extreme-pressure oil

  • Обща политехника
  • масло за високо налягане
200 допълнителни резултата:
политех.absolute pressureабсолютно налягане
политех.abutment pressureподпорен натиск
политех.acoustic pressureзвуково налягане
политех.actuating pressureработно налягане
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.admission pressureвходно налягане
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air pressureатмосферно налягане
тех.air-oilмасловъздушен
политех.air-pressure ductнагнетателен въздушен канал
политех.air-pressure switchпневматичен прекъсвач
политех.air-pressure testизпитване със сгъстен въздух
политех.allowable pressureдопустимо налягане
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
политех.ambient pressureналягане на околната среда
политех.amplitude of pressureамплитуда на налягане
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
мед.arterial blood pressureартериално налягане
мед.arterial pressureартериално налягане
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.assembling pressureналягане, необходимо за сглобяване
политех.at right angle pressureнормално налягане
политех.atmospheric pressureатмосферно налягане
политех.authorized pressureдопустимо налягане
политех.axial pressureосово налягане
политех.back pressureсъпротивление при изтичане
политех.back pressureпротивонатиск
политех.back pressureпротивоналягане
политех.back pressureобратно налягане
политех.back pressure steamотработила пара
тех.back-pressureпротивоналегателен
политех.back-pressure steam engineпарна машина с противоналягане
политех.back-pressure turbineтурбина с противоналягане
зав.back-pressure valveпредпазител
политех.back-pressure valveобратен вентил
политех.back-pressure valveвъзвратен клапан
политех.band pressure levelниво на звуковото налягане в определена честотна лента
политех.bank of oilнефтено находище
политех.barometric pressureбарометрично налягане
политех.base pressureналягане върху основа
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing counter-pressureлагерна реакция
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.bearing pressureподпорно налягане
политех.bearing pressureподпорна реакция
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blast pressureналягане на въздух, вдухван от вентилатор
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler pressureналягане в котел
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
политех.boost pressureдопълнително налягане
политех.boost pressureповишено налягане
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.brake pressureналягане при спиране
ел.brush pressureнатиск върху четките
политех.build-up of pressureповишаване на налягане
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilгаз
политех.burning oilкеросин
политех.bursting pressureразрушаващо налягане
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.capillary pressureкапилярно налягане
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.centre of pressureцентър на натиск
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.clamping pressureзатварящо налягане
политех.clutch pressure plateпритискащ диск на съединител
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.collapsing pressureразрушаващо налягане
политех.colza oilрапично масло
политех.combined pressure gaugeкомбиниран манометър
политех.combustion-chamber pressureналягане в горивна камера
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compression pressureнатисково налягане
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-pressure lineизобара
политех.constant-pressure surfaceповърхност с постоянно налягане
политех.constant-pressure turbineгазова турбина с постоянно налягане на горене
политех.contact pressureконтактно налягане
политех.contact pressureналягане в опора
политех.continuous-pressure operationработа при непрекъснато натискане на бутон
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
политех.counter pressureопорна реакция
политех.counter pressureпротивоналягане
тех.counter-pressureпротивоналегателен
политех.counter-pressure castingлеене с противоналягане
жп.counter-rail counter-pressureконтрарелса
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
хим.critical pressureкритично налягане
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.curing pressureналягане, при което става втвърдяване
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cutting pressureсила на рязане
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.damped pressure gaugeманометър с амортисьор
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.differential pressure gaugeдиференциален манометър
политех.differential pressure pick-upдатчик за спадане на налягане
политех.differential-pressure recorderсамопишещ диференциален манометър
политех.discharge pressureналягане на изхода
политех.discharge pressureналягане откъм нагнетателната страна
ел.disruptive pressureпробивно напрежение
политех.disruptive pressureразрушаващо налягане
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.drill pressureсила на подаване при пробиване със свредло
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
политех.dynamic pressureдинамично налягане
нефт.earth oilземно масло
политех.earth pressureземен натиск
политех.effective pressureработно налягане
политех.effective pressureсредно индикаторно налягане
политех.electric pressureелектрическо напрежение
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrode pressureналягане на електродите
астр.electron pressureналягане на електронния газ
политех.electrostatic pressureелектростатично налягане
политех.end pressureподпорен натиск
политех.end pressureосово налягане
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.equal-pressure turbineактивна турбина
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
политех.excessive pressureсвръхналягане
политех.exhaust pressureизходно налягане
политех.exit pressureналягане на изхода
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
тех.external pressureвъншно налягане
политех.extra-high pressureсвръхвисоко напрежение
extremeкраен, най-отдалечен, най-далечен
extremeекстремен
extremeкраен (за реформа, убеждения, мерки), необикновен, извънреден, прекален
extremeкрайност, крайна степен
политех.extremeграничен
extremeкрайни членове (на пропорция и пр.)
политех.extreme amplitudeекстремална амплитуда
политех.extreme deviationмаксимално отклонение
политех.extreme dimensionграничен размер
политех.extreme pathвъншен път
политех.extreme positionгранично положение
политех.extreme pressure compoundприбавка към мазилно вещество за свръхналягания
добави значение или превод тук