linear capacitor

  • Обща политехника
  • линеен кондензатор
199 допълнителни резултата:
политех.adjustable capacitorрегулируем кондензатор
политех.air capacitorвъздушен кондензатор
политех.antenna capacitorантенен кондензатор
политех.antenna coupling capacitorкондензатор за връзка с антена
рад.antihum capacitorпротивофонов кондензатор
рад.antiinterference capacitorпротивошумов кондензатор
политех.artificial capacitorизкуствен кондензатор
рад.balancing capacitorизравнителен кондензатор
политех.blocking capacitorблокиран кондензатор
тлф.bridging capacitorблокиращ кондензатор
политех.bridging capacitorшунтиращ кондензатор
политех.buffer capacitorбуферен кондензатор
политех.button capacitorминиатюрен кондензатор
политех.calibration capacitorеталонен кондензатор
ел.capacitorкондензаторен
ел.capacitorкондензатор
политех.capacitor analyiserуред за изпитване на кондензатори
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
политех.capacitor discharge spot welderкондензаторна машина за точково заваряване
тлф.capacitor filterкапацитивен филтър
политех.capacitor microphoneелектростатичен микрофон
ел.capacitor paperкондензаторна хартия
ел.capacitor plateкондензаторна пластина
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.capacitor tachometerкапацитивен тахометър
политех.capacitor-input filterфилтър с капацитивен вход
политех.ceramic capacitorкерамичен кондензатор
политех.charging capacitorзареждащ кондензатор
политех.chemical capacitorелектролитен кондензатор
политех.coefficient of linear expansionкоефициент на линейно разширение
политех.compressed-air capacitorкондензатор със сгъстен въздух
политех.compression capacitorсвиваем кондензатор
политех.continuosly-adjustable capacitorплавно регулируем кондензатор
политех.correcting capacitorдонастройващ кондензатор
политех.correcting capacitorтример
политех.counter-current capacitorзареждащ кондензатор
политех.coupling capacitorсвързващ кондензатор
рад.detuning capacitorкондензатор за разстройване
политех.differential capacitorдиференциален кондензатор
политех.discharge of condenser capacitorразреждане на кондензатор
политех.dry capacitorсух кондензатор
политех.duct capacitorпроходен кондензатор
политех.electrolytic capacitorелектролитен кондензатор
политех.electron linear acceleratorлинеен електронен ускорител
политех.equalizing capacitorизравнителен кондензатор
политех.ferroelectric capacitorфероелектричен кондензатор
политех.fixed capacitorкондензатор с постоянен капацитет
политех.foil capacitorлистов кондензатор
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.integral linear estimationлинейна интегрална оценка
рад.leaky capacitorкондензатор с утечка
linearпродълговат, дълъг
linearлинеарен
изк.linearлинеен
политех.linear acceleratorлинеен ускорител
политех.linear amplifierлинеен усилвател
мат.linear approximationлинейна апроксимация
хим.linear chainлинейна верига
политех.linear characteristicлинейна характеристика
политех.linear circuitлинейна верига
политех.linear circuitсхема на линейно устройство
политех.linear cleavageпаралелен кливаж
политех.linear codeлинеен код
политех.linear compressibilityлинейна свиваемост
политех.linear controlлинейно управление
политех.linear converterлинеен преобразувател
политех.linear convertorлинеен преобразувател
политех.linear coordinationлинейна координация
политех.linear correlationлинейна корелация
политех.linear couplerустройство за линейна връзка
политех.linear currentлинеен ток
политех.linear decrementлинеен декремент
политех.linear deformationлинейна деформация
политех.linear dependenceлинейна зависимост
политех.linear detectionлинейно детектиране
политех.linear detectorлинеен детектор
политех.linear diagramлинейна диаграма
политех.linear dilatationлинейно разширение
политех.linear dimensionлинеен размер
политех.linear dispersionлинейна дисперсия
политех.linear displacementлинейно преместване
политех.linear distortionлинейно изкривяване
политех.linear equationлинейно уравнение
политех.linear errorлинейна грешка
политех.linear esterлинеен естер
политех.linear estimationлинейна оценка
политех.linear expansionлинейно разширение
политех.linear extensionлинейно удължение
политех.linear extrapolationлинейна екстраполация
политех.linear feedbackлинейна обратна връзка
политех.linear feederлинейно захранващо устройство
тлф.linear filterлинеен филтър
политех.linear footлинеен фут
политех.linear four-terminal networkлинеен четириполюсник
политех.linear functionлинейна функция
политех.linear functionalлинеен функционал
политех.linear macromoleculeлинейна макромолекула
мат.linear manifoldлинейно многообразие
мин.linear mappingлинейно изображение
политех.linear measureлинейна мярка
политех.linear measurementлинейно измерване
политех.linear momentumколичество на движение
политех.linear motionлинейно движение
политех.linear operationработа с линеен режим
политех.linear oscillationsлинейни трептение
политех.linear oscillatorлинеен осцилатор
политех.linear perspectiveлинейна перспектива
политех.linear pitchосова стъпка
политех.linear pitchстъпка на зъбна рейка
опт.linear polarizationлинейна поляризация
политех.linear polyethyleneполиетиен с ниска плътност
политех.linear polymerполимер с права верига
политех.linear polymerлинеен полимер
политех.linear potentiometerленеен потенциометър
политех.linear programmingлинейно програмиране
политех.linear regionлинейна област
политех.linear regressionлинейна регресия
мат.linear regression analysisлинеен регресионен анализ
политех.linear relationлинейна зависимост
политех.linear responseлинейна характеристика
политех.linear scaleлинейна скала
политех.linear scanningлинейна развивка
изч.linear selectionлинеен избор
политех.linear shapingформиране с помощта на линейни вериги
политех.linear shrinkageлинейно свиване
политех.linear spaceвекторно пространство
политех.linear strainлинейна деформация
политех.linear stressлинейно напрежение
политех.linear structureлинейна структура
политех.linear systemлинейна система
политех.linear traceлинейно отклонение
изч.linear transfer circuitлинейно динамично звено
политех.linear transformationленейно преобразуване
изч.linear unitлинеен блок
политех.linear variationлинейно изменение
политех.linear variationизменение по линеен закон
политех.linear velocityлинейна скорост
политех.linear vibrationлинейно трептене
политех.linear-contact high-frequency sealing machineмашина за високочестотно заваряване
политех.linear-fractional transformationдробно-линейно преобразуване
политех.linear-path controlлинейно цифрово управление
политех.linear-path control systemсистема за линейно програмно управление
политех.linear-path systemсистема за линейно програмно управление
политех.linear-varying parameterлинейно изменящ се параметър
рад.logarithmic capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.metallized-paper capacitorметално-книжен кондензатор
политех.mica capacitorслюден кондензатор
политех.mid-line capacitorлогаритмичен кондензатор
политех.moulded capacitorформован кондензатор
политех.multiple-unit capacitorкондензатор с отводи
политех.neutralizing capacitorнеутрализиращ кондензатор
политех.non-linearнелинеен
политех.non-linear amplifierнелинеен усилвател
политех.non-linear bucklingпреминаване от една устойчива форма на равновесие в друга
политех.non-linear circuitнелинейна верига
политех.non-linear coilбобина с нелинейна характеристика
политех.non-linear controlнелинейно управление
политех.non-linear dependenceнелинепна зависимост
политех.non-linear distortionнелинейно изкривяване
рад.non-linear distortion factorклифактор
политех.non-linear effectнелинеен характер на влияние
политех.non-linear equationнелинейно уравнение
политех.non-linear factorкоефициент на нелинейни изкривявания
политех.non-linear oscillationsнелинейни трептение
политех.non-linear resistanceнелинейно съпротивление
политех.non-linear scaleнелинейна скала
политех.non-linear springнелинейна пружина
политех.non-linear systemнелинейна система
рлк.non-linear time baseнелинейна развивка
политех.non-linear vibrationнелинейно трептене
мат.normed linear spaceнормирано векторно пространство
политех.oil capacitorмаслен кондензатор
политех.paper capacitorхартиен кондензатор
политех.plate capacitorпластинчат кондензатор
политех.potted capacitorзатворен кондензатор
политех.power capacitorсилов кондензатор
политех.preset capacitorтример
политех.preset capacitorдонастройващ кондензатор
рад.reaction capacitorкондензатор за обратна връзка
политех.recorder with linear recordingсамопишещ уред със запис на линии
политех.reference capacitorеталонен кондензатор
рлк.reservoir capacitorнатрупващ кондензатор
политех.reservoir capacitorзаряден кондензатор
политех.separating capacitorразделителен кондензатор
мат.set of linear equationsсистема линейни уравнения
политех.shunted capacitorшунтиран кондензатор
политех.shunting capacitorшунтиращ кондензатор
тлг.signalling capacitorкондензатор в изпращащия край на линията
политех.sliding capacitorкондензатор с приближаващи се пластини
политех.spark capacitorпрогасящ кондензатор
политех.srivered capacitorкондензатор с посребрени пластини
рад.stopping capacitorзаграждащ преходен кондензатор
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
рад.straight-line capacitorлинеен кондензатор
политех.subdivided capacitorсекционен кондензатор
политех.tandem capacitorдвустаторен кондензатор
рад.tank capacitorкондензатор на трептящ кръг
политех.tapped capacitorкондензатор с отводи
добави значение или превод тук