earth oil

  • Нефтена промишленост
  • земно масло
199 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air-earth currentвертикален ток на проводимост
тех.air-oilмасловъздушен
политех.alkali-earth elementалкалоземен елемент
политех.alkali-earth halideхалогенид на алкалоземен елемент
политех.alkali-earth metalалкалоземен метал
политех.alkaline earthалкална почва
хим.alkaline-earthалкалоземен
политех.alkaline-earth metalалкалоземен метал
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.arcing earthдъгово земно съединение
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter earthмагнезиев окис
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
политех.bone earthкостна пепел
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
рад.capacity earthпротивовес
политех.capacity earthизкуствена земя
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.central impervious-core earth damземнонасипна язовирна стена с водонепропускливо ядро
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.conductive earthзаземяване
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.contact to earthзаземяващ контакт
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilпетрол
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.curvature of earthкривина на земната повърхност
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead earthдиректно заземяване
политех.dead oilтежко масло
политех.denuded oilдесорбирано масло
геол.desmid earthинфузорна пръст
политех.desmid earthкизелгур, диатомит
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
earthземя, почва, пръст
earthпреследвам (дивеч) до дупката му
earthдупка, леговище
earthскривам се в дупката/леговището си
earthземя, земно кълбо, суша, свят, този свят
earthзаравям, окопавам (растение) (често с up)
елн.earthзаземяване, земя
елн.earthзаземявам
геол.earthгрунт
политех.earth albedoалбедо на земята
политех.earth antennaантена, положена на земята
бот.earth appleтопинамбур
политех.earth atmosphereатмосфера на земята
политех.earth axisземна ос
политех.earth bankземен насип
политех.earth basinземен резервоар
политех.earth blanketземен пласт
мин.earth boardнож за грейдер
с. с.earth boardотметателна дъска на плуг
геол.earth boreгеоложки сондаж
политех.earth borerпочвен свредел
ел.earth capacityкапацитет спрямо земята
аерон.earth captureприхващане на земята
политех.earth circuitземна верига
политех.earth coalлигнитни въглища
политех.earth conductivityотносителна проводимост на почвата
ел.earth connectionсъединение със земята
политех.earth connectionсвързване на земя
ел.earth connexionсъединение със земята
политех.earth connexionсвързване на земя
геол.earth creepсвлачище
политех.earth currentток при съединение към земя
политех.earth currentземно съединение, земен ток
политех.earth damземнонасипна язовирна стена
ел.earth detectorуказател за земно съединение
геол.earth fallсвлачище
политех.earth faultзаземяване поради неизправност
политех.earth fillземен насип
политех.earth flaxазбест
политех.earth gravityземно притегляне
политех.earth leadпроводник за заземяване
политех.earth lineположена на земята линия
политех.earth loadземен натиск
стр.earth lodgeуземен
политех.earth magnetismгеомагнетизъм
геол.earth mantleземна мантия
рад.earth mat(метална) мрежа за заземяване
рад.earth matte(метална) мрежа за заземяване
политех.earth moistureземна влага
политех.earth moversбагер
политех.earth moversекскаватор, скрепер, булдозер
мин.earth movingтранспорт на отбитите скали
политех.earth movingизкопни работи
политех.earth orbitоколоземна орбита
геол.earth pillarеоличен
ел.earth plateзаземителна плоча
политех.earth potentialземен потенциал
политех.earth pressureземен натиск
геол.earth pyramidеоличен
политех.earth rammerтрамбовка за уплътняване на почва
политех.earth resistanceзаземително съпротивление
политех.earth returnобратен проводник за заземяване
политех.earth roadненастлан път
ел.earth rodзаземителен прът
политех.earth satelliteспътник на земята
политех.earth satellite communication lineрадиорелейна линия посредством изкуствен спътник на земята
политех.earth scoopскрепер
рад.earth screenзаземен екран
ел.earth shieldзаземяващ екран
политех.earth shieldзаземен екран
ел.earth terminalзаземяваща клема
политех.earth waxозокерит
политех.earth workземни работи
геол.earth-based cameraкамера, разположена на земята
политех.earth-continuity conductorзаземяващ проводник
политех.earth-core rockfill damкаменонасипна язовирна стена със земно ядро
ел.earth-fault protectionзащита от земни съединения
политех.earth-fill damзенонасипна язовирна стена
политех.earth-freeнезаземен
ел.earth-free situationобстановка, изключваща електрически удар към земята
стр.earth-movingземекопен
политех.earth-moving equipmentземекопни машини
политех.earth-moving machineземекопна машина
политех.earth-resistance meterизмервател на съпротивлението на заземяване
политех.earth-return circuitверига с връщане през земята
ел.earth-return lineлиния с обратен проводник земя
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
добави значение или превод тук