flux oil

  • Обща политехника
  • полугудрон
  • омекотяващ гудрон
198 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air-gap fluxмагнитен поток във въздушна междина
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt fluxнефтен гудрон
политех.asphalt fluxбитумен разредител
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.balancing fluxизравнителен поток
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cosmic-ray fluxпоток от космическо лъчение
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.degassing fluxобезгазяващ флюс
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.displacement fluxпоток на разместване
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilленено масло, безир
мет.drying oilбезир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.electric fluxелектрически поток
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.energy fluxенергиен поток
политех.energy-flux vectorвектор на пойнтинг
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
изк.flax-seed oil varnishолифа
изк.flax-seed oil varnishалифа
политех.fluid fluxпоток от течащ флуид
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
fluxтечение (на вода, газ), бликване, извиране
fluxприлив
fluxтека
fluxпостоянна промяна/движение
fluxприиждам (за прилив)
физ.fluxенергиен поток
мат.fluxнепрекъснато изменение
тех.fluxфлюсов
мет.fluxфлюс
мет.fluxтопилка
мет.fluxвкарвам флюс
политех.fluxобработвам с флюс
политех.fluxизтичам
мед.fluxотделяне, изтичане (на гной, кръв)
политех.flux coatingшлакообразуваща обмазка
зав.flux cuttingгазо-кислородно флюсово рязане
политех.flux densityплътност на поток
политех.flux envelopeфлюсова защита
политех.flux gateмагнитометър с наситена сърцевина
ел.flux linkageпълен поток
политех.flux metersфлуксометер
политех.flux of gamma raysпоток от гама-лъчи
политех.flux of radiationлъчев поток
политех.flux of vectorпоток на вектор
политех.flux plotмрежа на магнитно поле
политех.flux reversalпренамагнитване
политех.flux slagфлюсова шлака
политех.flux voltmeterволтметър на магнитния поток
политех.flux weldingзаваряване с използуване на флюс
политех.flux-coated electrodeелектрод с шлакообразуваща обмазка
политех.flux-core electrodeелектрод с флюсова сърцевина
тех.flux-coredфлюсов
политех.flux-cored filler rodтръбообразна заваръчна пръчка с флюсов пълнеж
политех.flux-encased electrodeелектрод с обмазка и метален кожух
зав.flux-injection cuttingгазо-кислородно флюсово рязане
политех.flyback fluxразлика между максималния и остатъчния поток
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
политех.fused fluxстопен флюс
хим.fusel oilфузелово масло
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
политех.granulated fluxгранулиран флюс
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
политех.hardening oilмасло за закаляване
политех.heat fluxтоплинен поток
политех.heat-transfer oilмасло-топлоносител
политех.heavy oilтежко масло
политех.heavy oilтежко дизелово гориво
политех.heavy-bodied oilсилно вискозно масло
политех.heavy-duty oilмасло за работа при тежки експлоатационни условия
политех.heavy-oil engineдвигател, работещ с тежко гориво
hemseed oilконопено масло
политех.hydrocarbon oilминерално масло
политех.hydrogenated oilхидрогенирано масло
политех.illumination oilкеросин
политех.isotropic fluxизотропен поток
политех.kerosene oilкеросин
политех.knock down the oilотделяне на нефт от вода
политех.lather oilкомпаундирано масло
ел.leakage fluxпоток на разсейване
политех.leakage fluxзагуба от изтичане
политех.lean oilдесорбционно масло
политех.light fluxсветлинен поток
политех.light oilбензин
политех.light oilлеко масло
linseed oilленено масло
добави значение или превод тук