cut oil

  • Обща политехника
  • емулгирано масло
199 допълнителни резултата:
политех.abrasive cut-off wheelабразивен кръг за отрязване
политех.abrasive cut-off wheelотрезен абразивен кръг
политех.actual cutработна част от хода на стъргателна машина
политех.actual cut-offдействително запълване
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с обща база
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.approach cutнепълно рязане
политех.arrow cutтясна фракция
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
мин.bench-cutстъпаловиден изкоп
политех.bench-cutправостъпален
политех.benne oilсусамово масло
политех.beta cut-off frequencyкрайна честота на усилването по ток в схема с общ емитер
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilмазут
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
мин.bottom cutдолен подкоп
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilгаз
политех.burning oilкеросин
политех.cable oilсмазка за въжета
ядр.cadmium cut-offграница на поглъщането на кадмий
маш.calibrating cutпробен преход
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
мин.central cutцентрален подкоп
политех.centre-cut end millпалцова фреза с прави странични и радиални челни зъби
политех.chamfer cutкосо срязване
политех.chisel cutрязане със секач
политех.chisel cutсрязване, направено със секач
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.circular-cut fileпила с дъгообразна насечка
нефт.clean cutтясна фракция, събрана в тесен температурен интервал
политех.clean cutчисто рязане
clean-cutравно и гладко изрязан
clean-cutясен, прегледен
политех.clear cutчисто рязане
политех.clear cutясно очертан
политех.close-cutограничен в тесен интервал
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
политех.coarse cutедра насечка
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
мин.cone cutпирамидален подкоп
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.corner cutобработване чрез рязане на вътрешен ъгъл
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.cross-cut chiselсекач с тясно острие
политех.cross-cut circular sawциркуляр за напречно рязане
политех.cross-cut endчелна повърхнина
политех.cross-cut endчело
политех.cross-cut fileпила с кръстосана насечка
политех.cross-cut fileножова пила
политех.cross-cut sawтрион за напречно рязане
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.curling cutрязане с образуване на непрекъсната спираловидна стружка
политех.current cut-offпрекъсване на тока
политех.curved-cut fileпила с дъгообразна насечка
cutрежа, срязвам, разрязвам, прерязвам, отрязвам, порязвам, сека, режа се
cutнамаляване, намаление, съкращаване, съкращение (на цени, разходи, вьоръжения, текст и пр), съкратен пасаж
cutрязане, разрязване, сечене разсичане
cutкино спирам, стопирам, монтирам, преминавам бързо към друг кадър/звук
cutдълбая, гравирам
cutскопявам, кастрирам (животно)
cutне поздравявам, правя се, че не виждам (някого)
cutнаранявам, наскърбявам, жегвам, имам значение/влияние/ефект
cutпресичане, прскосяване, пряк път
cutрана, порязване, порязано място
cutдялам, одялвам, шлифовам (скъпоценни камъни)
cutобидна/оскърбителна забележка, обида, обидно поведение, афронт
cutпресичам се (за пътища)
cutкося, окосявам, жъна, ожънвам
cutкарти сечене
cutкарти сека, вадя (карта) от колода
cutизкарвам, пониква ми (зъб)
cutразрез
cutпробивам, прокарвам, прокопавам
cutспирам (двигател)
cutкроя, скроявам
cutкино бърза смяна на кадър/звук
cutотрязък, изрезка, парче (и месо за готвене)
cutделя (плячка)
сп.cutсечене (на топка)
сп.cutудрям (топка) с отсечено движение, сека
тех.cutсечение, профил
ел.cutотсъединявам
мин.cutподкопавам правя
нефт.cutфракционирам
политех.cutнапредък, настъп
политех.cutнасичам, зарязвам, подрязвам, врязвам
политех.cutфракция
политех.cutдестилат
cutзаписвам (на грамофонна плоча и пр.), печатам на восъчен лист
cutгравюра на дърво, дърворезба, печ. клише
cutшибам, удрям, бия (с камшик и пр.)
cutотказвам се от, отхвърлям, прекъсвам, преустановявам (връзки и пр.)
cutудар (с камшик и пр.)
cutканал, изкоп, жп., мин. подкоп
cutсъкращавам, скъсявам, намалявам (цени, разходи и пр.)
политех.cut acidразтвор на цинков хлорид
хим.cut acidразредена киселина
политех.cut fibreщапел
политех.cut gearзъбно колело с нешлифовани зъби
политех.cut inвключване
политех.cut inвключен
политех.cut inвключвам
политех.cut logsнарязани трупи
политех.cut meterуред за измерване скоростта на рязане
ел.cut offотсъединявам
политех.cut off wheelабразивен кръг за отрязване
рлк.cut paraboloid reflectorотражател във вид на пресечен параболоид
рлк.cut paraboloidal reflectorотражател във вид на пресечен параболоид
политех.cut stoneдялан камък
политех.cut surfaceповърхност, обработена чрез рязане
политех.cut to lengthразрязвам на парчета с определена дължина
политех.cut to lengthотрязвамдетайл с определена дължина
политех.cut to sizeотрязвам по размер
политех.cut toothнарязан зъб
кул.cut upразфасовам
политех.cut veneerбелен фурнир
мин.cut-and-fillсистема на разработване със запълване на отработено пространство
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
мин.cut-and-fill slopingслоево изземване със запълване
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
политех.cut-away viewизглед при частичен разрез
политех.cut-down millingеднопосочно фрезоване
политех.cut-in relayвключващо реле
cut-offсрязване
ел.cut-offпрекъсвачен
ел.cut-offпрекъсвач
мин.cut-offдиагонална галерия
политех.cut-offотрезна щанца
политех.cut-offотрязвам
политех.cut-offотрезен
политех.cut-offизключвам
политех.cut-offобрезен, изключен
политех.cut-off angleъгъл на прекия изход на светлина от източник
политех.cut-off angleъгъл на отсичане
политех.cut-off attenuatorграничен отслабител
авт.cut-off automaticallyрегулиране на нивото на ограничение
политех.cut-off biasзапушващо преднапрежение
политех.cut-off bladeрежещ нож
политех.cut-off conditionусловие за изключване
политех.cut-off dieщанца за отрязване
политех.cut-off drainдренажен сифон
политех.cut-off frequencyкритична честота, честота на срез
добави значение или превод тук