non-linear time base

  • Радиолокация
  • нелинейна развивка
200 допълнителни резултата:
политех.absolute timeабсолютно време
хим.acid-baseкиселинно-основен
политех.acid-base equilibriumкиселинно-основно равновесие
политех.acids-baseкиселина-основа
политех.actual timeдействително време
изч.add timeвреме за събиране
изч.addition timeвреме за събиране
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
политех.apparent timeистинско време
политех.aqua baseаква-база
изч.assembly timeвреме за асемблиране
политех.assembly timeвреме на монтаж
политех.assembly timeвреме на задържане при лепене
политех.astronomical timeастрономично време
политех.asymmetrical non-linearityасиметрична нелинейност
политех.attenuation timeпериод на затихване
политех.available timeпланов работен фонд
average timeсредна продължителност
average timeсредно време
политех.axle baseмеждуосово разстояние
baseпростонароден (за език)
baseсредна част на транзистор
baseподправен, фалшифициран
baseнизък, долен, подъл, презрян, жалък, незначителен
baseоснова, база, долна част, подножие (на планина)
baseбазов
baseметал, неблагороден, окисляващ се
baseосновен принцип
сп.baseотправна точка, стартова линия
арх.baseфундамент, пиедестал, цокъл
зоол.baseоснова
baseвоен. база
политех.base angleъгъл при основата
рад.base bandосновен обхват
политех.base bearingосновен лагер
политех.base bullionнерафиниран метал
политех.base catalysisосновна катализа
геол.base channelкорито на река, покрито с наноси
мин.base chargeзаряд в дъното на сондаж
политех.base chargeосновен заряд
политех.base circleосновна окръжност
политех.base circleделителна окръжност
политех.base colourосновен цвят
политех.base coneосновен конус
политех.base connectionсъединение с цокъл
политех.base connexionсъединение с цокъл
мин.base courseосновният венец при зидан крепеж
политех.base courseоснова на пътна настилка
политех.base courseдолен ред на зидария
политех.base currentбазов ток
политех.base cylinderосновен цилиндър
политех.base diagramсхема на свързване на цокъла
политех.base diameterдиаметър на основната окръжност
политех.base directionначално направление
политех.base electrodeбазов електрод
геод.base equationбазисно уравнение
политех.base explosionвъзпламеняване на горивна смес в картера
политех.base flangeоснова
политех.base flowотток на почвена вода
политех.base frequencyосновна честота
политех.base fuseдънен взривател
политех.base hydrolysisосновна хидролиза
фин.base interest rateосновен лихвен процент
политех.base ionizationйонизиране като основа
политех.base ironизходен чугун
политех.base leadизвод от основата
политех.base leakageизтичане в основата
геод.base lengthбазисна дължина
политех.base levellingмагистрална нивелация
политех.base lineосновна линия
ел.base loadосновен товар
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
политех.base markосновна марка
политех.base materialосновно вещество
политех.base metalнеблагороден метал
политех.base metalосновен метал
политех.base mountingмонтиране върху плоча
политех.base networkосновна геодезична мрежа
политех.base of columnбаза на колона
политех.base of railпета на релса
политех.base of roadоснова на пътна настилка
геод.base of slopeзалагане
политех.base of slopeхоризонтална проекция
мед.base of the heartоснова на сърцето
изч.base pageбазова страница
политех.base payнадница
политех.base payтарифна ставка
ел.base pinкраче на цокъл
политех.base pitchосновна стъпка
политех.base plateопорна плоча
политех.base plateоснова
политех.base pressureналягане върху основа
политех.base regionбазова област
политех.base registerбазов регистър
политех.base resistanceсъпротивление за база
политех.base ringопорен пръстен
политех.base rockосновна скала
геод.base sheetполеви оригинал
политех.base shoeобувка на опора на греда
политех.base shoeплинт
геод.base stationопорен пункт
политех.base stationопорна точка
хим.base strengthсила на основа
политех.base thicknessдебелина в основа
политех.base tie rodразпънка между релси
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.base unitблоков монтажен възел
политех.base viceвъртящо се менгеме
политех.base viseвъртящо се менгеме
политех.base wallстена на мазе
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
хим.base-solubleалкалноразтворим
политех.base-wage rateосновен размер на заплата
елн.base-width modulationмодулация на широчината на базата на транзистор
политех.basic timeосновно време
политех.bayonet baseбайонетен цокъл
политех.beacon base courseкурс по радиофар
политех.bearing baseстойка на лагер
мин.bearing base courseносещ слой
политех.bearing base courseпелена, курс по карта
муз.beat timeтактувам
мат.binary internal number baseвътрешна двоична система за изчисление
политех.black base foundationоснова на пътна настилка от обработени с битум каменни фракции
мед.bleeding timeвреме на кървене
ел.blow timeвреме за изгаряне на предпазител
политех.boiling timeвреметраене на кипене
политех.braking timeспирачно време
политех.break timeвреме на изключване
съобщ.build-up timeвреме за нарастване
политех.build-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
съобщ.building-up timeвреме за нарастване
политех.building-up timeвреме на запълване, време за разтрептяване на кръгове
политех.burning timeвреме на горене
политех.burning timeвреме на работа
мед.capillary refill timeвреме на капилярно пълнене
жп.car-handling timeвреме за обработване на вагони
политех.central european timeсредноевропейско време
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.character-at-a-time printerпобуквено печатащо устройство
тлф.chargeable timeтаксуема продължителност на разговор
политех.charging timeвреме за зареждане
тлф.circuit operating timeоперативно време
политех.clearing timeпродължителност на изключване
политех.clearing timeвреме на задействуване
политех.closing timeвреме на включване
мед.clotting timeвреме на съсирване
мед.coagulation timeвреме на съсирване
изч.code-checking timeвреме на настройка на програма
политех.coefficient of linear expansionкоефициент на линейно разширение
политех.collector-base capacitanceкапацитет колектор-база
политех.collector-to-base conductanceпроводимост колектор-база
елн.collector-to-base current gainкоефициент на усилване по ток в схема с общ емитер
стр.column baseподколонник
политех.combined non-linearityкомбинирана нелинейност
политех.combustion timeвреме на работа
политех.combustion timeвреме на горене
политех.common-base admittanceпълна проводимост в схема с обща база
политех.common-base amplifierусилвателно стъпало с обща база
елн.common-base gainкоефициент на усилване в схема с обща база
политех.comparison baseоснова за сравнение
политех.component baseелементна база
compound timecompound meter
изч.computing timeвреме на изчисляване
хим.conjugated baseспрегната основа
политех.conjugated base hydrolysisхидролиза чрез спрегната основа
хим.conjugated-base mechanismмеханизъм на спрегната основа
политех.constant-time starterрелейно-контакторно устройство за пускане във функция от времето
ел.contact baseконтактен държател
политех.contact timeвреме за задействуване на контакти
политех.control timeвреме на управление
изч.conversion timeвреме на преобразуване
политех.cooling timeвреме на охлаждане
ядр.counting timeвреме на броене
политех.crane baseопора на кран
политех.criteria of non-interactionкритерий за автономност
политех.criterion of non-interactionкритерий за автономност
ел.cupshaped baseчиниеобразен държател
политех.cure timeвреме на втърдяване
политех.curing timeвреме на втърдяване
политех.current-time curveкрива на изменението на тока като функция от времето
политех.current-time curveкрива ток-време
ел.cutout baseпредпазителна кутия
политех.cutting timeмашинно време при обработване чрез рязане
политех.cycle timeвреме на цикъл
политех.damping timeпериод на затихване
политех.dead timeмъртво време
политех.dead timeвреме на прекъсване на работата, време на престой, време на закъснение
политех.dead-time correctionкорекция в скороста на броене поради мъртвото време
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
ядр.decay timeвреме на разлагане
политех.decay timeвреме на затихване
политех.decimal baseдесетична основа
политех.delay timeпродължителност на задържане
политех.delay timeвреме на закъснение
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.differential time planсистема за прогресивно заплащане на час
изч.digit timeвреме на един разряд
добави значение или превод тук