application of drying oil

  • Изкуство
  • олифление
199 допълнителни резултата:
политех.accepted applicationпризнат от експертиза
политех.additional applicationдопълнителна заявка
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.admit a patent application to examinationприемам заявка за патент за разглеждане
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air dryingсушене на въздух
политех.air dryingестествено сушене
политех.air-drying machineвъздушна сушилня
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
applicationапликационен
applicationприложение, употреба, прилагане
applicationкомпрес, лапа
applicationприлежание, старание, усърдие, внимание
applicationапликация
applicationискане, молба, заявление
applicationслагане, поставяне
политех.applicationупотреба, прилагане, молба, заявка
тех.application of miniumминизиране
тех.application of red leadминизиране
политех.application pointточка на приложение
пат.application regulationрегламентиране на реда на подаване на заявки
политех.application regulationинструкция за съставяне и разглеждане на заявки
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.basic applicationосновна заявка
политех.batch dryingпериодично сушене
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.brake applicationзадействуване на спирачна система
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
софт.business applicationбизнесприложение
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.challenging applicationпротивопоставена заявка
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.clutch-application valveхидравличен вентил за задействуване на съединител
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.cold dryingизсушаване с водопоглъщащи вещества
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compartment drying roomкамерна сушилня
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.contact dryingконтактно сушене
политех.continuation applicationзаявление за продължаване на експертиза
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.copyright applicationмолба за регистриране на авторско право
политех.core-drying plateдъска за пренасяне и сушене на леярски сърца
политех.core-drying stoveсушилня за леярски сърца
политех.corresponding applicationаналогична заявка
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.denial applicationотклонена заявка
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.dependent applicationзависима заявка
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.division of applicationразделяне на заявка
политех.divisional applicationотделна заявка
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
dryingизсушаване
dryingосушаване
dryingподсушаване
dryingсъхнене
мет.dryingсушене, изсушаване
drying abilityсъхливост
тех.drying agentсушител
политех.drying apparatusсушилен шкаф
политех.drying by evaporationсушене чрез изпаряване
политех.drying cabinetсушилна камера
drying capacityсъхливост
политех.drying chamberсушилна камера
политех.drying crackпукнатина, образувана при сушене
политех.drying cylinderсушилен барабан
политех.drying furnaceсушилна пещ
политех.drying installationсушилна уредба
политех.drying kilnсушилня
политех.drying loftсушилно помещение
политех.drying machineсушилня
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying ovenсушилня
политех.drying plantсушилна уредба
политех.drying rackсушилен рамка
политех.drying rackсушилен стелаж
политех.drying rollсушилен валец
политех.drying roomсушилно помещение
политех.drying scheduleрежим на сушене
политех.drying shelfстелаж за сушене
политех.drying spaceработно пространство на сушилня
политех.drying stoveсушилна пещ
политех.drying temperatureтемпература на сушене
политех.drying timeвреме на сушене
политех.drying tunnelтунелна сушилня
политех.drying unitсушилна уредба
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.field applicationексплоатация
политех.field of applicationобласт на приложение
политех.file a patent applicationподавам заявка за патент
политех.first applicationприоритетна заявка
изк.flax-seed oil varnishолифа
изк.flax-seed oil varnishалифа
политех.flow dryingпоточно сушене
политех.fluid oilтечливо масло
мет.fluidized-bed dryingсушене в кипящ слой
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.flux oilполугудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
тех.freeze dryingлиофилизация
политех.freeze dryingсушене чрез замразяване
тех.freeze-dryingлиофилизиране
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.graphite oilграфитно масло
добави значение или превод тук