухвам
политех.blastдухане
политех.blastвдухване, нагнетяване на въздух
политех.blastдухам
blastпоразявам, попарвам, изсушавам (растения и пр.), прен. разрушавам, разбивам, унищожавам, опозорявам
мин.blast areaучастък на взривяване
политех.blast bombфугасна бомба
политех.blast boxвъздухоразпределителен пояс
политех.blast burnerгазова горелка с вдухване
политех.blast characteristicхарактеристика на ударна вълна
политех.blast cleaningпесъкостуйно почистване
политех.blast cleaningпесъкостуйна обработка
политех.blast cockкран за изпускане на пара
политех.blast coolingвъздушно охлаждане
мин.blast dataкоефициент на взривяемост
политех.blast effectвзривен ефект
политех.blast engineнагнетателен компресор
политех.blast equipmentсъоръжение за сачмоструйна обработка
политех.blast fanнагнетателен вентилатор
мет.blast furnaceвисока пещ
политех.blast furnaceшахтова пещ, работеща с вдухване на въздух
мет.blast furnace cokeвисокопещен кокс
политех.blast gaugeрегулатор на вдухването
политех.blast heatingподгряване на вдухвания в пещ въздух
тех.blast holeшпур
мин.blast holeвзривен сондаж
политех.blast holeвзривна дупка
политех.blast indicatorтягомер
политех.blast intensityотносителен разход на вдухвания в пещ въздух
политех.blast lampпоялна лампа
политех.blast mainвъздухопровод за вдухване на въздух
политех.blast meterтягомер
политех.blast pipeвъздуховдухвателна тръба
политех.blast pressureналягане на въздух, вдухван от вентилатор
политех.blast roomкамера за песъкоструйно почистване
политех.blast shieldпротивовзривен екран
политех.blast tankвъздушна камера
политех.blast tubeтръба на нагнетателна система, тръба на пневмосистема
политех.blast tubeдюза
политех.blast tuyereдюза на вдухване на въздух в металургична пещ
политех.blast waveвзривна вълна
политех.blast windвзривна вълна
мет.blast-furnaceвисокопещен
политех.blast-furnace cementшлаков цимент
стр.blast-furnace cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace cokeкокс за доменна пещ
мет.blast-furnace gasдоменен газ
политех.blast-furnace slagвисокопещна шлака
стр.blast-furnace slag cementшлакопортландцимент
политех.blast-furnace slag sandшлаков пясък
тех.blast-holeшпур
мин.blast-hole bitбезядкова корона за сондиране на взривни сондажи
мин.blast-hole drillсвредло за пробиване на взривни дупки
политех.blast-proofвзривобезопасен
тех.blast-resistantвзривоустойчив
политех.blended sandсмесен пясък
политех.blooming millблуминг
политех.blooming millблоков валцовъчен агрегат
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
политех.boring millхоризонтално разстъргваща машина
обр. мет.boring millборверк
политех.boring-and-turning millкаруселен струг
политех.bottom blast forgeковашко огнище с долно вдухване на въздуха
политех.brushing millчукова мелница
политех.buckshot sandпясък със закръглени зърна
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
мет.burnt sandотработена смес
леяр.burnt sandупотребявана формовъчна смес
мет.burnt-on sandпригар
мин.casing barrelядкова тръба
политех.cement millциментов завод
политех.cement-sand mortarцименто-пясъчен разтвор
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.chaser millколерганг
политех.cinder millшлакодробилка
политех.clay millглинобъркачка
мет.clay sandглинест пясък
политех.clayey sandглинест пясък
текст.cloth millфабрика за платове
политех.cluster millмноговалцов агрегат
мет.coarse sandедрозърнест пясък
политех.coffee millмелница за кафе
coffee-millкафемелачка
политех.cogging millподготвителен валцовъчен агрегат
политех.cogging millстан за предварително сбиване на блокове, блуминг
политех.coining millпреса за чеканене
политех.cold strip millмашина за студено валцоване на лентови стомани
леяр.cold-blast cupolaвагрянка, която работи без подгряване на вдухвания въздух
политех.colloid millколоидна мелница
политех.concrete sandпясък за бетон
политех.conical millтопкова мелница с конусен барабан
политех.continuous-rolling millвалцовъчна машина с непрекъснато действие
политех.cooling blastвдухване на студен въздух
мет.core sandсърцева смес
политех.corn millмелница за брашно
политех.cotton millпамукотекстилна фабрика
политех.cowper blast heaterвъздухонагревател
мин.coyote blastвзрив на малъкл камерен заряд
политех.coyote blastмасов взрив
политех.crushed sandнадробен пясък
политех.crushing millмелница за грубо трошене
политех.cylindric millбарабанна мелница
политех.cylindrical millбарабанна мелница
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.direct-fired millмелница, подаваща въглищен прах направо в огнището
политех.disk millмашина за валцоване на колела
политех.disk millдискова мелница
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.drag-over millвалцовъчна машина с обратно подаване над горния валец
политех.dry blastвдухване на подсушен въздух
политех.dry sandизсушена формовъчна смес
политех.dry-sand castingлеене в изсушени пясъчни форми
мет.dry-sand mouldсуха форма
политех.dry-sand mouldизсушена леярска форма
леяр.dry-sand mouldingформоване със суха формовъчна смес
политех.duo millдвувалцова машина
мет.edge-runner millколерганг
политех.electric blastелектрическо взривяване
политех.end millпалцова цилиндрична фреза
политех.enriched blastвдухване на обогатен с кислород въздух
добави значение или превод тук