bearing oil

  • Обща политехника
  • масло за лагери
199 допълнителни резултата:
политех.adapter bearingтъркалящ се лагер с конусна втулка
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adjust a bearingрегулирам хлабината на лагер
политех.adjustable bearingрегулируем лагер
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.agate bearingахатов лагер
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air-bearingвъздухоносен
политех.air-lubricated bearingлагер с въздушно мазане
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.anchorage bearingанкерна опора
политех.angelica oilангеликово масло
политех.angle bearingрадиално-аксиален лагер
политех.angular-contact ball bearingрадиално-аксиален сачмен лагер
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.annular ball bearingрадиален сачмен лагер
политех.antenna bearingантенна засечка
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
политех.antifriction bearingантифрикционен лагер
политех.antifriction bearing greaseгрес за лагери
изк.application of drying oilолифление
политех.area of bearingопорна повърхнина
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.ash-bearing fuelпепелно гориво
политех.asphalt-bearing stockсуровина, съдържаща асфалт
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.axial bearingаксиален лагер
геод.azimuth bearingазимутно направление
геод.back bearingобратен посочен ъгъл
рлк.bad-bearing sectorсектор на несигурно определяне на засечката
политех.ball bearingсачмен лагер
политех.ball thrust bearingаксиален сачмен лагер
политех.ball-and-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-and-socket bearingсферичен лагер
тех.ball-bearingсачмен лагер
политех.ball-bearing greaseгрес за сачмени лагери
политех.ball-socket bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-socket bearingсферичен лагер
политех.ball-socketed bearingсамонагаждащ се лагер
политех.ball-socketed bearingсферичен лагер
политех.bank of oilнефтено находище
политех.base bearingосновен лагер
политех.bean oilсоево масло
bearingдържание, обноски, поведение, маниери
bearingносене
bearingотношение, връзка, аспект
bearingстойка на тялото
bearingдевиз/фигури на герб
bearingраждане, даване на плод
bearingтърпене, понасяне
мор.bearingрумб
ав.bearingпеленг
тех.bearingлагер, опора
геод.bearingазимут
мин.bearingпростиране на пласт
политех.bearingпосочен ъгъл
политех.bearingлагерна втулка, носеща повърхнина
нав.bearing accuracyточност на засичане
политех.bearing alloyлагерна сплав
геод.bearing angleдирекционен ъгъл
рлк.bearing angleъгъл на засичане
политех.bearing areaопорна повърхнина
политех.bearing automaticallyрегулиране на лагер
политех.bearing baseстойка на лагер
мин.bearing base courseносещ слой
политех.bearing base courseпелена, курс по карта
политех.bearing beamлъч за насочване
политех.bearing blockцелик
политех.bearing blockтяло на лагер
политех.bearing bodyтяло на лагер
политех.bearing boxлагерна кутия
политех.bearing bracketконзола за лагер
политех.bearing brassлагерна черупка
политех.bearing bushлагер
политех.bearing bushingвтулка на плъзгащ лагер
политех.bearing cageсепаратор на лагер
политех.bearing capacityтовароподемност
стр.bearing capacityносимоспособност
мет.bearing cast ironантифрикционен чугун
политех.bearing clearanceлагерна хлабина
политех.bearing compassпеленгаторен компас
политех.bearing coneпръстен на ролков конусен лагер
политех.bearing counter-pressureлагерна реакция
политех.bearing cupлагерна втулка
политех.bearing dataданни за засичане
политех.bearing diskопорен диск
политех.bearing edgeносещ край
политех.bearing edgeострие на призматична опора
рад.bearing errorгрешка на засичане
политех.bearing flangeопорен фланец
политех.bearing forceтовароносимост
политех.bearing frictionтриене в лагер
политех.bearing housingтяло на лагер
рлк.bearing indicationиндикация на насоченост
нав.bearing indicatorиндикатор на азимута
политех.bearing journalлагерна шийка
политех.bearing lengthработна дължина
политех.bearing lifeдълготрайност на лагер
мин.bearing lineлиния на простираме
политех.bearing liningантифрикционен слой
политех.bearing loadнатоварване на опора
политех.bearing memberносещ елемент
политех.bearing metalлагерна сплав
политех.bearing meterазимутов индикатор
политех.bearing partitionвътрешна носеща стена
политех.bearing powerтовароподемност
политех.bearing powerподемна сила
политех.bearing pressureподпорно налягане
политех.bearing pressureподпорна реакция
политех.bearing raceканал в пръстен на търкалящ лагер
политех.bearing reactionлагерна реакция
политех.bearing reactionопорна реакция
политех.bearing resistanceсъпротивление при смачкване
политех.bearing ribреборд
политех.bearing rodопорен лост
политех.bearing rollerподдържаша ролка
политех.bearing scraperшабър за плъзгащи лагери
политех.bearing seatлегло на лагер
политех.bearing shellлагерна черупка
политех.bearing sleeveлагерна втулка
политех.bearing socketподложна шайба
политех.bearing spacerдистанционна втулка между лагери
политех.bearing springопорна пружина
политех.bearing standardлагерна стойка
политех.bearing strainдеформация при смачкване
политех.bearing stratumносещ пласт
политех.bearing strengthякост на смачкване
политех.bearing strengthносеща способност, товароподемност
политех.bearing stressнапрежение на смачкване
политех.bearing stripрегулиращи подложки между лагерни черупки
политех.bearing structureносеща конструкция
политех.bearing surfaceопорна повърхност
политех.bearing thrustчерупка на аксиален лагер
стр.bearing wallносеща стена
политех.bearing-distance computerнавигационно изчислително устройство
мин.bearing-up stopпреграда за насочване на въздушната струя
политех.bedding of a bearingшаброване на лагер
политех.bedding of bearingшаброване на лагер
политех.benne oilсусамово масло
бот.berry-bearingягодоплоден
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blade bearingпризматична опора
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.block bearingопорен лагер
политех.block bearingлагер изработен в тялото на машина
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.box bearingбуксов лагер
политех.bracket bearingлагер на конзолна стойка
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.bush a bearingнабивам втулка
политех.bush bearingвтулков лагер
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
геол.carbon-bearingвъглероден
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.centre bearingмеждинен лагер
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.circumferential bearingкръгова направляваща
политех.clay-bearingбогат на глина
стр.clinker-bearing slag cementшлакопортландцимент
политех.clutch thrust bearingопорен лагер на съединител
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
мин.coal-bearingвъгленосен
геол.coal-bearing formationвъгленосна формация
политех.coal-bearing strataвъгленосна свита от пластове
политех.coal-bearing strataвъгленосни отложения
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
добави значение или превод тук