linear mapping

  • Минно дело
  • линейно изображение
138 допълнителни резултата:
политех.aerial mappingаероснимка
политех.coefficient of linear expansionкоефициент на линейно разширение
мат.conformal mappingконформно изображение
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
политех.electron linear acceleratorлинеен електронен ускорител
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
политех.geological mappingгеоложко картиране
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
мат.identity mappingтъждествено изображение
политех.integral linear estimationлинейна интегрална оценка
linearпродълговат, дълъг
linearлинеарен
изк.linearлинеен
политех.linear acceleratorлинеен ускорител
политех.linear amplifierлинеен усилвател
мат.linear approximationлинейна апроксимация
политех.linear capacitorлинеен кондензатор
хим.linear chainлинейна верига
политех.linear characteristicлинейна характеристика
политех.linear circuitлинейна верига
политех.linear circuitсхема на линейно устройство
политех.linear cleavageпаралелен кливаж
политех.linear codeлинеен код
политех.linear compressibilityлинейна свиваемост
политех.linear controlлинейно управление
политех.linear converterлинеен преобразувател
политех.linear convertorлинеен преобразувател
политех.linear coordinationлинейна координация
политех.linear correlationлинейна корелация
политех.linear couplerустройство за линейна връзка
политех.linear currentлинеен ток
политех.linear decrementлинеен декремент
политех.linear deformationлинейна деформация
политех.linear dependenceлинейна зависимост
политех.linear detectionлинейно детектиране
политех.linear detectorлинеен детектор
политех.linear diagramлинейна диаграма
политех.linear dilatationлинейно разширение
политех.linear dimensionлинеен размер
политех.linear dispersionлинейна дисперсия
политех.linear displacementлинейно преместване
политех.linear distortionлинейно изкривяване
политех.linear equationлинейно уравнение
политех.linear errorлинейна грешка
политех.linear esterлинеен естер
политех.linear estimationлинейна оценка
политех.linear expansionлинейно разширение
политех.linear extensionлинейно удължение
политех.linear extrapolationлинейна екстраполация
политех.linear feedbackлинейна обратна връзка
политех.linear feederлинейно захранващо устройство
тлф.linear filterлинеен филтър
политех.linear footлинеен фут
политех.linear four-terminal networkлинеен четириполюсник
политех.linear functionлинейна функция
политех.linear functionalлинеен функционал
политех.linear macromoleculeлинейна макромолекула
мат.linear manifoldлинейно многообразие
политех.linear measureлинейна мярка
политех.linear measurementлинейно измерване
политех.linear momentumколичество на движение
политех.linear motionлинейно движение
политех.linear operationработа с линеен режим
политех.linear oscillationsлинейни трептение
политех.linear oscillatorлинеен осцилатор
политех.linear perspectiveлинейна перспектива
политех.linear pitchосова стъпка
политех.linear pitchстъпка на зъбна рейка
опт.linear polarizationлинейна поляризация
политех.linear polyethyleneполиетиен с ниска плътност
политех.linear polymerполимер с права верига
политех.linear polymerлинеен полимер
политех.linear potentiometerленеен потенциометър
политех.linear programmingлинейно програмиране
политех.linear regionлинейна област
политех.linear regressionлинейна регресия
мат.linear regression analysisлинеен регресионен анализ
политех.linear relationлинейна зависимост
политех.linear responseлинейна характеристика
политех.linear scaleлинейна скала
политех.linear scanningлинейна развивка
изч.linear selectionлинеен избор
политех.linear shapingформиране с помощта на линейни вериги
политех.linear shrinkageлинейно свиване
политех.linear spaceвекторно пространство
политех.linear strainлинейна деформация
политех.linear stressлинейно напрежение
политех.linear structureлинейна структура
политех.linear systemлинейна система
политех.linear traceлинейно отклонение
изч.linear transfer circuitлинейно динамично звено
политех.linear transformationленейно преобразуване
изч.linear unitлинеен блок
политех.linear variationлинейно изменение
политех.linear variationизменение по линеен закон
политех.linear velocityлинейна скорост
политех.linear vibrationлинейно трептене
политех.linear-contact high-frequency sealing machineмашина за високочестотно заваряване
политех.linear-fractional transformationдробно-линейно преобразуване
политех.linear-path controlлинейно цифрово управление
политех.linear-path control systemсистема за линейно програмно управление
политех.linear-path systemсистема за линейно програмно управление
политех.linear-varying parameterлинейно изменящ се параметър
mappingкартен
мат.mappingпреобразуване
мат.mappingизображение
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировка
карт.mappingкартировъчен
карт.mappingкартиране
политех.mapping functionфункция, чрез която се осъществява дадено изображение
mapping outнабелязване
политех.mapping projectкартографски проект
политех.mapping surveyтопографска снимка
политех.non-linearнелинеен
политех.non-linear amplifierнелинеен усилвател
политех.non-linear bucklingпреминаване от една устойчива форма на равновесие в друга
политех.non-linear circuitнелинейна верига
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.non-linear controlнелинейно управление
политех.non-linear dependenceнелинепна зависимост
политех.non-linear distortionнелинейно изкривяване
рад.non-linear distortion factorклифактор
политех.non-linear effectнелинеен характер на влияние
политех.non-linear equationнелинейно уравнение
политех.non-linear factorкоефициент на нелинейни изкривявания
политех.non-linear oscillationsнелинейни трептение
политех.non-linear resistanceнелинейно съпротивление
политех.non-linear scaleнелинейна скала
политех.non-linear springнелинейна пружина
политех.non-linear systemнелинейна система
рлк.non-linear time baseнелинейна развивка
политех.non-linear vibrationнелинейно трептене
мат.normed linear spaceнормирано векторно пространство
политех.recorder with linear recordingсамопишещ уред със запис на линии
мат.set of linear equationsсистема линейни уравнения
политех.uniform linear arrayлинейна антена
добави значение или превод тук